× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji
NIP: 6321932779
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 643
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji

Przedsiębiorstwo Przemeks w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota, niniejszym na podstawie art.
226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Jaworzno;
4. adres dłużnika to: aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 26/29, 43-600 Jaworzno;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Jaworzno.
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym
dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie
restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków
niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności
uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem
postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia
skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.)
Przedsiębiorstwo Przemeks prowadzi działalność z zakresu sprzedaży detalicznej opartej na franczyzie sklepu ABC. Działalność została zarejestrowana w CEIDG w dniu 1 czerwca 2007 roku.

Zatwierdzenie układu

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 1 grudnia 2022 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota postanowił zatwierdzić układ dłużnika.

Postanowienia ogólne układu:

W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Z dniem uprawomocnienia postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu obejmie dłużnik – Przemysław Słota.

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 1.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

Wprowadzenie miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

Spłata 75% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 1.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 120 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 275.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

Wprowadzenie miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami umownymi naliczonymi od dnia układowego do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu, z wydłużeniem okresu spłaty 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 95 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Zawieszenie w naliczaniu odsetek ustawowych i karnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia zakończenia spłaty rat układowych niniejszej grupy.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 275.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.

Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 117 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym

 

 

Całość postanowienia dostępna jest do wglądu w systemie KRZ pod datą 01.12.2022 e. oraz numerem 20221201/00107. Informacja o prawomocności postanowienia dostępna jest również w systemie KRZ pod datą 23.01.2023 r. oraz numerem 20230123/00218

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL