× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
zadłużona osoba

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest to specjalistyczny rejestr, który został utworzony na podstawie ustawy, a zadaniem którego jest gromadzenie informacji o zadłużeniu podmiotów gospodarczych, osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną. KRZ to potężne narzędzie, które pozwala na łatwe sprawdzenie, czy dany dłużnik nie jest objęty postępowaniami restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi czy też egzekucyjnymi.

Portal Krajowego Rejestru Zadłużonych to publiczny dostęp do wszystkich zgromadzonych tam informacji, dający możliwość szybkiego sprawdzenia, czy ktoś ma niespłacone długi. Ten unikalny portal dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych informacji o zadłużeniu, przy czym te dane obejmują nie tylko informacje z orzeczeń w postępowaniach egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale także te, które dotyczą dłużników, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.
Obejmuje to również sytuacje, gdzie egzekucja jest umorzona z powodu jej bezskuteczności. Dzięki temu Krajowy Rejestr Zadłużonych jest idealnym miejscem, które umożliwia szybki i efektywny przegląd sytuacji finansowej potencjalnych partnerów gospodarczych. Jest to szczególnie ważne dla funkcjonowania gospodarki, gdzie czasem jedna nieterminowa płatność czy niewypłacalność kontrahenta może doprowadzić do znacznych problemów finansowych. KRZ to więc istotne narzędzie, którego celem jest unikanie takich sytuacji, poprzez próby zapobiegania zjawiskom niewypłacalności i zwiększania odpowiedzialności finansowej. Jest to szczególnie ważne dla unikania sytuacji, kiedy niewypłacalność jednego podmiotu gospodarczego pociąga za sobą lawinę problemów finansowych innych firm, które mają z nim powiązania biznesowe.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – główne cele projektu

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to innowacyjny projekt, stworzony w celu publicznego ujawniania długów oraz informowania o wszelkich ograniczeniach finansowych związanych z upadłością. Głównym celem KRZ jest wspieranie odpowiedzialności finansowej między partnerami biznesowymi i klientami poprzez dostarczanie informacji o aktualnych zobowiązaniach finansowych. Krajowy rejestr długów dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych danych dotyczących przypadków, w których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a także jest źródłem informacji o dłużnikach niewypłacalnych.

Ponadto KRZ pozwala na szybkie wyszukiwanie ujawnionych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dając potencjalnym partnerom biznesowym wyraźny wgląd w sytuację finansową dłużnika. Ważną funkcją rejestru zadłużonych jest również dostarczanie informacji o dłużnikach, na których ciąży zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. To zarówno informacja ostrzegawcza, jak i pomocna dla tych, którzy prowadzą swoją działalność i chcą uniknąć ryzyka związanego z niedotrzymaniem świadczeń za okres dłuższy.

KRZ to portal publiczny, co oznacza, że można z niego korzystać niezależnie od swojego statusu prawnego. Ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z KRZ i weryfikowania informacji zawartych w rejestrze każdej zainteresowanej stronie. Użyteczność KRZ dotyczy zarówno osób, jak i podmiotów – nie tylko przedsiębiorców, ale i osób prywatnych. Zadłużonych różni tylko to, że prywatne osoby mogą być obciążone długami alimentacyjnymi, podczas gdy przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości. Dlatego rejestr stał się ważnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Jaki jest zakres informacji ujawnianych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Od 1 grudnia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się dane dotyczące szeregu informacji związanych z problemem zadłużenia. Ten państwowy rejestr służy do gromadzenia i udostępniania informacji o osobach i podmiotach, które zalegają ze spełnieniem swoich świadczeń finansowych, a więc stanowią potencjalne ryzyko dla innych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze zadłużonych, rejestruje się tutaj m.in. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi ważne narzędzie kontroli dla potencjalnych inwestorów i kontrahentów. Krajowy rejestr zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, procesów restrukturyzacyjnych, czy zgromadzeń wierzycieli w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Choćby z tego względu, rejestrują się tutaj też dane o osobach przebywających w stanie upadłości lub będących stroną postępowań restrukturyzacyjnych.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępne są również informacje o wielkości masy upadłości, które wynikają z postępowań sądowych. Dodatkowo, umożliwia to potencjalnym wierzycielom składać wnioski i pisma procesowe w odpowiednich instytucjach, pomagając w skutecznej egzekucji należności. W rejestrze zamieszcza się dane dotyczące nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych, co jest pomocne dla osób, które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres przekraczający trzy miesiące.
W ramach zadań rejestru, zamieszcza się również informacje o zaległościach wobec państwa powstałych z tytułu świadczeń podatkowych czy składek ZUS. Krajowy rejestr zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych informacji, które są cennym narzędziem dla różnych podmiotów, zarówno biznesowych jak i indywidualnych.
Dla przedsiębiorców informacje te mogą okazać się niezwykle cenne przy podejmowaniu decyzji o współpracy z danym podmiotem. Przedsiębiorca, mając dostęp do rejestru, może sprawdzić, czy potencjalny kontrahent wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i czy nie jest dłużnikiem ZUS. Dzięki temu, może zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahenta i uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieuregulowaniem należności.
Podmioty prywatne mogą zaś korzystać z rejestru w celu sprawdzenia wiarygodności potencjalnego pracodawcy, partnera biznesowego lub najemcy.
W przypadku instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy leasingowe, rejestr zadłużonych jest jednym z podstawowych narzędzi oceny ryzyka kredytowego.
Krajowy rejestr zadłużonych to także narzędzie służące do przeciwdziałania oszustwom finansowym i pomaga w dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli.

Warto jednak pamiętać, że ujawnione w rejestrze informacje o długach są aktualizowane i nie należy traktować ich jako wyroku na dłużnika. Dłużnik ma prawo do wyjaśnienia swojej sytuacji i pokrycia zaległości, co powinno być odnotowane w rejestrze. Dlatego też, ważne jest regularne sprawdzanie rejestru i aktualizacja na bieżąco posiadanego portfela.


Dodano: 27 grudnia 2023r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL