× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
restrukturyzacja i jej rodzaje

Rodzaje restrukturyzacji

W polskim prawie restrukturyzacyjnym wyróżniamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które umożliwiają przedsiębiorstwu w problemach finansowych restrukturyzację zadłużenia i uniknięcie upadłości. Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Każde z tych rozwiązań oferuje przedsiębiorcy inną formę wsparcia i ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzycieli. Polskie prawo restrukturyzacyjne, które wspiera przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej, umożliwia im przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia w celu uniknięcia upadłości, oferuje cztery rodzaje postępowań, z których każde ma inne warunki oraz stopień ochrony przed wierzycielami.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji umożliwia firmom w trudnej sytuacji finansowej uniknięcie niewypłacalności i upadłości. W ramach procesu restrukturyzacji różne rodzaje postępowań oferują różnorodne ścieżki naprawcze dla zagrożonych przedsiębiorstw. Zalicza się do nich przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, a także postępowanie sanacyjne i postępowanie naprawcze.

Oto krótki opis każdego z wymienionych procedur:
1. Przyspieszone postępowanie układowe – jest to forma postępowania, która ma na celu szybkie osiągnięcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia. Proces ten jest „przyspieszony” w porównaniu do standardowego postępowania układowego, co oznacza, że ma mniej formalności i jest szybszy, co może być korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli.

2. Postępowanie układowe – to formalny proces prawny, który umożliwia przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej negocjowanie warunków spłaty długów z wierzycielami pod nadzorem sądu. Celem jest osiągnięcie układu, który pozwoli przedsiębiorstwu kontynuować działalność i jednocześnie zaspokoić roszczenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu.

3. Postępowanie sanacyjne – jest to również forma restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, ale skupia się przede wszystkim na odbudowie jego wypłacalności i zdolności do kontynuowania działalności operacyjnej. Często wiąże się z głębszymi zmianami w strukturze i działaniu przedsiębiorstwa niż same zmiany w strukturze zadłużenia.

4. Postępowanie naprawcze– termin ten może być używany w różnych kontekstach i jurysdykcjach z różnym znaczeniem, ale ogólnie odnosi się do procesów   Postępowanie naprawcze ogólnie odnosi się do procesów mających na celu naprawienie, przywrócenie lub uzdrowienie określonej sytuacji, osoby, grupy lub systemu, który został w jakiś sposób uszkodzony, zniszczony lub naruszony.

Każdy z tych rodzajów ma na celu umożliwienie dłużnikowi restrukturyzację jego działalności w sposób umożliwiający kontynuację prowadzenia biznesu. Otwarcie każdego z tych postępowań musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku do sądu oraz może wiązać się z zawieszeniem egzekucji wobec majątku dłużnika, co stanowi formę ochrony dłużnika przed wierzycielami.

Zarząd dłużnika, posiadając wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego, po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, staje przed zadaniem opracowania propozycji układowych, które mogą zakładać np. częściowe umorzenie wierzytelności, odroczenie terminów płatności czy zmianę warunków wcześniej zawartych umów. Przyjęcie układu wymaga przeprowadzenia głosowania nad układem przez wierzycieli, których głosy są ważone w zależności od wysokości posiadanych wierzytelności uprawniających do głosowania. Pozytywne zakończenie tego procesu pociąga za sobą konieczność złożenia wniosku o zatwierdzenie układu w sądzie.

Postępowania restrukturyzacyjne – dla kogo i co można dzięki nim uzyskać?

Postępowania restrukturyzacyjne stanowią ważne narzędzie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie ogłoszenia upadłości oraz odbudowa stabilności ekonomicznej. Ustawa o restrukturyzacji oferuje kilka rodzajów postępowań, m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Wybór odpowiedniego rodzaju zależy od specyficznych potrzeb i sytuacji dłużnika. Głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorcy zawarcia układu z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia, co może obejmować odroczenie terminów płatności, umorzenie części długu lub zmianę sposobu zabezpieczenia wierzytelności.

rodzaje restrukturyzacji

W trakcie postępowania nadzór nad dłużnikiem sprawuje nadzorca sądowy lub zarządca, w zależności od rodzaju postępowania. W przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które trwa maksymalnie 4 miesiące, dłużnik zachowuje zwykły zarząd nad majątkiem, ale wymagana jest zgoda nadzorcy układu na czynności przekraczające zakres tego zarządu. Natomiast w bardziej sformalizowanych postępowaniach, jak postępowanie sanacyjne, dłużnik traci zarząd nad majątkiem na rzecz zarządcy. Kluczowym momentem jest ustalenie dnia układowego, który rozpoczyna okres, w którym wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności oraz brać udział w głosowaniu nad układem.

Co wziąć pod uwagę wybierając rodzaj postępowania?

Decydując się na restrukturyzację zobowiązań lub restrukturyzację spółek, przedsiębiorcy stają przed dylematem, który rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka ścieżek, jednakże najwięcej uwagi należy poświęcić różnicom między postępowaniem układowym a postępowaniem sanacyjnym. Choć postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne mają wiele wspólnego, kluczowe różnice mogą zaważyć na efektywności działania na rzecz przedsiębiorstwa. Postępowanie układowe skupia się na renegotacji warunków zobowiązań, pozwalając przedsiębiorstwu na kontynuację działalności, natomiast postępowanie sanacyjne uwzględnia dodatkowo przeprowadzenie działań sanacyjnych, które mają na celu głębszą restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Wybierając rodzaj postępowania, należy zwrócić uwagę na sumę wierzytelności spornych oraz sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Te parametry mogą determinować, który proces będzie korzystniejszy. Wierzytelności objęte z mocy prawa układem mają bezpośredni wpływ na możliwości negocjacyjne z wierzycielami i mogą znacząco wpłynąć na wynik głosowania nad układem. Obwieszczenia ogłoszone w toku postępowania odgrywają kluczową rolę w informowaniu interesariuszy o przebiegu procesu, co również ma swoje znaczenie dla pomyślności restrukturyzacji.

Aspektem, którego nie można lekceważyć, są czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Decyzje


Dodano: 10 czerwca 2024r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL