× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Łukasz Bajwoluk prowadzący Gospodarstwo Rolne oraz działalność gospodarczą pod firmą Usługi Rolnicze Bajwoluk Łukasz w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Łukasz Bajwoluk w restrukturyzacji

Łukasz Bajwoluk w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Łukasz Bajwoluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Bajwoluk prowadzący Gospodarstwo Rolne oraz działalność gospodarczą pod firmą Usługi Rolnicze Bajwoluk Łukasz, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 16 września 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Łukasz Bajwoluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Bajwoluk prowadzący Gospodarstwo Rolne oraz działalność gospodarczą pod firmą Usługi Rolnicze Bajwoluk Łukasz;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Antoniówka;
 4. adres dłużnika to:DANE UKRYTE, 22-435 Antoniówka;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Antoniówka;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 13 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Łukasz Bajwoluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Bajwoluk Gospodarstwo Rolne oraz działalność gospodarczą pod firmą Usługi Rolnicze Bajwoluk Łukasz, postanowił zatwierdzić układ dłużnika

Postanowienia ogólne układu:

– w zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą;

Grupa I wierzyciele publicznoprawni: spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w tym przedmiocie;

Grupa II wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 10.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a)  wprowadzenie 12 (dwunastomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu;

b)  spłata 40% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 36 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c)   umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

Grupa III wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 10.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a)  wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu;

b)   spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c)   umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

Grupa IV wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł 1 nie przekracza tub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a)  wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu;

b)  spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 78 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c)   umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

– Grupa V wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł I nie przekracza lub Jest równa kwocie 250.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a)  wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu;

b)  spłata 40% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c)   umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

Grupa VI wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a)  spłata 90% wierzytelności objętej układem w 113 miesięcznych ratach, przy czym:

–      raty od 1 do 24 płatne będą w wysokości 0,2% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

–      raty od 25 do 48 płatne będą w wysokości 0,5% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

–      raty od 49 do 113 płatne będą w wysokości 1,28% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

–      pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu;

b)  umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

– Grupa VII wierzyciel, którego wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika (Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu):

a)  spłata 100% wierzytelności objętej układem, wraz z odsetkami umownymi oraz innymi należnościami ubocznymi należnymi po dniu układowym- z zaliczeniem na poczet spłaty kwot zapłaconych przez współdłużnika na rzecz wierzyciela w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, na następujących warunkach:

–      harmonogram spłat wierzytelności stanowiącej wierzytelność główną przedstawia się następująco:

 1. termin płatności raty: 31.12.2022 – kwota spłaty kapitału: 10.000,00 zł
 2. termin płatności raty: 31.03.2023 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł
 3. termin płatności raty: 30.06.2023 – kwota spłaty kapitału: –
 4. termin płatności raty: 30.09.2023 – kwota spłaty kapitału: –
 5. termin płatności raty: 31.10.2023 – kwota spłaty kapitału: 25.000,00 zł
 6. termin płatności raty: 31.12.2023 – kwota spłaty kapitału: 10.000,00 zł
 7. termin płatności raty: 31.03.2024 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł
 8. termin płatności raty: 30.06.2024 – kwota spłaty kapitału: –
 9. termin płatności raty: 30.09.2024 – kwota spłaty kapitału: –
 10. termin płatności raty: 31.10.2024 – kwota spłaty kapitału: 25.000,00 zł
 11. termin płatności raty: 31.12.2024 – kwota spłaty kapitału: 10.000,00 zł
 12. termin płatności raty: 31.03.2025 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł
 13. termin płatności raty: 30.06.2025 – kwota spłaty kapitału: –
 14. termin płatności raty: 30.09.2025 – kwota spłaty kapitału: –
 15. termin płatności raty: 31.12.2025 – kwota spłaty kapitału: 10.000,00 zł
 16. termin płatności raty: 31.03.2026 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł
 17. termin płatności raty: 30.06.2026 – kwota spłaty kapitału: –
 18. termin płatności raty: 30.09.2026 – kwota spłaty kapitału: –
 19. termin płatności raty: 31.12.2026 – kwota spłaty kapitału: 10.000,00 zł
 20. termin płatności raty: 31.03.2027 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł
 21. termin płatności raty: 30.06.2027 – kwota spłaty kapitału: –
 22. termin płatności raty: 30.09.2027 – kwota spłaty kapitału: –
 23. termin płatności raty: 31.12.2027 – kwota spłaty kapitału: –
 24. termin płatności raty: 31.03.2028 – kwota spłaty kapitału: 11.250,00 zł

b)  w przypadku, gdyby termin płatności raty przypadał przed dniem prawomocnego zatwierdzenia układu, termin płatności przenoszony jest na ostatni dzień miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu;

c)   wierzytelność oprocentowana jest według zmiennej stopy oprocentowania stanowiącej sumę stopy indeksu i marży w wysokości 4%, ustalanej na okresy 3 – miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

–      stopą indeksu jest stawka W1BOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania,

–      wysokość marży jest stała przez cały okres wykonywania układu,

–      okresy 3 – miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym,

d)  odsetki od wierzytelności są naliczane w okresach miesięcznych i podlegają spłacie w terminach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, począwszy od 12 grudnia 2022 r.;

e)   do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni;

Z całością obwieszczenia można zapoznać się poprzez system KRZ pod datą 13.01.2023 r. oraz numerem 20230113/00067.

Postanowienie jest prawomocne z dniem 16 lutego 2023 r.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL