× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od postępowania prowadzonego wobec działalności gospodarczej, jednak tylko niektóre firmy specjalizują się w tym zakresie i znają specyfikę branży rolniczej.

Największą zaletą sądowej restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest wstrzymanie prowadzonych egzekucji. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a komornik nie może też wszczynać nowych postępowań wobec rolnika w restrukturyzacji. W sytuacji, gdy była wyznaczona data licytacji komorniczej komornik zobligowany jest odwołać termin licytacji zarówno z nieruchomości, jak i z maszyn rolniczych. Tym samym rolnik dostaje czas i spokojnie może wdrożyć działania restrukturyzacyjne.

Ważne jest także to, że rolnik nie może regulować zobowiązań powstałych przed otwarciem restrukturyzacji. Będą one podlegać spłacie dopiero na warunkach określonych w układzie, który zostanie zawarty pod koniec postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja zadłużenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym następuje przez zawarcie układu z wierzycielami. W drodze układu zadłużenie rozkłada się na raty, ale też pomniejsza się  jego wysokość. Założenia zawartego układu zwykle wyglądają następująco:

  1. umorzenie całości odsetek i innych kosztów pobocznych;
  2. obniżenie głównej kwoty zadłużenia (np. o 25 %);
  3. rozłożenie spłaty na kilkuletnie raty (np. na 10 lat).

Doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie przekonać wierzycieli, że w drodze układu otrzymają większą kwotę, niż po ogłoszeniu upadłości rolnika. Zrestrukturyzowane gospodarstwo rolne dalej może przynosić dochody. Z kolei w przypadku upadłości całość majątku sprzeda syndyk po zdecydowanie niższej cenie, a najbardziej wartościowe składniki majątku i tak są obciążone na rzecz wierzycieli (np. hipoteka na nieruchomości).

W restrukturyzacji rolnik ma prawo porozumieć się z wierzycielami, że sprzeda część ziemi i uzyskane pieniądze przeznaczy na spłatę zadłużenia. Jest to dużo korzystniejsze niż sprzedaż w egzekucji lub upadłości, gdzie komornik/syndyk sprzedaje ziemię po cenach dużo niższych niż ceny rynkowe (w wycenie uwzględnia się tzw. dyskonto z tytułu sprzedaży wymuszonej).

Prowadzimy szereg postępowań restrukturyzacyjnych gospodarstw rolnych. Warunkiem, który rolnik powinien spełnić, aby móc skorzystać z restrukturyzacji jest aktywny status w KRUS.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL