× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi nowelizacja prawa upadłościowego.
Można by rzec, że ustawodawca wreszcie krytycznie spojrzał na obowiązującym procedurą oraz zasadą stosowanym wobec podmiotów, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych.
W związku z tym, obowiązujące na ten moment Prawo upadłościowe i naprawcze zostanie zastąpione dwoma odrębnymi aktami prawnymi, tj. prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem upadłościowym.
Zmiany te mają za zadanie w znaczny sposób odróżnić od siebie procedury naprawcze od postępowania upadłościowego.
Co za tym idzie, na pierwszy plan została wysunięta polityka nowej szansy dla zadłużone przedsiębiorstwa.
Celem wprowadzenia nowych przepisów prawa będzie ograniczenie liczby upadłości podmiotów gospodarczych poprzez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze układu/porozumienia z wierzycieli. Jak powszechnie wiadomo, utrzymanie firmy dłużnika na rynku jest bardziej korzystne nie tylko dla wierzycieli ale również pracowników przedsiębiorstwa i wreszcie samej gospodarki.
Ustawodawca przewiduje przeprowadzanie procesu restrukturyzacji w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
– postanowienie o zatwierdzeniu układu-postępowanie przewidziane dla przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje i które reguluje swoje zobowiązania, jednak biorąc pod uwagę szacunkowe dane finansowe, przewiduje w najbliższym czasie problemy z płynnością finansową.
Zawarcie układu możliwe jest wówczas bez udziału sądu, poprzez samodzielne zebranie głosów wierzycieli i może być przeprowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nie przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
– przyspieszone postępowanie układowe-umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Po uwzględnianiu wniosku, sąd wyznacza sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego, a skutki otwarcia takiego postępowania mają być zbliżone do obecnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Ustawodawca przewiduje, że takie przyspieszone postępowania układowe ma trać od 2 do 4 miesięcy, a najistotniejszą zmianą jest fakt, że przedsiębiorca zachowa zarząd nad własnym majątkiem na czas prowadzenia czynności restrukturyzacyjnych. Zarząd może być jednak uchylony, jeżeli dłużnik naruszy prawo w zakresie sprawowania zarządu np. poprzez naruszenie dóbr wierzycieli lub jeżeli dłużnik nie będzie się stosował do poleceń i zaleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego.
– postępowanie układowe-umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności i może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekraczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
We wniosku o otwarcie takiego postępowania, dłużnik będzie musiał udowodnić swoją zdolność do pokrycia bieżących kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych w trakcie prowadzenia postępowania układowego.
Cała procedura ma być przeprowadzana w dość szybkim tempie. Po pierwsze nadzorca sądowy będzie zobligowany do ustalenia składu masy układowej w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania.
Po drugie prognozuję się, że czas trwania postępowania układowego ma trwać od 6 do 10 miesięcy-wpływ będzie miała liczba oraz poziom skomplikowania sprzeciwów wniesionych przez wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne-umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Procedurę tę przeznaczono w szczególności dla firm niewypłacalnych, które jednak z pewnych względów warto uratować.
Postępowania sanacyjne będzie zbliżone do obecnie obowiązującego postępowania upadłościowego i ma trwać znacznie dłużej niż w/w postępowania restrukturyzacyjne.
Dlaczego? Otóż w przypadku tego postępowania ma nastąpić znaczna ingerencja w strukturę przedsiębiorstwa, reorganizacja firmy, restrukturyzacja zadłużenia oraz zatrudnienia.
W momencie wszczęcia postępowania sanacyjnego, sąd będzie odbierał zarząd własny dłużnikowi i będzie wyznaczał zarządcę. Jednak od tej reguły możliwe jest odstępstwo, jeżeli skuteczność postępowania będzie wymagała osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, pod warunkiem że sąd otrzyma gwarancję należytego sprawowania zarządu nad firmą.
Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, majątek należący do dłużnika wejdzie w skład masy sanacyjnej, do nadzoru której to sąd wyznaczy nadzorcę.
Najwięksi wierzyciele mają otrzymać prawo do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu restrukturyzacyjnych, a będzie to na tyle ważne, że od zaangażowania i aktywności będzie zależał stopień ich zaspokojenia.

Jak widać ustawodawca przewidział szereg zmian tworząc nowe przepisy prawa.
Najważniejsze, że w pierwszej kolejności kładzie się nacisk na ochronę praw wierzycieli oraz ochronę miejsc pracy. Zapewne będzie to swego rodzaju ochrona przed nieuczciwą praktyką stosowaną przez dłużników, iż łatwiej jest ogłosić upadłość aniżeli próbować ratować przedsiębiorstwo.
Powyżej przestawiłam tylko kilka zmian ale w kolejnych wpisach postaram się jeszcze bardziej przybliżyć zmiany jakie niesie za sobą nowe prawo restrukturyzacyjne.

źródło: USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne


Dodano: 8 sierpnia 2015r.
Tagi: nowe prawo restrukturyzacyjne, oddłużanie, restrukturyzacja, windykacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL