× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
LAYOPI S.A. w restrukturyzacji (Puławska 145, 02-715 Warszawa)
KRS: 0000693285
NIP: 5213793145
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (tarcza 4.0)

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Województwo: Mazowieckie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: XVIII GRz 52/20
Sygnatura wniosku: brak

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 43677. LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2017 r., sygn. akt XVIII GU 613/20. [BMSiG-42598/2021]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku (sygn. akt XVIII GU 613/20), na podstawie art. 355 k.p.c., umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości Layopi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000693285).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 129/2021 (6274) z dnia 07 lipca 2021 r. → Pozycja 43677

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

7 kwietnia 2021

Poz. 22888. LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2017 r., sygn. akt XVIII GRz 52/20. [BMSiG-21604/2021]

Nadzorca układu Layopi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000693285, NIP 5213793145) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r. o sygn. akt XVIII GRz 52/20 postanowił:
I. Zatwierdzić układ przyjęty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Layopi S.A. w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, KRS 0000693285, który zakłada wyodrębnienie trzech grup wierzycieli i spłatę wierzytelności na następujących warunkach:
1. GRUPA I wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restukturyzacyjne:
(i) odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r.,
(ii) spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi,
(iii) rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 (dwadzieścia cztery) równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób:
– płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
– płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, to jest I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
2. GRUPA II wierzytelności publicznoprawne z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lesznowola, wierzytelności z tytułu zobowiązań handlowych oraz wierzytelności z tytułu usług związanych z działalnością dłużnika: (i) odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r.,
(ii) zredukowanie (umorzenie) kwoty wierzytelności głównej o 50%,
(iii) umorzenie całości odsetek od wierzytelności za okres przed i po dniu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych i kosztów postępowań sądowych (sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itd.),
(iv) rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 (dwadzieścia cztery) równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób:
– płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
– płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, to jest I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
3. GRUPA III wierzytelności ze stosunku pracy:
(i) odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r.,
(ii) spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi,
(iii) rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 (dwadzieścia cztery) równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób:
– płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
– płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, to jest I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
4. Zaspokojenie w ramach każdej raty nastąpi proporcjonalnie do wysokości wierzytelności poszczególnych wierzycieli;
II. Określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 tj.), a postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom dłużników przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 66/2021 (6211) z dnia 07 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22888

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 września 2020

Poz. 47673. LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2017 r. [BMSiG-47946/2020]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), ninijeszym oświadczamy o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Layopi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa), KRS 0000693285, NIP 5213793145, REGON 368227299. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 10 września 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 182/2020 (6072) z dnia 17 września 2020 r. → Pozycja 47673

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

18 stycznia 2021

Poz. 3639. LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2017 r. [BMSiG-2302/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086 ze zm.) w zw. z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), nadzorca układu Marcin Kopacz oświadcza o stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2021 r. Dla dłużnika Layopi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjęto układ o treści:
Grupa I – obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Sposób restrukturyzacji zadłużenia:
– odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r.,
– spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi,
– rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób: – płatność pierwszy raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
– płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
Grupa II – obejmuje wierzytelności publicznoprawne z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lesznowola, wierzytelności z tytułu zobowiązań handlowych oraz wierzytelności z tytułu usług związanych z działalnością dłużnika. Sposób restrukturyzacji zadłużenia:
– odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r., – zredukowanie (umorzenie) kwoty wierzytelności głównej o 50%,
– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności za okres przed i po dniu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych i kosztów postępowań (sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itd.),
– rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób:
– płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. – płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
Grupa III – obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy. Sposób restrukturyzacji zadłużenia:
– odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca II kwartału 2021 r.,
– spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi,
– rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 równych rat kwartalnych, płatnych w następujący sposób:
– płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
– płatność każdej kolejnej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
– zaspokojenie w ramach każdej raty nastąpi proporcjonalnie do wysokości wierzytelności poszczególnych wierzycieli.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 10/2021 (6155) z dnia 18 stycznia 2021 r. → Pozycja 3639

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

16 grudnia 2020

Poz. 72275. LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2017 r. [BMSiG-72665/2020]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Layopi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa), KRS 0000693285, NIP 5213793145, REGON 368227299, działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 5 stycznia 2021 r., o godz. 1200, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 245/2020 (6135) z dnia 16 grudnia 2020 r. → Pozycja 72275

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL