× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Jakie są różnice w sanacji i Postępowaniu o Zatwierdzenie Układu?

Restrukturyzacja to przede wszystkim postępowanie mające na celu umożliwienie Dłużnikowi spłaty zobowiązań w drodze zawarcia porozumienia z wierzycielami i niedopuszczenie do konieczności ogłaszania upadłości firmy. Aby umożliwić jak najbardziej efektywne przeprowadzenie postępowania ustawodawca wprowadził 4 różne tryby: 

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 2. Przyśpieszone postępowanie układowe 
 3. Postępowanie układowe
 4. Postępowanie sanacyjne 

Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania uzależniony jest głównie od czynników takich jak: 

 1. stopień skomplikowania danej sprawy  
 2. liczba wierzycieli (ilu będzie uczestników postępowania) 
 3. wartość zobowiązań Dłużnika 
 4. struktura wierzycieli (czy zobowiązania dotyczą instytucji państwowych tj. np. ZUS US, Urząd Pracy, PFR, Urząd Miasta), czy też osób prywatnych (np. wynagrodzenia pracownicze, umowy pożyczek prywatnych), czy banków, instytucji pozabankowych,– jaka jest skala i udział poszczególnych wierzycieli w całości zadłużenia  
 5. jaki jest poziom zabezpieczeń stosowany w zawartych umowach – (ustanowione hipoteki, zastawy rejestrowe, poręczenie) – czy np. wierzyciele są uprzywilejowani  
 6. horyzont czasowy potrzebny do osiągnięcia celu restrukturyzacyjnego 
 7. zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu / kondycja finansowa danej firmy i prognoza dalszego funkcjonowania 
 8. czy aktualnie wobec Dłużnika toczą się postępowania egzekucyjne 
 9. uznanie bądź kwestionowanie długu  
 10. praktyka sądów – orzecznictwo i statystyki i efekty zawieranych układów, nowelizacje ustaw i kwestie przepisów w kontekście danego przedsiębiorcy (branża, w której działa). 

Wskazanie odpowiedniego trybu winno być poprzedzone rzetelną weryfikacją każdego z wyżej wymienionych punktów w szczególności mając na uwadze analizę stanu faktycznego (w tym m.in. ustalenia przyczyn problemów finansowych) oraz analizę dokumentów niezbędnych do otwarcia postępowania (np. umów kredytowych, dokumentów finansowych, operatów szacunkowych dot. posiadanych nieruchomości). 

Najmniej sformalizowaną procedurą jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W tego rodzaju postępowaniu to Dłużnik wskazuje Doradcę Restrukturyzacyjnego, który zadba o przebieg postępowania oraz wspólnie z nim opracowuje dokumenty niezbędne do przygotowania całego procesu (spis wierzytelności, wstępny plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe, karty do głosowania, procedura zbierania głosów). Ten tryb postępowania pozwala praktycznie natychmiastowo otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne i uchronić przedsiębiorstwo przed skutkami egzekucji. Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest dla firm i gospodarstw rolnych, które mają już pomysł na restrukturyzację swojej działalności, a często potrzebują jedynie czasu na jego wdrożenie. Z punktu widzenia doradcy restrukturyzacyjnego ten tryb postępowania jest często ostatecznym rozwiązaniem dla Dłużnika tj. zatwierdzony układ i jasne określenie sposobu zapłaty wszystkim wierzycielom, a w przypadku braku zatwierdzenia układu jest wstępem do wdrażania dalszych postępowań i działań restrukturyzacyjnych. 

Przyśpieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe rozpatrujemy głównie pod kątem tego, czy Dłużnik posiada wierzytelności sporne i w jakim zakresie (udział procentowy). Znaczenie w tym rodzaju postępowania mają również koszty i sposób rozliczania ich w czasie. Obecnie ten tryb postępowania został wyparty przez PZU, natomiast może być wykorzystany jako kolejny tryb postępowania w przypadku fiaska w postępowaniu o zatwierdzenie układu.  

Najdłużej trwające postępowanie, o największym stopniu skomplikowania, które wymaga wprowadzenia gruntownych zmian w firmie to postępowanie sanacyjne. Ten rodzaj postępowania pozwala przede wszystkim na uchylenie czynności komorniczych, w przypadku nierozliczenia kwot, które komornik zajął na rachunku bankowym lub poprzez zajęcie wierzytelności, przez co nierozliczone środki wrócą do tzw. masy sanacyjnej. Istotnym czynnikiem w postępowaniu sanacyjnym jest również możliwość sprzedaży majątku dłużnika, który nie jest niezbędny do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, nawet w sytuacji gdy ustanowione są na nim zabezpieczenia rzeczowe. Sprzedaż taka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, natomiast wartym podkreślenia jest fakt, że to dłużnik wraz z zarządca poszukuje nabywcy za cenę rynkową, co pozwoli uzyskać maksymalnie najwyższą wartość, w przeciwieństwie do sprzedaży przez komornika, często znacznie poniżej tej ceny. Z uwagi na zakaz prowadzenia egzekucji z majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej, z jednej strony dłużnik uzyskuje czas na przeorganizowanie swojej działalności, a z innej strony to w porozumieniu z zarządcą może podejmować świadome decyzje o upłynnieniu środków trwałych z przeznaczeniem ich na bieżące lub przyszłe potrzeby działalności gospodarczej lub pozwoli to na zgromadzenie środków na spłatę wierzycieli i tym samym pozwoli to na poprawę pozycji negocjacyjnych dłużnika w pozyskaniu głosów ZA układem. 

Dodatkowym atutem wdrożenia działań restrukturyzacyjnym w postępowaniu sanacyjnym jest możliwość rozwiązania niekorzystnych umów lub dokonanie zwolnień pracowników podlegających ochronie. Szczególnie w okresie pandemii, gdzie przedsiębiorca może być związany długoletnimi umowami, obwarowanymi dotkliwymi karami umownymi za wcześniejsze wypowiedzenie, a sytuacja rynkowa zmieniła niekorzystnie zaplanowany biznes opierając się na założeniach przed pandemią. 

 Jeśli Dłużnik z uwagi na swoją sytuację wybrał niewłaściwy tryb – sąd może oddalić wniosek. Warto zatem zadbać o wybór odpowiedniego trybu postępowania, aby był skrojony na miarę potrzeb Dłużnika i był realną odpowiedzią na trudności, z którymi mierzy się składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

 

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 123 82 50 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Sprawdź także: 

https://vindico.pl/wiedza/jak-przygotowac-firme-lub-gospodarstwo-rolne-do-otwarcia-postepowania-restrukturyzacyjnego/

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy


Dodano: 25 maja 2022r.
Tagi: sanacja, postępowanie układowe, układ, restrukturyzacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL