× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
restrukturyzacja firmy

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja firmy to proces mający na celu poprawę jej sytuacji finansowej i operacyjnej. Polega to zazwyczaj na przeprowadzaniu działań sanacyjnych, które mogą obejmować zmiany w strukturze organizacyjnej, strategii czy modelu biznesowym restrukturyzowanej firmy. Restrukturyzacja jest możliwa nawet w przypadku przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością, umożliwiając mu uniknięcie ogłoszenia upadłości.
Proces restrukturyzacyjny polega na analizie finansowej firmy oraz opracowaniu i wdrożeniu planu, który ma na celu poprawienie jej płynności finansowej oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Może to obejmować propozycje układowe dla wierzycieli czy poszukiwanie nowych inwestorów. W przypadku postępowania sanacyjnego, firma jednoosobowa może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, co umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami i ostateczne uniknięcie upadłości.

Restrukturyzacja może dotyczyć różnych aspektów działalności firmy – od jej struktury własnościowej, poprzez procesy operacyjne, po relacje z klientami i model biznesowy. Kluczowe jest jednak, aby przeprowadzenie restrukturyzacji firmy było poprzedzone rzetelną analizą i planowaniem, a także kontynuowane i monitorowane przez cały czas trwania procesu, aby mieć pewność, że podejmowane działania przynoszą oczekiwane efekty i rzeczywiście pomagają firmie uniknąć upadłości. Warto pamiętać, że restrukturyzacja firmy jest procesem skomplikowanym i wymagającym, który zazwyczaj angażuje wiele różnych stron – od zarządu firmy, przez pracowników, wierzycieli, aż po inwestorów. Najważniejsze jest jednak to, że prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja może przyczynić się do poprawy kondycji firmy i jej dalszego rozwoju.

Główne przyczyny restrukturyzacji

Restrukturyzacja to proces, mający na celu polepszenie sytuacji finansowej firmy poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, co z kolei ma na celu stworzyć warunki do wzrostu wartości firmy. Niemożność spłaty zadłużenia jest jedną z głównych przyczyn restrukturyzacji. Przedsiębiorca, zamiast doprowadzić firmę do upadłości, decyduje się na restrukturyzację, aby zabezpieczyć słuszne prawa wierzycieli oraz uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika.

Restrukturyzacyjny układ jest zawierany z wierzycielami, z którymi dłużnik próbuje dojść do porozumienia odnośnie sposobu i terminów spłat zadłużenia. Przedsiębiorstwo, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez proces restrukturyzacji stara się uzyskać czas i środki niezbędne do zaciągnięcia nowych zobowiązań, które pomogą mu powrócić do stanu wypłacalności. Doradca restrukturyzacyjny, pomaga w sporządzeniu i zatwierdzaniu sądowym spisu wierzytelności w uproszczonym układzie.

Podczas procesu restrukturyzacji przedsiębiorca ma możliwość współpracy z wierzycielami, co daje możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym przyszłości firmy. Działalność gospodarcza może być kontynuowana, a to przekłada się na zabezpieczenie miejsc pracy i przetrwanie firmy. Na etapie restrukturyzacji kluczowe jest zidentyfikowanie sumy wierzytelności, co umożliwia skuteczne zarządzanie długami.
Wszystko to sprawia, że restrukturyzacja to złożony, ale niezbędny proces, skierowany na ocalenie i odbudowę przedsiębiorstwa. Służy ona zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a także ochronie dłużnika przed negatywnymi skutkami zbyt wielkiego zadłużenia. Tak więc, restrukturyzacja to strategia, która pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i gospodarczej firmy, zwiększenie jej konkurencyjności, poprawę wyników finansowych oraz, co najważniejsze, zapewnienie jej długotrwałego rozwoju.

Typy restrukturyzacji

Restrukturyzacja firmy polega na przeprowadzeniu działań sanacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uchronienie go przed upadłością. Jednym z nich jest przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego, które umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu z wierzycielami. W tym procesie kluczową rolę pełni zarządca restrukturyzacyjny, który jest powoływany przez sąd i którego zadaniem jest nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa w czasie trwania postępowania. Częścią jego obowiązków jest sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, który obejmuje sumy wierzytelności uprawniających do głosowania w procesie restrukturyzacji.

Wyróżniamy różne typy restrukturyzacji: finansową, operacyjną, inwestycyjną, czy osobową, jednak każda z nich opiera się wyłącznie na aktywnych działaniach mających na celu poprawę sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby kancelaria prawna, wspierająca proces restrukturyzacji, wybrała odpowiedni rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, dostosowany do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Do głosowania w ramach układu restrukturyzacyjnego uprawione są osoby mające łącznie co najmniej 1/5 sumy wierzytelności objętych układem. Sukces procesu restrukturyzacji zależy w dużym stopniu od skuteczności negocjacji sądu i zarządcy z wierzycielami, którzy często mają różne oczekiwania co do sposobu rozwiązania problemów finansowych firmy. Istotne jest więc, aby proces był prowadzony w sposób transparentny i uczciwy, a także uwzględniał wszystkie aspekty, zarówno prawne, jak i ekonomiczne.
Na koniec, warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy suma wierzytelności spornych jest nieznaczna w porównaniu do ogólnej sumy wierzytelności. W takim wypadku, dłużnik może zdecydować się na zapłacenie tej niewielkiej sumy, by uniknąć kłopotów związanych z procesem sądowym.
Jednak z drugiej strony, jeżeli suma wierzytelności spornych jest znacząca, a dłużnik nie jest w stanie jej zapłacić, to możliwe jest, że wierzyciel zdecyduje się na wszczęcie postępowania windykacyjnego, aby odzyskać swoje pieniądze.
W obu przypadkach, warto też zawsze rozwijać możliwości negocjacji i prób rozwiązania konfliktu na drodze polubownej.

Cel i korzyści restrukturyzacji firmy

Restrukturyzacja firmy to proces restrukturyzacyjny, który polega na przeprowadzeniu głębokich zmian w organizacji, finansach i strategii przedsiębiorstwa, aby poprawić jego sytuację finansową i operacyjną. Głównym celem jest ochrona firmy przed upadłością drogą zawarcia układu z wierzycielami. W praktyce, układ jest porozumieniem pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, które uprawniają do głosowania nad układem. Na tym etapie bardzo ważna jest rola nadzorcy sądowego, który nadzoruje proces restrukturyzacyjny i zatwierdza układ, a także postępowanie o zatwierdzenie układu zgodnie z prawem restrukturyzacjnym.

Jednym z kluczowych celów restrukturyzacji jest poprawa sytuacji restrukturyzowanej firmy, zarówno w krótkim jak i długim terminie, poprzez zmniejszenie zadłużenia i polepszenie płynności finansowej. Proces restrukturyzacyjny polega na przeprowadzeniu głębokich zmian w strukturze i operacjach przedsiębiorstwa w celu poprawy jego wydajności i zdolności do generowania zysków.
Jednak restrukturyzacja nie opiera się wyłącznie na zmianach wewnątrz przedsiębiorstwa. Również zmiany zewnętrzne, takie jak zmiany w rynku lub regulacjach mogą wymagać restrukturyzacji. Tego typu proces ma na celu asystowanie dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze układu z jego wierzycielami. Tym samym, restrukturyzacyjny układ umożliwia firmom przetrwanie w trudnych warunkach gospodarczych i odzyskanie zdolności do konkurowania na rynku.

Ostatecznym celem każdego procesu restrukturyzacyjnego jest usprawnienie działalności przedsiębiorstwa, zwiększenie jego konkurencyjności i poprawa wyników finansowych. Jest to ściśle powiązane z zabezpieczeniem długoterminowego przetrwania  firmy na rynku. Proces restrukturyzacji obejmuje zmiany w strukturze organizacyjnej, zarządzie, kapitale, produktach lub usługach, a także zwrotach z inwestycji. W zależności od specyfiki i potrzeb danej firmy, proces ten może zostać przeprowadzony w różny sposób i składać się z różnych etapów.
Przede wszystkim, restrukturyzacja może obejmować zmianę struktury organizacyjnej firmy, co może oznaczać przegrupowanie działów, zmiany w hierarchii czy redefinicję ról i obowiązków pracowników. Celem tego jest zwiększenie efektywności i skuteczności działania firmy, poprzez eliminację powielania funkcji i niejasności w zakresie obowiązków.
Kolejnym elementem procesu restrukturyzacji może być zmiana zarządu. Może to oznaczać zmianę osób pełniących kluczowe role decyzyjne, jak również wprowadzenie nowych strategii zarządzania.
Restrukturyzacja kapitału to kolejny możliwy element tego procesu. Może ona obejmować renegocjacje długów, pozyskanie nowych inwestorów, czy nawet sprzedaż części aktywów firmy.

Na końcu, proces restrukturyzacji często wymaga zmian w ofercie produktów lub usług firmy, żeby lepiej dostosować się do potrzeb rynku i zwiększyć konkurencyjność.
Ogólnie rzecz biorąc, proces restrukturyzacji to skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga strategicznego podejścia, ale jeśli jest przeprowadzony prawidłowo, może znacznie poprawić pozycję firmy na rynku, zwiększyć jej konkurencyjność i poprawić wyniki finansowe.


Dodano: 22 grudnia 2023r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL