× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Tomasz Szymczak Bałtyckie Domki w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Tomasz Szymczak Bałtyckie Domki w restrukturyzacji

Tomasz Szymczak Bałtyckie Domki w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Tomasz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAŁTYCKIE DOMKI Tomasz Szymczak, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 12 stycznia 2023 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Tomasz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAŁTYCKIE DOMKI Tomasz Szymczak;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Krupy;
 4. adres dłużnika to: DANE UKRYTE, 76-150 Krupy;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Krupy;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2023 roku, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy zatwierdził układ dłużnika.

Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty

wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet

skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat

układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą

wyrównawczą.

 1. W przypadku, gdy po zatwierdzeniu układu ujawnione zostaną wierzytelności z

mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności,

podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych w

niniejszych propozycjach układowych. Wierzytelność spłacana będzie zgodnie z

propozycjami układowymi, przyjmując, że pierwsza rata płatna będzie od ostatniego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do ujawnienia

wierzytelności.

 

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi w 33 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w

ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne

zatwierdzenie układu.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie

100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie

układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 119 miesięcznych ratach. Pierwsza

rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym

kończy się okres karencji.

 1. Wierzytelność objęta układem oprocentowana jest stałą stopą procentową w

wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych licząc

od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Odsetki liczone są od kwoty pozostałej

do spłaty w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Raty spłaty

układu ustalone są według zasady: równe raty kapitału oraz należne odsetki za

bieżący miesiąc.

 

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie

100.000,01 zł oraz nie przekracza lub jest równa kwocie 300.000,00 zł, niezaliczający się

do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 93 miesięcznych ratach. Pierwsza

rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym

kończy się okres karencji.

 1. Wierzytelność objęta układem oprocentowana jest stałą stopą procentową w

wysokości 4% w skali roku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych licząc od

dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Odsetki liczone są od kwoty pozostałej do

spłaty w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Raty spłaty układu

ustalone są według zasady: równe raty kapitału oraz należne odsetki za bieżący

miesiąc.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 300.000,01

zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 93 miesięcznych ratach. Pierwsza

rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym

kończy się okres karencji.

 1. Wierzytelność objęta układem oprocentowana jest stałą stopą procentową w

wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych licząc

od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Odsetki liczone są od kwoty pozostałej

do spłaty w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Raty spłaty

układu ustalone są według zasady: równe raty kapitału oraz należne odsetki za

bieżący miesiąc.

 

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL