× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Robert Tuczkowski „Oliwerv” w restrukturyzacji

Robert Tuczkowski „Oliwerv” w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Robert Tuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 28 marca 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Robert Tuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 71052102231;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Murowaniec;
 4. adres dłużnika to: Sowia 17, 86-005 Murowaniec;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Murowaniec;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 6 marca 2023 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy zatwierdził układ dłużnika.

 

Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty

wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet

skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu

na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

 

 1. Z dniem uprawomocnienia postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy

wykonania układu obejmie dłużnik – Robert Tuczkowski.

 

W zakresie poszczególnych grup zakłada się następujące działania:

 

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelności nie przekracza lub jest

równa kwocie 20.000,00 zł:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 10 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w

nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 

Grupa II: wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność przekracza lub jest równa

kwocie 20.000,01 zł:

 1. Wprowadzenie miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w kto rym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 15 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w

którym kończy się okres karencji.

 

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie

100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie szesnastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 35% wierzytelności objętej układem w 30 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w

którym kończy się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów w sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01

zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych

grup:

 1. Wprowadzenie szesnastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 30% wierzytelności objętej układem w 84 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w kto

rym kończy się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01

złi nie przekracza lub jest równa kwocie 350.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych

grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 80% wierzytelności objętej układem w 104 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w

którym kończy się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 350.000,01

zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 95% wierzytelności objętej układem w 110 równych miesięcznych ratach.

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w

którym kończy się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL