× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
doradca restrukturyzacyjny

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny? To osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, powołaną przez ministra sprawiedliwości, aby udzielać porad w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Doradztwo restrukturyzacyjne jest pełnione przez doradców restrukturyzacyjnych, którzy posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia w dziedzinie, a także po zdanym egzaminie przed specjalnie powołaną komisją egzaminacyjną. Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję zarządcy, nadzorcy lub zawodowego doradcy w przypadku procedury ochrony przed upadłością przedsiębiorstwa. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, ale również umiejętności negocjacyjnych oraz wizji strategicznego rozwoju firmy.

Osoby aspirujące do zostania doradcą restrukturyzacyjnym muszą spełnić szereg wymogów określonych przez prawo. Wymaga to od kandydata posiadania tytułu magistra lub równorzędnego oraz udowodnienie odpowiedniego przygotowania zawodowego i praktycznego w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, znajdująca się na liście osób posiadających taką licencję i tym samym uprawniona do pełnienia tej specjalistycznej roli. Pełnienie tej funkcji wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zwłaszcza gdy doradca restrukturyzacyjny reprezentuje przedsiębiorstwo ponoszące trudności finansowe przed sądem oraz wobec wierzycieli. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny pomaga w przygotowaniu planu restrukturyzacji, który ma na celu przywrócenie płynności finansowej i rentowności działania firmy. Współpracuje on również z zarządem spółki, wierzycielami oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania umożliwiające przetrwanie i rozwój danej firmy.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny – Czy syndyk to doradca restrukturyzacyjny?

Zgodnie z ustawią o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, nie każdy może pełnić rolę doradcy restrukturyzacyjnego – zawodu kluczowego w procesie postępowania restrukturyzacyjnego. Aby móc pełnić taką funkcję, wymagane jest złożenie wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Kandydaci ubiegający się o licencję doradcy muszą spełniać określone kryteria, takie jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia prawnego oraz doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią. Ważnym warunkiem jest też fakt, aby kandydat przez najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego lub miała doświadczenie w zarządzaniu restrukturyzacyjnym przez co najmniej 3 lata.

Z kolei syndyk, choć często utożsamiany z funkcją doradcy, pełni trochę inną rolę w procesie upadłości czy restrukturyzacji. Syndyk jest osobą ponoszącą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zajmującą się również realizacją majątku upadłego i reprezentującą upadłego we wszelkich działaniach prawnych. Zasadniczo, choć syndyk posiada wszechstronną wiedzę o procesach restrukturyzacyjnych, to nie jest to równoznaczne z posiadaniem uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego. Osoba taka może ubiegać się o pozyskanie tych uprawnień, lecz musi spełnić wymagania określone w ustawie, w tym doświadczenie w zarządzaniu restrukturyzacyjnym przez co najmniej trzy lata.

Doświadczony doradca restrukturyzacyjny może zapewnić firmie cenne wsparcie w ponownym osiągnięciu stabilności finansowej. Doświadczony doradca restrukturyzacyjny może odgrywać kluczową rolę w procesie przeprowadzania przedsiębiorstwa przez trudny okres finansowy, pomagając mu ponownie osiągnąć stabilność.

 Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego został wprowadzony w celu wsparcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej. Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, konieczne jest uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, co wymaga zdania specjalnego egzaminu. Proces ubiegania się o licencję rozpoczyna się od złożenia wniosku o licencję doradcy. Przyszły doradca musi również udowodnić swoje doświadczenie w dziedzinie prawa lub w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także posiadać czystą historię zawodową w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku.

Uzyskać licencję można po pomyślnym zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Ten egzamin na doradcę uważany jest za bardzo wymagający i obejmuje szeroki zakres tematów, od prawa upadłościowego po zasady prowadzenia restrukturyzacji. Polega na teście pisemnym oraz ustnym i jest egzaminem państwowym. Powodzenie w egzaminie umożliwia przyszłemu doradcy restrukturyzacyjnemu wpisanie na listę osób posiadających licencję doradcy, co jest niezbędne do wykonywania zawodu.

Doradca restrukturyzacyjny pełni rolę nadzorcy, odpowiedzialnego za przygotowanie i nadzór nad procesem restrukturyzacji. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest jedyną osobą uprawnioną do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, której celem jest zapobieżenie upadłości przedsiębiorstwa. Jego działania mogą znacząco wpłynąć na przyszłość firmy, zapewniając jej nowe możliwości rozwoju oraz uniknięcie konsekwencji związanych z ogłoszeniem upadłości. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest zatem nie tylko nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji, ale także doradztwo strategiczne, które ma na celu odbudowę stabilności finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Do jakich czynności uprawnia licencja doradcy restrukturyzacyjnego?

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do zarządzania szerokim zakresem działań związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji firmy, a także uczestniczenia w procedurach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradca ten ponosi kluczową rolę w procesie odbudowy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, mając możliwość zarządzania majątkiem upadłego, prowadzenia firmy lub jej wyodrębnionej części przez okres kryzysu. Czynności te obejmują między innymi opracowanie planu restrukturyzacyjnego, reprezentowanie dłużnika w sądach oraz w negocjacjach z wierzycielami, a także zarządzanie realizacją planu restrukturyzacyjnego. Posiadając licencję, doradca ma również prawo do prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, który jest kluczowym etapem umożliwiającym dłużnikowi wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

doradca do spraw restrukturyzacji

Aby móc efektywnie pomagać firmom w kryzysie, licencja doradcy restrukturyzacyjnego pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnej egzekucji przez zarząd przymusowy, który może być stosowany wobec przedsiębiorstw znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Doradca restrukturyzacyjny spełnia wówczas rolę zarządcy w egzekucji przez zarząd, dbając o to, by proces ten przebiegał sprawnie i zgodnie z przepisami prawa. Jest to szczególnie ważne, gdyż nieprawidłowe zarządzanie procesem restrukturyzacyjnym może wiązać się z ryzykiem popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, co stanowi poważne zagrożenie dla samego doradcy restrukturyzacyjnego oraz dla zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Ważną rolę doradcy restrukturyzacyjnego jest więc zapewnienie, że wszystkie podejmowane działania restrukturyzacyjne są zgodne z obowiązującym prawem oraz służą ochronie zarówno interesów wierzycieli, jak i dłużnika.

Doradztwo restrukturyzacyjne wymaga nie tylko znajomości prawa, ale też umiejętności negocjacyjnych, analizy finansowej oraz planowania strategicznego. Doradca restrukturyzacyjny musi być w stanie ocenić sytuację finansową firmy, zidentyfikować najbardziej optymalne ścieżki wyjścia z kryzysu i wspierać przedsiębiorstwo w ich realizacji. Wśród dostępnych opcji może znaleźć się restrukturyzacja zadłużenia, znalezienie nowych źródeł finansowania, optymalizacja struktury kosztów czy reorganizacja procesów wewnętrznych.

Należy podkreślić, że efektywne doradztwo restrukturyzacyjne może mieć znaczący wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Pomaga ono firmom w przejściu przez trudne okresy, zapobiegając upadłości i zabezpieczając miejsca pracy. Działania doradcy restrukturyzacyjnego mogą znacząco przyczynić się do odwrócenia negatywnych trendów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a w długoterminowej perspektywie – do stabilizacji i wzrostu finansowego.


Dodano: 26 lutego 2024r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL