× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Postępowanie restrukturyzacyjne w pytaniach i odpowiedziach.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów, które dotyczą najbardziej popularnego postępowania jakim jest zatwierdzenie układu.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne ?

Samo pojęcie “restrukturyzacja” dotyczy zmiany celów działania przedsiębiorstwa, modernizacji jego potencjału,a także przyjęciu nowego przedmiotu działań, co ma się przyczynić do polepszenia pozycji na rynku oraz poprawy efektywności funkcjonowania i rozwoju. Innymi słowy, postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, którego celem jest uratowanie firmy przed jej upadłością czy też bankructwem.

Jak zacząć proces restrukturyzacji ?

Najprościej jest skontaktować z doradca restrukturyzacyjnym. W przypadku VINDICO wystarczy napisać wiadomość e-mail na adres biuro@vindico.pl lub skontaktować się z Nami pod numerem telefonu 535 132 294.

Czy pierwsze spotkanie lub rozmowa jest płatna ?

Pomimo, że rynku jest to różnie przyjęte, to w przypadku VINDICO pierwsza rozmowa lub konsultacja są bezpłatne.

Jak jest podstawa prawna postępowania restrukturyzacyjnego  ?

Prawo restrukturyzacyjne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r., która reguluje zawieranie układu z wierzycielami przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, a także skutki układu i przeprowadzenie działań sanacyjnych. Z uwagi na częste nowelizacje ustawy, nie wskazujemy konkretnego przepisu

Czy restrukturyzacja ochroni mnie przed wierzycielami ?

Tak można przyjąć. Restrukturyzacja chroni przed wierzycielami, a w szczególności przed dochodzeniem roszczeń z udziałem komornika, ale także zabezpiecza interesy wierzycieli.

Co mogę zyskać decydując się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ?

Najważniejsze, ochronę przed wierzycielami, w szczególności przed postępowaniem egzekucyjnym i związanymi z tym działaniami Komornika Sądowego. Pozwoli to zamrozić spłatę zobowiązań powstałych do dnia otwarcia restrukturyzacji, zwanego dniem układowym. Zapewnia spokój, stabilną sytuację i czas  niezbędny do wprowadzenis zmian w firmie.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji ?

W zależności od potrzeb i możliwości dłużnika, postępowanie restrukturyzacyjne może przybrać jedną z czterech form:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Które z tych postępowań jest najbardziej popularne ?

Najwięcej otwieranych jest postępowanie o zatwierdzenie układu wraz z obwieszczeniem dnia układowego.

Z czego wynika popularność postępowania o zatwierdzenie układu ?

Popularność tego postępowania wynika z faktu, że jest ono otwierane bez udziału sądu, a więc z pominięciem czasochłonnej i nie raz przewlekłej procedury sądowej. W przeciwieństwie do innych postępowań otwieranych i prowadzonych przez sąd, postępowanie to ma swoje zwięzłe ramy czasowe. Z uwagi na różny czas działania poszczególnych sądów, nie jesteśmy w stanie zakreślić terminów postępowania.

Kto może otworzyć restrukturyzacje ?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki prawa handlowego, fundacje, rolnicy.

Kto to jest wierzyciel ?

Osoba, która ma prawo żądania od innej osoby (swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś świadczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.

Kto to jest dłużnik ?

Osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

Kto nie może otworzyć restrukturyzacji ?

Postępowania nie może otworzyć konsument.

Czy deweloper może otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w ramach postępowania o zatwierdzenie układu ?

Tak, ale zgodnie z art. 351 Prawa Restrukturyzacyjnego może to być tylko układ częściowy.

Układ częściowy dewelopera – jakich wierzytelności nie może objąć ?

Wierzytelności wynikających z wpłat nabywców lokali mieszkalnych oraz wierzytelności zabezpieczonych na hipotece, gdzie jest prowadzone przedsiębiorstwo deweloperskie.

Czy otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu dewelopera chroni go przed wszczęciem egzekucji ?

Tak, z wyjątkiem wierzytelności, które nie zostały objęte układem.

Czy emitent obligacji może ogłosić restrukturyzacje w ramach postępowania o zatwierdzenie układu ?

Tak, ale może to być tylko układ częściowy, który zgodnie z art. 362 pkt 3 Prawa Restrukturyzacyjnego, nie obejmuje wierzytelności wynikających z emisji obligacji.

Czy otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu emitenta obligacji chroni go przed wszczęciem egzekucji ?

Tak, z wyjątkiem wierzytelności, które nie zostały objęte układem.

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może rozpocząć restrukturyzację ?

Tak, może. Takich postępowań prowadzonych jest bardzo dużo, a szczególnie dużo ich prowadzi VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – w szczególności w województwach podlaskim i lubelskim.

Z czego wynika popularność Postępowania o Zatwierdzanie Układu ?

Postępowanie można otworzyć szybko – bez udziału sądu i szybko je przeprowadzić. Jednocześnie zapewnia to ochronę przed wierzycielami w zakresie egzekucji. W porównaniu do innych, jest relatywnie tanim postępowaniem.

Ile kosztuje otwarcie Postępowanie o Zatwierdzenie Układu ?

Wynagrodzenie jest określone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne, a jego wysokość jest uzależniona od liczby wierzycieli, kwoty zadłużenia, stopnia skomplikowania postępowania.

Czy mimo ustawowego określenia wysokości wynagrodzenia dla nadzorcy układu można je negocjować ?

Wynagrodzenie można negocjować, nie jest to sztywne ustalenie mimo jego określenia w ustawie. Należy jednak pamiętać, że w „wyleczeniu” trudnej sytuacji firmy liczy się przede wszystkim jakość obsługi, a nie cena.

Czy jeżeli mam tylko kilku wierzycieli, to koszt postępowania restrukturyzacyjnego będzie niski ?

Można tak przyjąć, że jeżeli jest mniejsza liczba wierzycieli i niższa kwota zadłużenia, to zmniejszają się koszty postępowania. Generuje to mniej pracy dla nadzorcy układu i upraszcza  z reguły postępowanie.

Czy mogę rozłożyć na raty wynagrodzenie nadzorcy  ?

Taka decyzja jest podejmowana przez każdego doradcę restrukturyzacyjnego indywidualnie. W przypadku naszej firmy istnieje taka możliwość.

Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne ?

Postępowanie jest prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednią licencję Ministra Sprawiedliwości. Sprawdzenie licencji to bardzo ważna sprawa z uwagi na dużą ilość kancelarii na rynku, które nie posiadają takich uprawnień.

Jak sprawdzić licencję danego doradcy restrukturyzacyjnego ?

Licencję można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce doradcy restrukturyzacyjni, podobnie jak w przypadku na przykład komorników sądowych czy notariuszy.

Ilu doradców restrukturyzacyjnych posiada VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ?

VINDICO posiada dwóch doradców: Marcina Kopacza (nr licencji 827) i Daniela Zabłockiego (nr licencji 1000), który dodatkowo ma uprawnienia doradcy kwalifikowanego – uprawniającego go do prowadzenia postępowań szczególnie skomplikowanych i dużych postępowań.

Jak długo firma VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. istnieje na rynku ?

Firma istnieje od 2007 roku. Uprawnienie doradcy restrukturyzacyjnego posiada od 2014 r., czyli od daty uzyskania uprawnień przez członka zarządu Marcina Kopacza.

Ile postępowań restrukturyzacyjnych prowadzili do tej pory Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz i doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki ?

Według stanu na marzec 2023 r. jest to około dwustu postępowań  restrukturyzacyjnych.

Czy dostanę gwarancję, że restrukturyzacja będzie udana ?

Takiej gwarancji nie ma. Umowa o restrukturyzację to umowa starannego działania, a nie sukcesu. Ponadto, ostateczną decyzję podejmują wierzyciela dłużnika, a na koniec postępowanie jest ona zatwierdzona przez sąd.

Czy będę miał w nazwie firmy dodatek „ w restrukturyzacji” ?

W Postępowaniu o zatwierdzeniu Układu nie następuje zmiana nazwy firmy.

Ile trwa restrukturyzacja ?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi . Ogólnie jest okres czterech miesięcy, a w tym czasie powinno odbyć się głosowanie i zostać złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Następnie czeka się na jego zatwierdzenie przez sąd. Sprawę mogą przedłużyć zażalenie dłużnika, a więc w skrajnych przypadkach może to potrwać nawet dwa lata.

Ile czasu nie będę musiał płacić zobowiązań objętych układem ?

Podobnie jak w przypadku pytania numer 25, nie można tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wyżej wskazanych czynników, a takżei od samych propozycji układowych.

Czy muszę płacić zobowiązania powstałe po dniu układowym?

Nie, takie zobowiązania nie powinny być płacone. Ich spłata powinna nastąpić w ramach wykonywania rat układowych.

Kto będzie nadzorował spłaty i ich terminowość ?

Ten obowiązek spoczywa na nadzorcy wykonania układu, który składa do sądu sprawozdania z wykonanych czynności. Również wierzyciele mogą reagować na brak spłat poprzez złożenie wniosku o uchylenie układu.

Co ze zobowiązaniami wobec ZUS ?

Zgodnie z art. 160 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, wierzytelności względem ZUS nie podlegają umorzeniu. Takie wierzytelność mogą być rozłożone na raty. Z naszego doświadczenia wynika, że ZUS jest przewidywalnym wierzycielem, który często popiera układ. Do podjęcia decyzji przez ZUS konieczne jest wykonanie testu prywatnego wierzyciela.

Co ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego ?

Zobowiązania względem Urzędu Skarbowego wchodzą do układu, tak jak praktycznie każda inna wierzytelność, i mogą być zredukowane lub rozłożone na raty. Urząd Skarbowy, podobnie jak ZUS, do podjęcia decyzji w głosowaniu potrzebuje testu prywatnego wierzyciela.

Co to jest test prywatnego  wierzyciela ?

Zgodnie z art. 140 – Prawo Restrukturyzacyjne przez test prywatnego wierzyciela należy rozumieć ocenę działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu dokonywaną w celu stwierdzenia, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty zobowiązań i czy była istniała by możliwość wyegzekwowania ich szybciej i większym stopniu w przypadku postępowaniu upadłościowego lub egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Co z podatkami od nieruchomości ?

Podatki od nieruchomości wchodzą do układu i tak jak każda inna wierzytelność, mogą być umorzone lub rozłożone na raty. Tak jak w przypadku ZUS czy US, koniecznym jest przeprowadzenie testu prywatnego wierzyciela.

Jak wygląda objęcie układem użytkowania wieczystego ?

Opłaty za użytkowanie wieczyste również są objęte układem. Mogą być umorzone lub rozłożone na raty. Wymagany jest także test prywatnego wierzyciela.

Czy płatności z tarczy PFR są objęte układem ?

Tak, te płatności wchodzą do układu, podobnie jak w przypadku każdego innego wierzyciela. Przy podjęciu decyzji w głosowaniu, podobnie jak ZUS , US, Urzędy Miasta i Gmin, PFR będzie posiłkować się testem prywatnego wierzyciela.

Jak wygląda sprawa wierzytelności PEFRON ?

Podobnie jak wierzytelności US wchodzą do układu.

Jakie umorzenie zobowiązań jestem wstanie uzyskać w tym postępowaniu ?

Jest to bardzo częste pytanie, na które nie można szybko i jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od struktury wierzytelności, a w szczególności od wartości posiadanego majątku. Można przyjąć, że średnie umorzenie waha się w przedziale 15-25 % kapitału. Należy doliczyć do tego znaczące lub czasami całkowite umorzenie odsetek. Na pewno trzeba podchodzić bardzo ostrożnie do obietnic niektórych kancelarii, które zapewniają o umorzeniach na poziomie 50 -70 % kapitału.

Jak rozliczyć ZUS, gdy otwieram restrukturyzacje np. 15 danego miesiąca ?

Koniecznym jest złożenie podzielonych deklaracji: pierwsza do dnia ogłoszenia restrukturyzacji,a druga od dnia jej rozpoczęcia. Z naszych doświadczeń wynika, iż ZUS szczegółowo tłumaczy jak to zrobić. W przypadku dużych przedsiębiorstw sugerujemy otwarcie postępowania na końcu  lub początku miesiąca.

Od kiedy obowiązuje restrukturyzacja, jeżeli  została otwarta na przykład 1 dnia danego miesiąca?

Od daty otwarcia od godziny 00:00.

Czy komornik może prowadzić egzekucję po otwarciu postępowania ?

Zgodnie z art. 278 Prawa Restrukturyzacyjnego, egzekucja zostaje zawieszona. Prowadzenie egzekucji jest niedopuszczalne, a postępowanie restrukturyzacyjne daje ochronę przed komornikiem.

Czy otwarcie restrukturyzacji ochroni mnie przed egzekucją z nieruchomości ?

Tak, ponieważ otwarcie restrukturyzacji powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.

Czy otwarcie restrukturyzacji po wyznaczonym terminie licytacji nieruchomości, uchroni mnie przed przejściem prawa własności nieruchomości ?

W takiej sytuacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że cała procedura zostanie zatrzymana, ale istnieje na to spora szansa. Wpływ na to ma zażalenia składane na postanowienie sądu o udzieleniu przybicia lub przysądzenia własności.

Czy mogę otworzyć samemu restrukturyzacja np. z księgowym ?

Nie, ponieważ restrukturyzację można przeprowadzić tylko z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, posiadającego licencję Ministra Sprawiedliwości.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia restrukturyzacji ?

Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, wstępny plan restrukturyzacyjny, bilans, spis kluczowych umów w firmie.  Szczegółowe zestawienie dokumentów przedstawia doradca restrukturyzacyjny. Więcej na ten temat przeczytasz w naszych artykułach:

Plan restrukturyzacyjny – po co jest plan restrukturyzacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Co to jest dzień układowy ?

Dzień układowy jest wyznaczany tylko w postępowaniu o zatwierdzenie układu:

 • ustala wierzytelności objęte układem oraz wysokości należnych od nich odsetek;
 • wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem;
 • może być wyznaczony minimalnie jeden dzień przed złożeniem do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, a maksymalnie na trzy miesiące;
 • wyznacza czas niezbędny do samodzielnego zbierania głosów lub zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Gdzie jest prowadzone takie postępowanie ?

Postępowanie prowadzone jest w systemie KRZ.

Co to jest KRZ ?

Jest to skrót od nazwy portalu publicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości), który umożliwia wyszukanie ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych. Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. Poprzez portal można składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,  także można przeglądać akta tych postępowań oraz odbierać korespondencję związaną z tymi postępowaniami. Poprzez KRZ prowadzona jest także komunikacja z wierzycielami.

W jaki sposób wierzyciel może dowiedzieć się o postępowaniu ?

Obwieszczone w KRZ postanowienie o otwarciu danego postępowania jest dostępne dla wszystkich osób, które korzystają z portalu. Ponadto, doradca restrukturyzacyjny może pisemnie zawiadomić wierzycieli o jego otwarciu.

Jak długo trwa postępowanie o zatwierdzenie układu ?

Postępowanie o zatwierdzenie układu trwa cztery miesiące, ale należy jeszcze doliczyć czas niezbędny na zatwierdzenie przez Sąd przyjętego układu, a to może potrwać kolejnych kilka miesięcy. Oczywiście w tym czasie dłużnik nadal jest w restrukturyzacji i nie spłaca zobowiązań objętych układem.

Ile wynoszą koszty sądowe takiego postępowania ?

Opłata od wniosku o zatwierdzenie układu wynosi 1000 zł.

Czy kredyty bankowe są ujęte w restrukturyzacji ?

Tak, restrukturyzacja obejmuje również kredyty bankowe.

Czy do układu wchodzą tylko raty kredytów niezapłacone do dnia układowego czy całość zaległości ?

Do układu wchodzi całość kredytu, ponieważ uznajemy dzień zawarcia umowy kredytowej za datę powstania całości zobowiązania, natomiast termin rat kredytowych to tylko termin płatności określony w umowie.

Czy kredyt hipoteczny wchodzi do układu ?

Wierzyciel hipoteczny wchodzi do układu za swoją zgodą lub w przypadku, gdy propozycje układowe obejmują 100 % zaspokojenie wierzyciela.

Czy pożyczki parabankowe wchodzą do restrukturyzacji ?

Tak, takie wierzytelności są objęte układem jak każda inna wierzytelność.

Czy wierzyciel hipoteczny udzielający kredytu na mieszkanie bierze udział w postępowaniu ?

Tak, może być objęty układem, za swoją zgodą.

Czy wierzytelności wynikające z umów leasingu operacyjnego wchodzą do restrukturyzacji ?

Tak, leasingodawca jest objęty układem w zakresie zaległości w ratach.

Czy wierzytelności wynikające z umów  leasingu finansowego  wchodzą do restrukturyzacji ?

Tak, leasingodawca jest objęty układem.

Czy muszę płacić raty leasingowe po otwarciu restrukturyzacji ?

Bieżące raty, powstałe po dniu układowym muszą być płacone. Do układu wchodzi tylko zaległość powstała przed dniem układowym. Zaległości w płatnościach bieżących rat leasingowych mogą spowodować umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Czy leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingową w trakcie postępowania ?

Z uwagi na ochronę w zakresie wypowiadania umów, co do zasady nie może tego zrobić. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy dłużnik nie płaci bieżących rat.

Czy wynagrodzenia pracownicze wchodzą do restrukturyzacji ?

W przypadku wyrażenia zgody przez pracownika, mogę być objęte układem.

Co w sytuacji kiedy mam odcięty prąd, czy będę mógł przywrócić dostawy ?

Niestety to dość częsta sytuacja z którą się spotykamy. Po otwarciu restrukturyzacji można zawrzeć nową umowę, a zaległość wynikająca z dotychczasowej umowy wchodzi do układu.

Czy alimenty podlegają restrukturyzacji ?

Restrukturyzacja nie obejmuje wierzytelności alimentacyjnych. Nie można ich umorzyć lub rozłożyć na raty.

Czy fundacja ma zdolność restrukturyzacyjną ?

Tak, w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne nie ma takiego wykluczenia.

Czy lepiej jest ogłosić upadłość czy restrukturyzację ?

Odpowiedź na takie pytanie wymaga indywidualnego podejścia do danej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieudanej restrukturyzacji jest możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co to jest wstępny plan restrukturyzacyjny ?

Dokument, w którym opisuje się przedsiębiorstwo, przyczyny trudnej sytuacji, planowane do wdrożenia środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, a także planowane przepływy finansowe na najbliższe lata.

Jeżeli prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, to czy muszę sporządzać bilans ?

Tak, jest to wymóg formalny otwarcia postępowania i wniosku o jego zatwierdzenie układu.  W przypadku działalności gospodarczych oferujemy pomoc w sporządzeniu bilansu. Więcej informacji na temat bilansu znajdziesz w naszym artykule Przygotowanie sprawozdania finansowego i bilansu w Postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

Co to jest spis wierzytelności ?

Dokument wskazujący zobowiązania wierzycieli na dzień otwarcia postępowania.

Co to jest spis wierzytelności spornych?

Dokument zawierający spis wierzytelności, których zasadność na dzień otwarcia postępowania kwestionuje dłużnik.

Jak wyglądają propozycje układowe ?

Propozycje układowe przedstawiają procentową wartość redukcji zobowiązań, planowane raty czy też ewentualną karencję w ich spłacie.

Kto przygotowuje propozycje układowe ?

Dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym. Dość często dłużnik określa swoje miesięczne możliwości spłaty, a doradca restrukturyzacyjny stara się dopasować do tego wysokość rat.  Należy pamiętać, że propozycje muszą być akceptowalne dla wierzycieli, bo to oni na końcu podejmują ostateczną decyzję.

Jak głosują banki w postępowaniu restrukturyzacyjnym ?

Instytucje finansowe są aktywnym wierzycielem w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Ich poparcie lub jego brak jest uzależnione od samych propozycji, dlatego tak ważne jest ich dobre przygotowanie. Szczególnie jest tu ważne doświadczenie w liczbie przeprowadzonych spraw.

Na ile rat mogę rozłożyć zobowiązania ?

Wszystko zależy od danego wierzyciela, kwoty wierzytelności czy też posiadanego majątku. Nie można tu wskazać prostej odpowiedzi.

Czy wierzycielom można przestawić różne propozycje układowe ?

Wszyscy wierzyciele muszę otrzymać takie same propozycje układowe.  Propozycje mogą być różne, jeśli następuje podział wierzycieli na grupy.

Podział na grupy wierzycieli – co to takiego ?

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym jest to przyporządkowanie wierzycieli do poszczególnych grup ze względu na kategorie ich interesów. Ustawodawca wskazuje na przykładowe kategorie, ze względu na które możliwe jest dokonanie podziału. Chodzi tu o:

 • wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ze stosunku pracy i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
 • rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego;
 • wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
 • wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami dłużnika będącego spółką kapitałową, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1-3.

Należy pamiętać, że jeżeli propozycje układowe obejmują wierzycieli zabezpieczonych, to podział na grupy jest obligatoryjny.

Jakie są najczęstsze grupy wierzycieli ?

Zobowiązania Skarbu Państwa ( ZUS, US itd.), wierzyciele hipoteczni, podział na kwoty; leasingodawcy.

Jak w postępowaniu głosuje Urząd Skarbowy ?

W zależności od propozycji układowych, które jednak z reguły przewidują rozłożenie na raty, ale nie redukcję zobowiązań.

Jak w postępowaniu głosuje ZUS ?

Z uwagi na brak redukcji zobowiązań, a jedynie tylko możliwość rozłożenia na raty, ZUS często głosuje za przyjęciem układu.

Czy mogę uzyskać karencję spłaty wierzytelność ?

Tak, często określa się na trzy miesiące liczone od daty prawomocności przyjętego układu.

Kiedy następuje prawomocność postępowania o zatwierdzenie układu ?

Nie można tu podać jednoznacznej daty. Postanowienie o zatwierdzenie układu jest obwieszczane w systemie KRZ i od daty jego obwieszczenia przysługuje wierzycielom termin na wniesienie zażalenia. W przypadku rozpatrywania zażalenia, stwierdzenie prawomocności przedłuża się czasami nawet o kilka miesięcy.

Co to jest spis umów istotnych dla prowadzenia działalności ?

Jest to dokument określający kluczowe umowy dla prowadzenia firmy, które są objęte ochroną przed wypowiedzeniem w okresie restrukturyzacji. Dość często są dostawcy mediów: gazu, prądu, wody, ale także umowy najmu itd.

Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy najmu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ?

Nie, tutaj także obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem takich umów. Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego nie jest dopuszczalne wypowiadanie umów najmu lub dzierżawy, umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń, gwarancji lub akredytyw.

Jaki jest limit wierzytelności spornych w postępowanie o zatwierdzenie układu ?

Jest to 15 % wartości wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności.

Czy zostanie mi odebrany zarząd w postępowaniu o zatwierdzanie układu ?

Dłużnik posiada własny zarząd, ale jest ograniczony do czynności nie przekraczających zwykłego zarządu. W sprawach przekraczających zwykły zarządu musi uzyskać zgodę doradcy restrukturyzacyjnego na daną czynność.

Co to są czynności przekraczające zwykły zarząd ?

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd jest m.in. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zwrot dopłat, przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności spółki, przyjęcie planu połączenia, planu podziału, planu przekształcenia, zwołanie zgromadzenia wspólników zarówno zwyczajnego jak i nadzwyczajnego oraz przyjęcie regulaminu zarządu.

W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania z w/w czynności dłużnik jest zobowiązany do wystąpienia o udzielenie zgody na daną czynność do nadzorcy.

Czy mogę sprzedać nieruchomość w czasie postępowania o zatwierdzeniu układu ?

Nie można. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których propozycje układowe przewidują sprzedaż nieruchomości i zaspokojenie wierzycieli z sumy uzyskanej z jej sprzedaży.

Czy będę mógł uzyskać kolejny kredyt lub pożyczkę podczas restrukturyzacji ?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ale praktycznie nie wiele podmiotów decyduje się na udzielenia finansowania dla podmiotów objętych restrukturyzacją.

Czy mogę uzyskać faktoring po otwarciu restrukturyzacji ?

Tak, istnieje taka możliwość, ale takie finansowanie jest udzielane przez wąskie grono faktorów.

Po jakim czasie od zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego będę mógł starać się o kolejny kredyt ?

To zależy już od indywidualnego podejścia ze strony banków.

Jak wygląda zgromadzenie wierzycieli ?

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu KRZ i w terminie wyznaczonym do głosowania. Wierzyciele oddają swój głos na karcie do głosowania. W przypadku wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli, jest możliwość oddania głosu do protokołu sporządzanego przez doradcę restrukturyzacyjnego.

Ile głosów trzeba uzyskać, aby układ został przyjęty ?

Zgodnie z art. 119 Prawa Restrukturyzacyjnego układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie za nim większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mający jednocześnie łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej głosującym wierzycielom. Większość dwóch trzecich jest liczona od tych wierzycieli, którzy brali udział w głosowaniu, nie zaś od całości.

Czy wszyscy wierzyciele mogą głosować ?

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy zostali umieszczeni w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub stawią się na zgromadzeniu wierzycieli, a także zostaną dopuszczeni do głosowanie przez sędziego komisarza po wcześniejszym uprawomocnieniu swojej wierzytelności.

Co w sytuacji, gdy któryś z wierzycieli nie zagłosuje lub nie zgodzi się na układ ?

Na zgromadzeniu wierzycieli decydują wierzyciele mający większość dwóch trzecich głosów,  a więc mimo sprzeciwu części wierzycieli układ może zostać przegłosowany.

Co to jest przyjęcie układu ?

Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca układu sporządza protokół o przyjęciu układu co jest równoznaczne z tym, że wierzyciele mający wymaganą większość przegłosowali układ.

Kto stwierdza przyjęcie układu ?

Przyjęcie układu lub jego braku stwierdza doradca restrukturyzacyjny oraz sporządza z tego protokół.

Kto składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu ?

Do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu zobowiązany jest dłużnik, który może to zrobić przez swojego pełnomocnika, którym może być doradca restrukturyzacyjny.

W jaki sposób sąd zatwierdza układ ?

Układ zostaje zatwierdzony poprzez wydanie postanowienia w tym zakresie. Postanowienie jest obwieszczone w systemie KRZ.

Czy sąd może nie zatwierdzić układu ?

Tak, sąd może nie zatwierdzić układu z kilku powodów jak na przykład pokrzywdzenie wierzycieli, czy też ze względu na błędy merytoryczne w całym postępowaniu.

Czy są różnice pomiędzy sądami w ich szybkości działania i podejścia do zatwierdzenia układu ?

Tak, istnieją spore różnice jeśli chodzi o szybkość działania poszczególnych sądów.

Czy wniosek o zatwierdzenie układu mogę złożyć do każdego sądu ?

Nie. Wniosek o zatwierdzenie układu można złożyć tylko do sądu posiadającego odpowiedni wydział lub sekcje, które zajmują się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Takich sądów w Polsce jest tylko 30.

Co to są zastrzeżenia do układu?

Są to wątpliwości podmiotu co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu, ale wyłącznie w zakresie niezgodnego z prawem określenia kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym oraz w zakresie zgodności propozycji układowych ze wskazanymi wyżej warunkami.

Czy jeżeli sąd zatwierdzi układ, to muszę od razu spłacać raty ?

Terminy wymagalności rat układowych następują od prawomocności układu. Dość często w propozycjach układowych zostaje dodana karencja od daty przyjęcia układu.

Czy wierzyciel może się odwołać od zatwierdzenie układu ?

Tak, wierzyciel może złożyć zastrzeżenia do układu i się od niego odwołać, czyli złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie przyjęcia układu.

Kto rozpatruje zażalenie od układu ?

Zażalenie od układu jest rozpatrywane przez Sąd Okręgowy.

Kiedy następuje prawomocność po zażaleniu układu ?

Po obwieszczeniu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jak wpływ postępowanie o zatwierdzanie układu ma na umowę o pracę ?

Otwarcie postępowania nie ma wpływu na umowę o pracę i nie stanowi żadnego ułatwienia do zwalniania pracowników.

Po jakim czasie od prawomocności muszę płacić raty układowe ?

Szczegółowym termin płatności rat jest określony w propozycjach układowych i jest on liczony od daty prawomocności potwierdzenia o zatwierdzeniu układu.

Ile razy mogę otworzyć PZU ?

Postępowanie  o zatwierdzenie układu wraz z obwieszczeniem chroniącym dłużnika przed wszczęciem egzekucji można otworzyć raz na 10 lat. Samo postępowanie o zatwierdzanie układu bez obwieszczenia można otworzyć wielokrotnie.

Co w sytuacji, gdy układ nie zostanie przyjęty ? Czy mogę otworzyć jakieś inne postępowanie ?

Tak, po zakończeniu postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem można otworzyć kolejne postępowanie. Ważne jest, aby pierwsze postępowanie zostało formalnie zakończone.

Jakie postępowanie można otworzyć po nieudanym postępowaniu o zatwierdzenie układu ?

Należy pamiętać, że każda sytuacja przedsiębiorcy jest inna i na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dość często otwierane jest postępowanie sanacyjne, które z jednej strony daje ochronę przed komornikiem,  a z drugiej przynajmniej rok czasu na wprowadzenie zmian w firmie. Drugim rozwiązaniem jest także postępowanie o zatwierdzenie układu, ale już bez możliwości obwieszczenia, co oznacza brak ochrony przed komornikiem.

Czy otrzymam od banku nowy harmonogram spłat ?

Tak, najczęściej banki przesyłają nowe harmonogramy spłat.

Co w przypadku, gdy mam kilka kredytów w jednym banku ?

W tej sytuacji banki bardzo często łączą zobowiązanie w jeden kredyt, a także sporządzają na nowy harmonogram spłat. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Kredyt konsolidacyjny, a konsolidacja prawna zobowiązań w toku postępowania o zatwierdzenie układu.

Czy w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego mogę wziąć udział w przetargu publicznym ?

Nie ma przepisu uniemożliwiającego branie udziału w przetargach publicznych, jednak z naszego doświadczenia często takie ograniczenie jest zapisane w warunkach samego przetargu.

Czy mogę starać się o dotację UE w trakcie trwania restrukturyzacji ?

Należy szczegółowo zapoznać się z warunkami każdej dotacji, ale niestety dość często wpisane jest zastrzeżenie, że podmiot, któremu jest udzielana dotacja, nie może być w restrukturyzacji.

Czy mogę spłacać wybrane zobowiązania po otwarciu restrukturyzacji ?

Art. 252. Prawa restrukturyzacyjnego mówi, że “od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.”

Natomiast klient spłacając wybiórczo wierzycieli, wchodzi przepisy dotyczące daleko idącej odpowiedzialności karnej. Jeżeli dłużnik chce spłacać wierzycieli ze względu na szczególną formę współpracy z daną firmą, to przy odpowiednim uzasadnieniu byłoby to dopuszczalne. W takiej sytuacji należy wykazać, że ma to podstawowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa lub płatność zostałaby zrealizowana przez inny podmiot.

Jeżeli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania lub dana odpowiedź nie wyczerpywała wszelkich Waszych wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL