× Zaloguj się menu: Start O nas Oferta Aktualności Wiedza Kontakt

Postępowanie windykacyjne:

Na podstawie wieloletniego doświadczenia uważamy, iż jedną z najskuteczniejszych metod jest odzyskiwanie wierzytelności na podstawie umowy powierniczego przelewu. Na czas dochodzenia roszczeń VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. staje się wierzycielem wobec Państwa dłużnika z umocowaniem do wyegzekwowania wszelkich należności. Skutkuje to tym, iż dłużnik nie ma wówczas za partnera Państwa, a w negocjacjach z nowym profesjonalnym wierzycielem traci wiele ewentualnych wymówek oraz musi liczyć się z tym, że koszty zastępstwa procesowego dochodzonych roszczeń już nie będą Państwa hamować przed podjęciem sądowej ochrony wierzytelności.

Droga polubowna:

Sprawa prowadzona jest przez doświadczonych negocjatorów. Staramy się nawiązywać kontakt z dłużnikiem. Spotkania z nimi dają możliwość uzyskania dodatkowych dokumentów potwierdzających zobowiązanie jak również weryfikacji sytuacji majątkowej dłużnika. Jeśli dłużnik ma chwilowe problemy, a Państwo z różnych względów nie są zdecydowani na postępowanie sądowe staramy się zabezpieczyć wierzytelność. Czas postępowania polubownego ograniczony jest maksymalnie do 1 miesiąca. Jeśli w tym czasie nie uda nam się odzyskać dla Państwa choćby części pieniędzy lub zabezpieczyć wierzytelności, sprawę kierujemy do sądu. Spraw nie przetrzymujemy na etapie polubownym pozwalając dłużnikowi na skuteczne wyzbywanie się majątku. Chcemy uniknąć takich sytuacji, w których inni wierzyciele wyprzedzą Państwa w krokach komorniczych, co z oczywistych względów zmniejsza szansę na odzyskanie należności.

Droga Sądowa:

Przy sprawach należycie udokumentowanych proponujemy szybkie postępowanie sądowe, przeprowadzone przed sądami właściwymi miejscowo dla siedziby lub oddziału VINDICO. Średni czas uzyskania nakazu zapłaty trwa ok. 2 tygodni. W przypadku, gdy dłużnik złoży sprzeciw lub zarzuty, rozprawy są wyznaczane w krótkich terminach.

Zabezpieczanie komornicze:

Jeżeli sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym lub zapadnie wyrok istnieje możliwość dokonania czynności komorniczych, mających na celu zabezpieczanie roszczenia. Zabezpieczanie może być realizowane w różnych formach, poprzez: zajęcie kwot znajdujących się na rachunkach dłużnika, a także zajęcie ruchomości, obciążenie stanowiących własność dłużnika nieruchomości hipoteką przymusową, przysługujących dłużnikowi praw majątkowych itd. Majątek zabezpieczony w trakcie postępowania trafia do depozytu sądowego do momentu uprawomocnia się nakazu lub wyroku. Prowadzimy stałą współpracę z elastycznie i dynamicznie działającymi Komornikami Sądowymi.

Egzekucja komornicza:

Działając wiele lat na rynku mieliśmy możliwość współpracy z wieloma komornikami, co pozwoliło nam wyselekcjonować najlepsze kancelarie komornicze. Przez umowę cesji VINDICO jako wierzyciel ma możliwość aktywnego uczestnictwa w egzekucji komorniczej, a zwłaszcza w czynnościach terenowych, z czego staramy się korzystać.

Poszukiwanie majątku:

Przed podjęciem windykacji jak i w jej trakcie staramy się ustalić składniki majątku dłużnika, a w szczególności nieruchomości należące do dłużników. Poszukujemy także nieruchomości, które należały do dłużników a zostały zbyte w czasie toczącej się egzekucji. Staramy się także uzyskiwać informacje na temat wierzytelności przysługujących dłużnikowi od „trzecio dłużników”.

Skarga Pauliańska:

Rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną (np. sprzedaż nieruchomości dla osób bliskich lub trzecich). Skargę wierzyciel ma prawo złożyć, jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku na szkodę wierzyciela.

Zgłoszenie do prokuratury:

W przypadku istnienia ku temu podstaw (przestępstwo, wyłudzenie, oszustwo, kradzież) składamy wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Pozwala na dochodzenie roszczeń bez opłat sądowych.

Dochodzenie roszczeń od zarządów spółek kapitałowych:

W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce kapitałowej, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od członków zarządu.

Wniosek o upadłość, zarząd przymusowy:

W sytuacji, gdy dłużnik jest wyjątkowo dobrze przygotowany do tego, wierzyciele nie uzyskali zaspokojenia swoich roszczeń z jego majątku i przedsiębiorstwa oraz prowadzi działalność gospodarczą pozbawiamy go w ten sposób możliwości zarządzania firma i majątkiem uzyskując kontrole nad jego ruchami.

Wywiad gospodarczy:

Świadczymy usługi również w tym zakresie. Jednakże zależni jesteśmy od firm, z którymi stale współpracujemy i ograniczeni ich możliwościami.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL