× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Co to jest Postępowanie o Zatwierdzenie Układu?

postępowaniu o zatwierdzenie układu uregulowane jest ustawą, Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 978 z późn. zm.; zwanej dalej: Pr. Rest. )

Restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych).

Firma z problemami ma zazwyczaj deficyt trzech rzeczy:

 • brak cennego czasu,
 • wiarygodności
 • kapitału.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala rozwiązać te problemy.

Obecnie funkcjonuje uproszczona i szybka forma postępowania pozwalająca otworzyć postępowanie od momentu podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczeniem w KRZ.

 

Jaki jest cel Uproszczonego Postępowania o Zatwierdzenie Układu?

Celem Uproszczonego Postępowania o Zatwierdzenie Układu jest ochrona przed upadłością niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw ogółu wierzycieli. 

Dodatkowe konsekwencje Postępowania o Zatwierdzenie Układu to:

 • Odzyskanie wiarygodności
 • Możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań
 • Wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych. W przypadku aktywnych egzekucji komorniczych odchodzą koszty egzekucji.
 • Zmiana harmonogramu spłat dotychczasowo zawartych porozumień
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umów.

Ile czasu trwa postępowanie?

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu z mocy ustawy postępowanie trwa dokładnie 4 miesiące. Jest to całkowity czas na zawarcie układu z wierzycielami, jednak po tym czasie warunki zatwierdzonego układu muszą zostać wydane postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu (nie póniej niż ostatniego dnia trwania postępowania składa się Wniosek o zatwierdzenie układu do sądu właściwego dla prowadzenia działalności gospodarczej) wydawanego przez sąd dlatego czas objęcia firmy statusem restrukturyzacji wydłuża się o ten czas decyzji sądu. W praktyce oznacza to, że firma jest objęta tym statusem nawet 12 miesięcy.

Ile kosztuje przeprowadzenie Postępowanie o Zatwierdzenie Układu?

W celu otwarcia postępowania konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. W odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu jest limitowane w następujący sposób: nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:
1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;
2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.
2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku wniesienia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 1000 zł.

 

Co się stanie, jeśli nie uda się zawrzeć układu?

Oferujemy swoim klientom opiekę długofalową, dlatego każdy z naszych klientów u którego nie udało się zatwierdzić układu w pierwszym postępowaniu restrukturyzacyjnym otrzymuje od nas rekomendację do złożenia wniosku o kolejne z możliwych postępowań tj. wniosek o sanację. Ma ono na celu głęboką restrukturyzację majątku dłużnika i jednocześnie zapewnienie mu bardzo szerokiej ochrony przed wierzycielami (umorzenie z mocy prawa toczących się egzekucji z dniem ogłoszenia sanacji) oraz możliwość  spokojnego gromadzenia środków finansowych potrzebnych do zawarcia układu dzięki zarządcy. W porównaniu do uproszczonej formy restrukturyzacji w PZU sanacja zwykle daje przedsiębiorcy dwu- lub trzykrotnie więcej czasu na przekonanie wierzycieli o słuszności niedopuszczenia do konieczności ogłaszania upadłości firmy.

Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego zawiera m.in.:

 • wstępny plan restrukturyzacyjny,
 • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego,
 • wykaz wierzycieli oraz sumę wierzytelności,
 • wykaz majątku dłużnika.

Więcej o tym, Czy układ zawsze zostaje zawarty?

W zarządzie VINDICO zasia dwóch doradców restrukturyzacyjnych w tym kwalifikowany doradca uprawniony do prowadzenia wszelkich postępowań z zakresu prawa upadłościowego o restrukturyzacyjnego wobec dużych podmiotów, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniały średnio ponad 250 pracowników lub ich roczny obrót przekraczał 50 mln EUR lub też suma aktywów bilansu przekroczyła 43 mln EUR i dotyczy także spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

 

 

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 123 82 50 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Sprawdź także: 

Jaka jest minimalna kwota zobowiązań finansowych, przy której warto przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL