× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Mała Polska Flota Powietrzna Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Floriana 2A, 40-288 Katowice)
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (tarcza 4.0)

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział: X Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
Województwo: Śląskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 22877. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-21587/2021]

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) w zw. z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), nadzorca układu oświadcza o stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika, które odbyło się w dniu 23 marca 2021 r.
Dla dłużnika Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przyjęto układ o treści: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 12.300,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesiąt procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 12 (dwunastu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 12.300,01 zł (dwunastu tysięcy trzysta złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 15-miesięcznego (piętnastomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 60% (sześćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 15 (piętnaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 50.000,01 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 4-miesięcznego (czteromiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 4 (cztery) miesiące w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 100.000,01 zł (sto tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 130.000,00 zł (stu trzydziestu tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 7-miesięcznego (siedmiomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 7 (siedem) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 8 (ósmej) płatne będą w wysokości 1% (jednego procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 9 (dziewiątej) do 48 (czterdziestej ósmej) płatne będą w wysokości 2,3% (dwa procent i trzy dziesiąte procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 130.000,01 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 7-miesięcznego (siedmiomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 7 (siedem) miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 (sześćdziesięciu czterech) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 8 (ósmej) płatne będą w wysokości 0,8% (osiem dziesiątych procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 9 (dziewiątej) do 64 (sześćdziesiątej czwartej) płatne będą w wysokości 1,6715% (jeden procent i sześć tysięcy siedemset piętnaście dziesięciotysięcznej procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 200.000,01 zł (dwieście tysięcy jeden grosz), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 4-miesięcznego (czteromiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 4 (cztery) miesiące w związku z okresem karencji, w 48 miesięcznych ratach przy czym:
a) Raty od 1 (pierwszej) do 11 (jedenastej) płatne będą w wysokości 1% (jednego procenta) kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda;
b) Raty od 12 (dwunastej) do 48 (czterdziestej ósmej) płatne będą w wysokości 2,4055% (dwa procent i cztery tysiące pięćdziesiąt pięć dziesięciotysięcznej procenta) kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelności wynikają z wystawionych not odsetkowych, faktur lub innych dokumentów stwierdzających zadłużenie z tytułu należności ubocznych wynikających z głównego zobowiązania (m.in. odsetek, opłat, kosztów):
1. Wprowadzenie 15-miesięcznego (piętnastomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 30% (trzydziestu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 15 (piętnaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych i pochodnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VIII: wierzyciele publicznoprawni:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% (stu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 12 (dwunastu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 66/2021 (6211) z dnia 07 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22877

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

26 listopada 2020

Poz. 12379. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-10997/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Floriana 2A, 40-288 Katowice, KRS 0000569044, NIP 9691614197), działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 23 marca 2021 r. o godz. 1200 w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 34/2021 (6179) z dnia 19 lutego 2021 r. → Pozycja 12379

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

25 listopada 2020

Poz. 66380. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-67136/2020]

Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS 0000569044, NIP 9691614197), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez prezesa zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz wiceprezesa Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 25 listopada 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66380

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL