× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
P.P.H.U. "Pabex" Paweł Pietrzyk w restrukturyzacji
NIP: 7691596854
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Paweł Pietrzyk P.P.H.U. „Pabex” w restrukturyzacji

Paweł Pietrzyk P.P.H.U. „Pabex” w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Paweł Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Pabex” Paweł Pietrzyk, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 25 marca 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Paweł Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Pabex” Paweł Pietrzyk;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 75071918114;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Osiny;
 4. adres dłużnika to: Osiny 15, 97-420 Osiny;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Osiny;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić układ dłużnika którym jest Paweł Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Pabex” Paweł Pietrzyk

Postanowienia ogólne układu:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty
  wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet
  skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawianiu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i
  egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 3 miesięcznych równych ratach.
  Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w
  którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie
50.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 65% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 40 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i
  egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 65% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i
  egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiącew związku z okresem karencji, w 94 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i
  egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym do dnia zakończenia okresu karencji.
 4. Wierzytelność objęta układem oprocentowana jest stałą stopą procentową w
  wysokości 3% w skali roku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych licząc od dnia zakończenia okresu karencji. Odsetki liczone są od kwoty pozostałej do spłaty w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Raty spłaty okładu ustalone są według zasady: równe raty kapitału (określone w pkt 2. niniejszej grupy) oraz należne odsetki za bieżący miesiąc.

Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 110 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i
  egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.
  II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a
  postępowanie ma charakter główny.

Z Całością postanowienia można zapoznać się poprzez załącznik znajdujący się na końcu strony

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL