× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Radosław Puszkarski "RADEGAZ w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Radosław Puszkarski „RADEGAZ” w restrukturyzacji

Radosław Puszkarski „RADEGAZ” w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Radosław Puszkarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Puszkarski „RADEGAZ”, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 30 stycznia 2023 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Radosław Puszkarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Puszkarski „RADEGAZ”;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Krzesk-Królowa Niwa;
 4. adres dłużnika to: DANE UKRYTE, 08-111 Krzesk-Królowa Niwa;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Krzesk-Królowa Niwa;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy

dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 maja 2023 r. zatwierdził układ dłużnika.

 

Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty

wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet

skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu

na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

 

 1. W przypadku, gdy po zatwierdzeniu układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy

prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności, podlegają one

zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych w niniejszych propozycjach

układowych. Wierzytelność spłacana będzie zgodnie z propozycjami układowymi,

przyjmując, że pierwsza rata płatna będzie od ostatniego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym doszło do ujawnienia wierzytelności.

 

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi w 36 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w

ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne

zatwierdzenie układu.

Grupa II: wierzyciele niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące

w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie

płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres

karencji.

 

 1. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych

należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa III: wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku dłużnika:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi- z zaliczeniem na poczet spłaty kwot zapłaconych przez

Dłużnika lub osobę trzecią na rzecz wierzyciela w trakcie postępowania o zatwierdzenie

układu, w miesięcznych ratach. Ilość rat stanowi ilość pełnych miesięcy pomiędzy datą

prawomocnego zatwierdzenia układu a datą 31.01.2028 r. Pierwsza rata będzie płatna do

ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się

postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Kolejne raty płatne są w terminach

do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 1. Wierzytelność oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej składającej się z

sumy stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3%.

 

 1. Odsetki płatne są razem z miesięcznymi ratami kapitału.

 

 1. Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca

poprzedzającego okres jej obowiązywania.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL