× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? 

Pierwszym krokiem do upadłości konsumenckiej jest szczera rozmowa z Doradcą, który oceni, czy upadłość będzie dobrym rozwiązaniem problemów finansowych, a także to, czy konsument może to zrobić – znamy bowiem kilka ograniczeń, które mogą całkowicie dyskryminować konsumenta, znamy jednak takie, które z uwagi na przesłanki humanitarne nie muszą być uwzględniane w całości przez sędziego.

Wniosek. 

Na stronie ministerstwa tutaj znajduje się Wzór formularza wniosek dłużnika, jednak wystarczy chwila, by przekonać się, że wypełnienie wniosku, a zwłaszcza jego uzasadnienie wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy.

W zależności od sytuacji dłużnika do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów. W pierwszej kolejności listę wierzycieli, czyli osoby lub firmy, którym upadły jest winien pieniądze z zaznaczeniem, czy dany dług jest sporny i uwzględnieniem  zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Dla potwierdzenia tego stanu należy dołączyć *umowy współpracy zawarte z wierzycielami np. umowy pożyczki, najmu nieruchomości itp., *wezwania do zapłaty, *niepopłacone faktury i rachunki *wyroki sądu, jeśli te już zostały wydane, *pisma od komornika o stanie prowadzonej egzekucji. Kolejnym aspektem, który należy zawrzeć we wniosku, to wykaz majątku, którym upadły dysponuje np. *wydruk księgi wieczystej jeśli dłużnik posiada nieruchomość, *kopia dowodu rejestracyjnego, jeśli posiada auto. Informacje takie jak telefon komórkowy, laptop, rower, zbiór wartościowych znaczków, a nawet ubrania również należy umieścić we wniosku.

O ile takie istnieją do wniosku należy dołączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta).

We wniosku należy wpisać szacunkową wycenę składniku majątku, a także podać, gdzie znajduje się dany majątek. 

W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – zarobki poświadczyć należy stosownym zaświadczeniem z miejsca pracy.

Jeżeli w uzasadnieniu wniosku powołujemy się na konkretne zdarzenia życiowe takiej, jak np.chorobę, rozwód z małżonkiem, utratę pracy lub inny wypadek losowy, należy dołączyć do wniosku dowody potwierdzające zaistniałą sytuację: *zaświadczenie lekarskie, lub *kopie zwolnień lekarskich, *umowę o pracę oraz *wypowiedzenie umowy o pracę, *pozew o rozwód jeśli upadły jest w  trakcie rozwodu lub *wyrok rozwodowy ewentualnie *akt małżeństwa z USC zawierającym adnotację o zapadłym orzeczeniu rozwodowym, a jeśli upadły jest byłym przedsiębiorcą wówczas *wydruk z CEiDG, gdzie widnieje data zakończenia prowadzenia działalności.

Koszty.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dwóch opłat:

  • * 30 zł tytułem Opłata sądowa od wniosku o ogł. upadłości (imię i nazwisko) 

– opłacone na konto sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika

  • * 17 zł tytułem Opłata skarbowa od pełnom. dla r.pr.  spr. wniosku o ogłoszenie upadłości imię i nazwisko

– opłacone na konto urzędu miasta z sądem właściwym.

Osobnym kosztem jest wynagrodzenie dla pełnomocnika, który sporządzi wniosek oraz będzie reprezentował upadłego w sądzie na rozprawie. Te ceny wahają się od 1000 zł po nawet 7 tys zł w przypadku bardzo skomplikowanych wniosków.

Istotnym i obligatoryjnym składnikiem wniosku o upadłość jest oświadczenie dłużnika:

Oświadczam, że jako dłużnik zapoznałem się z treścią art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe:

„Art. 4914. 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1)   w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2)   ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3)   dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4)   czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

–      chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”

i niniejszym oświadczam, że nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art. 4914 ust. 2 i 3 tej ustawy.

 

Kompletność wniosku o upadłość ma znaczenie dla czasu prowadzenia upadłości z uwagi na to, że sąd będzie wzywał o uzupełnienie braków we wniosku, jeżeli nie dołączymy do niego kompletu dokumentów i dowodów. Każde wezwanie opóźnia proces nawet o kilka tygodni, a na uzupełnienie braków mamy krótki, określony termin – nie zmieszczenie się w tym czasie może doprowadzić do umorzenia postępowania i braku możliwości składania wniosku ponownie.

Koszty, jak i fakt, że złożenie wniosku jest procesem skomplikowanym, wymagającym pewnego rachunku sumienia i wyzwaniem emocjonalnym nie powinny jednak przesłaniać upadłemu korzyści, jakie płyną ze stanu upadłości. Co konkretnie daje upadłość:

Spokój – upadłość daje możliwość wstrzymanie wszystkich toczących się egzekucji komorniczych, a w konsekwencji oddłużenie.

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.

Opłacone mieszkanie – jeśli komornik miał licytować mieszkanie, upadły otrzyma pieniądze na opłacenie rocznego czynszu mieszkania w okolicy.

Możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

Nie jest to zupełny i kompletny wykaz dokumentów, a jedynie zarys i sugestia dla upadłego, czego może się spodziewać i w jaki sposób przygotować się na rozmowę z doradcą. Szczegółowy wykaz jest zależny od konkretnej sytuacji życiowej dłużnika i historii oraz powodów powstania zadłużenia.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Doradcą.


Dodano: 8 grudnia 2020r.
Tagi: długi, upadłośc konsumencka, vindico,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL