× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
LED LEASE S.A. w restrukturyzacji (Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa)
KRS: 0000427979
NIP: 5252534821
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Województwo: Mazowieckie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: X GRp 4/19
Sygnatura wniosku: X GR 108/18
Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 80923. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). [BMSiG-80275/2021]

Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). Nadzorca wykonania układu dłużnika Led Lease Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979) zawiadamia, że zostało złożone II (drugie) sprawozdanie z wykonania układu za okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 252/2021 (6397) z dnia 29 grudnia 2021 r. → Pozycja 80923

Obwieszczenie w MSiG o objęciu funkcji nadzorcy układu i złożenia sprawozdania nadzorcy układu

9 lutego 2021

Poz. 9637. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19. [BMSiG-8276/2021]

Informuje się, że w przyspieszonym postępowaniu układowym otwartym wobec dłużnika Led Lease Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979) w sprawie o sygn. akt XIX GRp 9/19 funckję nadzorcy wykonania układu objął doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz posiadający licencję o nr 827. Podaje się dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, tel: +48 696 115 842, adres e-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl. Nadzorca wykonania układu dłużnika Led Lease Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979), zawiadamia, że zostało złożone I (pierwsze) sprawozdanie z wykonania układu z okresu od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 26/2021 (6171) z dnia 09 lutego 2021 r. → Pozycja 9637

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

4 września 2020

Poz. 44952. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XXIII Gz 520/20, XIX GRp 9/19, [BMSiG-45176/2020]

Nadzorca sądowy informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r., XXIII Gz 520/20, w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease Spółki Akcyjnej w Warszawie na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XIX GRp 9/19, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Led Lease Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2019 r. o następującej treści:
1. układ przewiduje dla wierzycieli, których wierzytelności w kwocie głównej (bez odsetek, innych należności ubocznych lub kosztów) są nie wyższe niż 10 000 zł: – płatność 100% kwoty głównej, – umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – rozłożenie płatności na dwie równe raty kwartalne, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII-IX, X-XII;
2. układ przewiduje dla wierzycieli, których wierzytelności w kwocie głównej (bez odsetek, innych należności ubocznych lub kosztów) są wyższe niż 10 000 zł: – umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje Led Lease S.A. w restrukturyzacji według następujących warunków:
a) suma podwyższenia kapitału zakładowego od 40 000 000 zł (słownie czterdzieści milionów złotych) do 45 000 000 zł (słownie czterdzieści pięć milionów złotych),
b) wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela,
c) liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 426 224 172 zł,
d) wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi 42 622 417,20 zł, e) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy),
f) objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru,
g) cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy),
h) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
i) umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji;
3. układ przewiduje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: – odroczenie o okres dwóch lat terminu płatności wierzytelności ZUS z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, – rozłożenie na raty kwartalne wierzytelności z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, – raty kwartalne spłacane będą przez okres pięciu lat, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII-IX, X-XII.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 173/2020 (6063) z dnia 04 września 2020 r. → Pozycja 44952

Obwieszczenie w MSiG o nie zatwierdzeniu układu

20 lutego 2020

Poz. 9421. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19, X GR 4/19. [BMSiG-8826/2020]

Nadzorca sądowy informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym: Led Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19, odmówił zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 czerwca 2019 r. Na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9421

  • Dodano: 2020-02-20 17:51:38

Inne

30 lipca 2019

Poz. 39531. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19, X GRp 4/19. [BMSiG-39446/2019]

Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). Nadzorca sądowy, dokonuje sprostowania treści układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 2019 r. przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). Zawarto układ o następującej treści:
Grupa I Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są nie wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji: – płatność 100% kwoty głównej, – umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – rozłożenie płatności na dwie równe raty kwartalne, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII-IX, X-XII.
Grupa II Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji:
– umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
– konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje Led Lease S.A. w restrukturyzacji według następujących warunków:
a) suma podwyższenia kapitału zakładowego od 40 000 000 zł (słownie czterdzieści milionów złotych) do 45 000 000 zł (słownie czterdzieści pięć milionów złotych),
b) wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela,
c) liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 426 224 172,
d) wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi 42 622 417,20 zł,
e) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy),
f) objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru,
g) cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy),
h) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
i) umorzenie tzw. „resztówek” tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji.
Grupa III Nazwa Grupy: Wierzyciel ZUS Sposób restrukturyzacji
: – odroczenie o okres dwóch lat terminu płatności wierzytelności ZUS z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat
– rozłożenie na raty kwartalne wierzytelności z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat,
– raty kwartalne spłacane będą przez okres pięciu lat, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII-IX, X-XII. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 146/2019 (5785) z dnia 30 lipca 2019 r. → Pozycja 39531

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

16 lipca 2019

Poz. 37162. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt XIX GRp 9/19, X GRp 4/19. [BMSiG-36902/2019]

Led Lease S.A. w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19). Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19), informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został złożony aktualny spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., wydanym po przeprowadzeniu rozprawy, w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt XIX GRp 9/19 (poprzednio X GRp 4/19), zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 2019 r. o następującej treści:
Grupa I Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są nie wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji: – płatność 100% kwoty głównej, – umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – rozłożenie płatności na dwie równe raty kwartalne, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII – IX, X-XII.
Grupa II Nazwa Grupy: Wierzyciele, których wierzytelności w kwocie głównej są wyższe niż 10 000 zł. Sposób restrukturyzacji: – umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje Led Lease S.A. w restrukturyzacji według następujących warunków:
a) suma podwyższenia kapitału zakładowego od 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych do 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
b) wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela,
c) liczba nowo ustanowionych akcji wynosi:
– w przypadku niewyrażenia przez żadnego z wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo, zgody na objęcie układem – 445 227 441 akcji,
– w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo, na objęcie układem – 449 190 479 akcji,
d) wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy), e) objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru, f) cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy),
g) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
h) umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość, by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji.
Grupa III Nazwa Grupy: Wierzyciel ZUS Sposób restrukturyzacji: – odroczenie o okres dwóch lat terminu płatności wierzytelności ZUS z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, – rozłożenie na raty kwartalne wierzytelności z tytułu: składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowych opłat, – raty kwartalne spłacane będą przez okres pięciu lat, przy czym płatność pierwszej raty (i każdej kolejnej – odpowiednio przypadającej na ostatni dzień kolejnego kwartału) przypadnie w ostatnim dniu kwartału następującego po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu; kwartał rozumiany jest jako pełne okresy, odpowiednio: I-III, IV-VI, VIII – IX, X-XII. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 136/2019 (5775) z dnia 16 lipca 2019 r. → Pozycja 37162

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

29 maja 2019

Poz. 28091. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt X GRp 4/19. [BMSiG-27379/2019]

Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 4/19. Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Led Lease S.A. w Warszawie (KRS 0000427979), sygn. akt X GRp 4/19, informuje, że w dniu 13 marca 2019 r. został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zwołane zostaje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Led Lease S.A. w restrukturyzacji w Warszawie na dzień 28 czerwca 2019 r., godzina 1000, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

6 marca 2019

Poz. 12076. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt X GR 108/18. [BMSiG-11253/2019]

Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 108/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GR 108/18, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Led Lease S.A. w Warszawie nr KRS 0000427979.
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Kopacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827),
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. L 141 z dnia 25.06.2015 r. (załacznik A). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 12076

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

26 lutego 2019

Poz. 12076. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt X GR 108/18. [BMSiG-11253/2019]

Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 108/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GR 108/18, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Led Lease S.A. w Warszawie nr KRS 0000427979.
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Kopacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827),
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. L 141 z dnia 25.06.2015 r. (załacznik A). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 12076

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL