× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
co to jest restrukturyzacja uproszczona

Uproszczona restrukturyzacja – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Uproszczona restrukturyzacja to nowa forma prawna wprowadzona w ramach prawa restrukturyzacyjnego, mająca na celu umożliwienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej restrukturyzacji ich zobowiązań bez konieczności ogłaszania upadłości. Proces ten rozpoczyna się od dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania, co zawiesza wszelkie postępowania egzekucyjne wobec majątku dłużnika i daje przedsiębiorstwu „oddech” w czasie negocjacji z wierzycielami. Obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego oraz obwieszczenia o otwarciu postępowania są kluczowymi momentami, które informują o rozpoczęciu procedury i dnia układowego, który jest istotny dla określenia stanu wierzytelności.

Zatwierdzenie układu stanowi finalizację negocjacji pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Aby do tego doszło, konieczne jest głosowanie nad układem, które odbywa się pod nadzorem nadzorcy układu – zazwyczaj jest to doradca restrukturyzacyjny. Nadzorca układu monitoruje przebieg postępowania, a jego zgoda jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak zawarcie układu z wierzycielami czy zawiesić obowiązujące umowy, na przykład najem. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku głosowania, dłużnik składa wniosek o zatwierdzenie układu do sądu.

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja i ile trwa?

Wprowadzenie nowej uproszczonej restrukturyzacji dokonało znaczącej zmiany w polskim prawie restrukturyzacyjnym. Jest to procedura, która zmodyfikowała dotychczasowe postępowanie o zatwierdzenie układu, oferując przedsiębiorcom szybszy i mniej formalny sposób na restrukturyzację zadłużenia. Uproszczona restrukturyzacja pozwala na przeprowadzenie postępowania układowego bez konieczności spełnienia wszystkich wymogów standardowego postępowania restrukturyzacyjnego. Proces ten zakłada między innymi złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu oraz przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, który musi uzyskać zgodę nadzorcy układu.

Kluczowym elementem tego procesu jest opracowanie oraz przedstawienie propozycji układowych wierzycielom, które następnie są głosowane. Ważne jest, aby suma wierzytelności objętych takim planem była adekwatna do możliwości przedsiębiorstwa dłużnika. Proces wymaga także sporządzenia spisu wierzytelności oraz podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomaga w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i negocjacji z wierzycielami. Uproszczona restrukturyzacja wyznacza nowe ramy dla czynności zwykłego zarządu, pozwalając dłużnikowi na prowadzenie swojej działalności w granicach zakresu zwykłego zarządu.

Kolejnym istotnym aspektem jest czas trwania uproszczonej restrukturyzacji. Cały proces, począwszy od dnia otwarcia postępowania – czyli od dnia złożenia wniosku o jego otwarcie – powinien zostać zakończony w ciągu czterech miesięcy. Należy podkreślić, że czas ten jest relatywnie krótki, a jego przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego procesu uproszczonej restrukturyzacji. Dla przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej, możliwość szybkiego przeprowadzenia restrukturyzacji jest niezbędna, aby móc kontynuować działalność gospodarczą bez dłuższego utrzymywania stanu niepewności wobec wierzycieli, pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Podstawowym celem uproszczonej restrukturyzacji jest umożliwienie dłużnikowi restrukturyzację zobowiązań w sposób szybki i mniej formalny, co w teorii ma przyczynić się do większych szans na ocalenie przedsiębiorstwa. Taki mechanizm restrukturyzacyjny przewidziany jest dla firm, które są w stanie wykazać swoją zdolność do kontynuowania działalności, jednakże wymagają restrukturyzacji swoich zobowiązań w celu uniknięcia niewypłacalności.
Ważnym elementem uproszczonej restrukturyzacji jest także możliwość zawarcia układu z wierzycielami przy minimalnej interwencji sądu, co zdecydowanie skraca procedurę i ogranicza związane z nią koszty. Dodatkowo, w ramach tego procesu, możliwe jest uzyskanie ochrony prawnej przed działaniami egzekucyjnymi ze strony wierzycieli, co daje przedsiębiorstwu przestrzeń do oddechu i skoncentrowanie się na działaniach naprawczych.

Jednakże, należy pamiętać, że sukces uproszczonej restrukturyzacji zależy od wielu czynników, takich jak skuteczność komunikacji z wierzycielami, zdolność do przedstawienia realistycznego planu restrukturyzacyjnego, oraz od zaangażowania zarządu firmy w proces naprawczy. Dlatego też, choć cztery miesiące mogą się wydawać wystarczającym okresem na przeprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji, w praktyce wymaga to zorganizowanej  pracy i odpowiedniego przygotowania.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji uproszczonej?

W erze uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, głównym celem jest możliwość dokonania przewartościowania zobowiązań i dostosowania ich do obecnej możliwości płatniczej przedsiębiorcy. Obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu jest narzędziem, które może być wykorzystane przez szeroką grupę dłużników.

W zakresie kto może skorzystać, to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mogą przedstawić realistyczny i wiarygodny plan restrukturyzacyjny, mający na celu uzyskanie zatwierdzenia układu ze skutkiem obwieszczenia. Znaczącym aspektem jest możliwość renegocjacji umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, co pozwala na optymalizację warunków współpracy z kluczowymi partnerami i dostawcami. Odpowiedni nadzorca układu, działając jako mediator, każdorazowo monitoruje i wspiera wykonanie układu, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w procesie.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja zatrudnienia

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Nowa uproszczona restrukturyzacja daje możliwość ochrony przed egzekucją oraz umożliwia zawarcie układu z wierzycielami bez konieczności ogłaszania upadłości. Od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik w zakresie swojej działalności jest pod pewnego rodzaju ochroną, co umożliwia mu realizację planu naprawczego. Nadzorca układu, mianowany przez sąd, pełni kluczową rolę w tym procesie, monitorując działalność dłużnika i wspierając w negocjacjach z wierzycielami. Każdorazowo przez nadzorcę układu podejmowane są działania mające na celu ocenę postępów w zakresie możliwości wykonania układu.

rodzaje restrukturyzacji

Po dokonaniu obwieszczenia nadzorca układu sporządza listę wierzytelności, co jest niezbędnym krokiem do zorganizowania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Wierzyciele mogą kontaktować się z nadzorcą układu, aby uzyskać informacje na temat postępu prac oraz swojej pozycji w ramach proponowanego układu. Ważne jest, aby zrozumieć, że nadzorca układu nie jest przedstawicielem dłużnika ani wierzycieli, a jego obowiązkiem jest działanie na rzecz prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji.

W razie odmowy zatwierdzenia układu przez sąd, istnieją inne środki, które mogą być podjęte w celu ochrony przedsiębiorstwa. Jednak odmowy zatwierdzenia układu przez sąd może mieć znaczące konsekwencje dla dalszej możliwości funkcjonowania firmy. Możliwości wykonania układu przez dłużnika są oceniane każdorazowo przez nadzorcę układu, który nadzoruje proces restrukturyzacji i weryfikuje, czy działania przedsiębiorstwa są zgodne z planem naprawczym. W sytuacji, gdy sąd odmówi zatwierdzenia układu, przedsiębiorstwo może stanąć przed koniecznością zastosowania alternatywnych rozwiązań w celu odbudowy swojej kondycji finansowej i operacyjnej.

Restrukturyzacja a restrukturyzacja uproszczona

Restrukturyzacja oraz restrukturyzacja uproszczona są procesami prawnymi stworzonymi w celu pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone nowe przepisy zmodyfikowały dotychczasowe postępowanie, umożliwiając szybsze i mniej skomplikowane procedury restrukturyzacji. Restrukturyzacja uproszczona jest odpowiedzią na potrzebę efektywniejszego wsparcia dla firm, umożliwiając im kontynuowanie działalności oraz odbudowę finansową. W ramach tej procedury przedsiębiorca ma możliwość dokonywania kluczowych decyzji pozwalających na zachowanie kontroli nad przeprowadzanymi zmianami, co obejmuje między innymi dokonywać czynności zwykłego zarządu.

Jedną z istotnych cech restrukturyzacji uproszczonej jest proces negocjacji między wierzycielami i dłużnika, którego celem jest osiągnięcie układu satysfakcjonującego obie strony. Taki układ pozwala na redefinicję warunków spłaty zobowiązań, czyniąc zadłużenie bardziej przyjaznym dla przedsiębiorcy. W szczególności, układ ten dotyczy wierzytelności objętej układem. Aby wspierać przejrzystość procesu, wprowadzono również wymóg udostępniania informacji dotyczących spisu wierzytelności, co pomaga w utrzymaniu klarowności porozumienia między stronami.

Kluczowym celem restrukturyzacji, zarówno w jej standardowej jak i uproszczonej formie, jest realizowanie interesu postępowania restrukturyzacyjnego poprzez odzyskanie stabilności finansowej firmy przy jednoczesnej ochronie przed nadmiernymi stratami jej wierzycieli. Działania te są wspierane przez możliwość korzystania z krajowego rejestru zadłużonych, co ułatwia analizę sytuacji finansowej.

Restrukturyzacja firmy jest procesem mającym na celu przywrócenie jej zdolności konkurencyjnej, stabilności finansowej oraz rentowności. W zależności od potrzeb i sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, może przyjąć formę standardową lub uproszczoną. Proces restrukturyzacji jest szczególnie istotny dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które bez pomocy prawnej i finansowej mogłyby znaleźć się na skraju upadłości.
Celem restrukturyzacji jest więc nie tylko zapewnienie firmy przed nadmiernymi stratami (również na rzecz wierzycieli), ale także zapewnienie trwałej poprawy w jej funkcjonowaniu. Realizacja tych celów możliwa jest poprzez szereg działań, takich jak renegocjacja warunków długów, zmiany w strukturze operacyjnej lub zarządzania, a także przez optymalizację kosztową.

Wykorzystanie krajowego rejestru zadłużonych w tym kontekście jest narzędziem ułatwiającym ocenę wiarygodności finansowej kontrahentów, monitorowanie ich sytuacji zadłużeniowej oraz podejmowanie na tej podstawie informowanych decyzji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich partnerów biznesowych, co jest kluczowe w procesie stabilizacji swojej sytuacji finansowej.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego, firma jest w stanie kontynuować działalność, co różni ten proces od upadłości, gdzie głównym celem jest likwidacja przedsiębiorstwa i sprzedaż jego majątku w celu zaspokojenia wierzycieli. Restrukturyzacja daje więc firmie szansę na nowy start, możliwość ponownego stanąć na nogach i kontynuowanie działalności gospodarczej, co jest korzystne zarówno dla samej firmy, jej pracowników, jak i wierzycieli oraz całego rynku.


Dodano: 18 czerwca 2024r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL