× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
RUBICONE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Łazy)
KRS: 0000299191
NIP: 7712775706
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 5362. RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000299191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2008 r., sygn. akt XVIII GRz 176/21. [BMSiG-4282/2022]

Nadzorca układu Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r., o sygn. akt XVIII GRz 176/21, w przedmiocie wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu postanowił:
I. zatwierdzić w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191, NIP 7712775706), ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, układ. Ustalony sposób spłaty wierzytelności poprzez konwersję na udziały.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 020/2022 (6419) z dnia 31 stycznia 2022 r. → Pozycja 5362

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

13 listopada 2021

Poz. 70623. RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000299191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2008 r., sygn. akt XVIII GRz 176/21. [BMSiG-69894/2021]

Nadzorca układu Rubicone Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 14 września 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 14 października 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 176/21. Treść zawartego układu
Grupa I – wierzyciele z wierzytelnością do kwoty 3000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup
a) spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Grupa II – wierzyciele z wierzytelnością powyżej kwoty 3.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup a) konwersja kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowie dzialnością (KRS 0000299191), według następujących warunków:
I. konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili zatwierdzenia układu w ten sposób, że za każde pełne 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191);
II. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 14.834.500,00 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100);
III. spółka ustanowi 29.669 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli;
IV. objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
V. jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona;
VI. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności.
VII. powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej.
W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach jak w punktach 1, 4, 5 i 6 powyżej.
Grupa III – wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika: a) wypełniając przesłanki wyrażone w art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) zakłada się konwersję kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191), według następujących warunków:
I. konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili zatwierdzenia układu w ten sposób, że za każde pełne 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191);
II. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset złotych 00/100);
III. spółka ustanowi 9.000 (dziewięć tysięcy) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli;
IV. objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
V. jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wartość wierzytelności zaokrągla się w górę do wartości pozwalającej pokryć cenę kolejnego udziału;
b) w zakresie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności nastąpi spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Wyniki głosowania: Grupa I a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 27.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 38 034,73 zł. c. Liczba oddanych głosów 17, tj. 60,71% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 24 280,41 zł, tj. 61,58% uprawnionych.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 16, tj. 94,12% głosujących.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 23 106,18 zł, tj. 95,16% głosujących.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 5,88% głosujących.
h. Suma wierzytelności przeciw układowi 1 174,23 zł, tj. 4,84% głosujących.
Grupa II a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 25.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 12 957 714,41 zł. c. Liczba oddanych głosów 16, tj. 64,00% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 12 417 547,80 zł, tj. 95,83% uprawnionych.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 13, tj. 81,25% głosujących.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 12 188 470,51 zł, tj. 98,22% głosujących.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 3, tj. 18,75% głosujących.
h. Suma wierzytelności przeciw układowi 220 577,29 zł, tj. 1,78% głosujących.
Grupa III a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 4 500 000,00 zł.
c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
We wszystkich grupach łącznie:
a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 55.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 17 496 675,15 zł.
c. Liczba oddanych głosów 35, tj. 62,50%.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 12 448 834,58 zł, tj. 63,92%.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 31, tj. 88,57% głosujących.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 12 227 083,06 zł, tj. 98,22% głosujących.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 11,43% głosujących.
h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 221 751,52 zł, tj. 1,78% głosujących.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 219/2021 (6364) z dnia 12 listopada 2021 r. → Pozycja 70623

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2 sierpnia 2021

Poz. 50014. RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000299191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2008 r. [BMSiG-49098/2021]

Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 2 sierpnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 149/2021 (6294) z dnia 04 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50014

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 54473. RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000299191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2008 r. [BMSiG-53681/2021]

Nadzorca układu Rubicone Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 14 września 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 165/2021 (6310) z dnia 26 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54473

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

4 sierpnia 2021

Poz. 50014. RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000299191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2008 r. [BMSiG-49098/2021]

Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 2 sierpnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 149/2021 (6294) z dnia 04 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50014

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL