× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
Bilans w postepowanie o zatwierdzenie ukladu – co to takiego

Przygotowanie sprawozdania finansowego i bilansu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU) – na podstawie przykładowego materiału

Zgodnie z art. 226a Prawa restrukturyzacyjnego do przygotowania otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego niezbędne jest załączenie do systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) takich dokumentów jak: spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i wstępny plan restrukturyzacyjny.

Z kolei z art. 9 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego wynika, że od 1 grudnia 2021 roku do obowiązkowych elementów wstępnego planu restrukturyzacyjnego należy sprawozdanie finansowe. Trzeba je sporządzić na dzień przypadający w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego.

Czym jest sprawozdanie finansowe? To nic innego jak dokument zawierający zestawienia liczbowe i odpowiadające im informacje opisowe. Musi on odzwierciedlać sytuację majątkową i finansową przedsiębiorcy.

 

Sprawdź także: Jak przygotować firmę lub gospodarstwo rolne do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

 

Bilans w postępowanie o zatwierdzenie układu – co to takiego?

Podstawowym elementem sprawozdania finansowego jest bilans. Zawiera on spis składników majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Wszelkiego rodzaju spółki nie mają większych trudności w uzyskaniu bilansu, ponieważ może on zostać przygotowany przez głównego księgowego danej firmy lub przez zewnętrzne biuro księgowe. Natomiast w przypadku firm prowadzonych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub działalności rolniczej sporządzenie bilansu może nastręczać wiele problemów.

A trzeba pamiętać, że jego dołączenie jest warunkiem formalnym otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie układu po udanym głosowaniu wierzycieli! Choć art. 9 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego dopuszcza możliwość niezałączenia sprawozdania, wiąże się to z koniecznością podania przyczyn, które dla sądu muszą być dostatecznie przekonujące. W przeciwnym wypadku niemożliwym stanie się procedowanie wniosku restrukturyzacyjnego, a skutki tego mogą być dotkliwe dla wnioskodawcy.

Bilans w postępowaniu o zatwierdzenie układu – przykład z omówieniem

Aby jak najlepiej zobrazować Państwu omawiany problem, poniżej przedstawiamy elementy uproszczonego bilansu sporządzonego na potrzeby postępowania o zatwierdzenie układu wraz z omówieniem.

bilans 1

Aktywa trwałe

To takie składniki majątku, które dostarczają przedsiębiorstwu korzyści przez okres dłuższy niż rok, a ponadto są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby firmy. W skład aktywów trwałych wchodzą:

 1. Wartości niematerialne i prawne

Ich definicję znajdujemy w art. 3. ust 1. pkt 14. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zgodnie z nią wartości niematerialne i prawne przyjmują różne formy; różnią się specyfiką czy przewidzianym w przepisach sposobem zarządzania nimi. Zaliczamy do nich:

 • licencje, koncesje, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne;
 • know-how (całość wiedzy przydatnej do wykonywania konkretnego rodzaju działalności gospodarczej oraz zdobyte doświadczenie w danej dziedzinie),;
 • prawa do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych;
 • nabytą wartość firmy;
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.
 1. Rzeczowe aktywa trwałe; 3. Pozostałe aktywa trwałe

To środki trwałe, które dana firma posiada w celu ich użytkowania i wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (produkcyjną, handlową lub usługową) lub w celach administracyjnych przez okres dłuższy niż jeden rok. Zaliczamy do nich na przykład:

 • grunty;
 • budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i do lokalu mieszkalnego;
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
 • kotły i maszyny energetyczne;
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
 • urządzenia techniczne;
 • środki transportu;
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • inwentarz żywy.

Aktywa obrotowe

Ich definicja widnieje w art. 3. ust 1. pkt 18. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Jak sama nazwa wskazuje są to składniki, które nie pozostają trwale związane z firmą. Znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy działalności przyjmują inną postać. Do rzeczowych aktywów obrotowych jednostki zaliczamy przede wszystkim:

 1. Zapasy

To materiały kupione przez przedsiębiorcę od innych przedsiębiorstw do zużycia w swojej firmie. Przykłady: środki czystości czy materiały biurowe, a także wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe, czyli wyroby i usługi zdatne do sprzedaży.

 1. Należności krótkoterminowe

To przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 1. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)

Inwestycje to aktywa posiadane przez firmę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające z charakteru jej podstawowej działalności. Zostaną one wykorzystane i rozliczone w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, daty ich powstania lub nabycia. Na potrzeby naszego sprawozdania finansowego w inwestycjach krótkoterminowych wyróżniamy krótkoterminowe aktywa finansowe, na przykład krajowe środki płatnicze (także w walucie obcej), dewizy, lokaty, dzielone pożyczki, a także metale szlachetne, kosztowności czy dzieła sztuki.

 

Sprawdź także: Jakie dokumenty do restrukturyzacji są najważniejsze? 

 

Kapitał (fundusz) własny

To inaczej wartość środków gospodarczych wniesionych do firmy przez właściciela oraz wartość środków, które zostały wygospodarowane przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności. Należy pamiętać, że kapitał własny nie jest równy środkom posiadanym na rachunku bankowym czy też w kasie. Kapitał ma bowiem pokrycie w składnikach majątków firmy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zgodnie z ustawą o rachunkowości to „wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia o wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów”. Przykładem mogą być towary, materiały czy też usługi już zamówione, a za które trzeba będzie zapłacić w przyszłości.

Odnosi się do tego pozycja -> 2. Zobowiązania krótkoterminowe -> a) z tytułu dostaw i usług w omawianym bilansie.

W przypadku zobowiązań i rezerw na zobowiązania mamy do czynienia ze zobowiązaniami krótko- lub długoterminowymi:

 • Zobowiązania długoterminowe to takie, które wynikają z innych tytułów niż dostawy i usługi, a które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
 • Zobowiązania krótkoterminowe to takie, które stają się wymagalne w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Kredyty i pożyczki

To zobowiązania zaciągnięte przez firmę bez względu na ich przeznaczenie. Mogą dotyczyć zarówno sfinansowania nabycia i budowy środków trwałych i innych składników majątku trwałego, jak i aktywów obrotowych. Są wyrażone w walucie polskiej i/lub walutach obcych.

 

__

Źródła:

http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,1094,0,18220,zobowiazania-dlugoterminowe.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-inwestycje-krotkoterminowe-co-do-nich-zaliczamy

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-aktywa-obrotowe

https://businessinsider.com.pl/biznes/wartosci-niematerialne-i-prawne-co-to-jest-i-czym-sie-cechuje/8eyrs7m

https://mfiles.pl/pl/index.php/Aktywa_trwa%C5%82e

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bilans-czym-jest-i-o-jakich-zasadach-nalezy-pamietac

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek_zysk%C3%B3w_i_strat

https://mikroporady.pl/slownik-pojec/sprawozdanie-finansowe

https://www.zimmerman.com.pl/blog/nowy-wymog-formalny-wniosku-o-otwarcie-postepowania-restrukturyzacyjnego.html

 

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 250 85 55 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Sprawdź także: 

 

Jakie dokumenty do restrukturyzacji są najważniejsze?


Dodano: 28 lutego 2023r.
Tagi: bilans firmy, bilans, sprawozdanie finansowe, zatwierdzenie układu,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL