× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
LUXIMA S.A. w restrukturyzacji
KRS: 0000358140
NIP: 8481555849
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 76577. LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000358140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2010 r., sygn. akt XVIII GRz 172/21. [BMSiG-75832/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849) informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 12 listopada 2021 r. przyjęto układ.
Informuje ponadto, że w dniu 19 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 172/21.
Treść zawartego układu Grupa I – wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. spłata 100% wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności,
2. spłata wierzytelności nastąpi w terminie do 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego od miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Grupa II – wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 2.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. 2. Konwersja całości kwot ujętych w spisie wierzytelności na akcje Luxima Spółka Akcyjna (KRS 0000358140), według następujących warunków:
a) Suma podwyższenia kapitału zakładowego od 33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) do 39.613.404,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy czterysta cztery złote 00/100).
b) Wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela.
c) Liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 2.927.502 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwa).
d) Wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi 5.855.004 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy cztery).
e) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100). f) Objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru.
g) Cena emisyjna jednaj nowej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100).
h) Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.
i) Jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela będzie mniejsza niż 2,00 zł (dwa złote 00/100) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona.
j) Powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej. Grupa III – obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi,
3. Rozłożenie spłaty wierzytelności na 4 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII. Wyniki głosowania:
Grupa I – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 19. – Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 13 895,80 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 5,26% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 405,41 zł, tj. 2,80% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 405,41 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Grupa II
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 30.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 5 709 224,84 zł.
– Liczba oddanych głosów 11, tj. 36,67% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 4 873 938,47 zł, tj. 83,24% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 7, tj. 63,64% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 4 756 201,87 zł, tj. 97,58% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 36,36% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 117 736,60 zł, tj. 2,42% głosujących.
Grupa III – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 294 317,93 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 139 317,93 zł, tj. 47,34% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 139 317,93 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 160 361,01 zł, tj. 100% głosujących.
Wyniki zbiorcze:
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 51
. – Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 6 017 438,57 zł.
– Liczba oddanych głosów 13, tj. 25,49% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 5 013 661,81 zł, tj. 83,32% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 9, tj. 69,23% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 4 896 492,57 zł, tj. 97,65% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 30,77% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 117 736,60 zł, tj. 2,35% głosujących.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 237/2021 (6382) z dnia 08 grudnia 2021 r. → Pozycja 76577

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

20 lipca 2021

Poz. 46784. LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000358140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2010 r. [BMSiG-45781/2021]

LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 16 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46784

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

16 lipca 2021

 

Poz. 46784. LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000358140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2010 r. [BMSiG-45781/2021]

LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 16 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46784

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL