× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Adrian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PCC - Pivexin Company Complex Adrian Nowak w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Adrian Nowak PCC – Pivexin Company Complex w restrukturyzacji – Układ Zatwierdzony

Adrian Nowak PCC – Pivexin Company Complex w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Adrian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PCC – PIVEXIN COMPANY COMPLEX Adrian Nowak, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 21 listopada 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Adrian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PCC – PIVEXIN COMPANY COMPLEX Adrian Nowak;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Racibórz;
 4. adres dłużnika to: DANE UKRYTE, 47-400 Racibórz;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Racibórz;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie Układu

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ dłużnika którym jest Adrian Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PCC Pivexin Company Complex Adrian Nowak

Postanowienia ogólne układu:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.
 2. W przypadku, gdy po zatwierdzeniu układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności, podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych w niniejszych propozycjach układowych. Wierzytelność spłacana będzie zgodnie z propozycjami układowymi, przyjmując, że pierwsza rata płatna będzie od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do ujawnienia wierzytelności.
 3. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu nadzorcą wykonywania układu zostaje nadzorca układu. Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu ustala się na kwotę 1.000,00 zł netto za każdy kwartał pełnienia funkcji. Zmiana osoby pełniącej funkcję nadzorcy wykonania układu nie stanowi zmiany warunków układu.

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 20.000,00 zł:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 3 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenia układu.
 2. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: wierzyciele publicznoprawni z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 20.000,01 zł:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III: Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 48 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł oraz nie przekracza lub jest równa kwocie 150.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 75% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 3. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym. Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 150.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
 4. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 5. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące, w związku z okresem karencji, w 113 ratach, przy czym: – raty od 1 do 45 płatne będą w wysokości 0,4% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 46 do 73 płatne będą w wysokości 0,8% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 74 do 113 płatne będą w wysokości 1,49% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
 6. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
 7. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa VII: wierzyciele bankowi, których wierzytelność wynika z umów zawartych łącznie z dłużnikiem oraz z małżonką dłużnika:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 120 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Grupa VIII: wierzyciele posiadający zabezpieczenie na nieruchomościach dłużnika:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi należnymi po dniu układowym – z zaliczeniem na poczet spłaty kwot zapłaconych przez Dłużnika lub osobę trzecią na rzecz wierzyciela w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, w miesięcznych ratach. Ilość rat stanowi ilość pełnych miesięcy mieszczących się pomiędzy datą uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu a datą 30 kwietnia 2030 r., która jest terminem zakończenia zawartej między stronami umowy. Pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Kolejne raty płatne są w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Wierzytelność oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej (WIBOR 6M) i marży w wysokości 5%.
 3. Stopa referencyjna jest ustalana na okresy od dnia 1 stycznia do 30 czerwca według stawki referencyjnej obowiązującej na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego, kiedy stawka była publikowana, a na okres od 1 lipca do 31 grudnia według stawki ustalanej na ostatni dzień czerwca, kiedy stawka WIBOR 6M była publikowana. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
 4. Zmiana wysokości stawki WIBOR 6M dla kolejnych okresów następuje od dna 1 stycznia i od dnia 1 lipca w danym roku.
 5. Odsetki płatne są razem z miesięcznymi ratami kapitału.

Z Całością postanowienia można zapoznać się poprzez załącznik znajdujący się na końcu strony

Pobierz załącznik

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL