× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Krzysztof Bugalski prowadzący działalność gospodarczą w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Krzysztof Bugalski prowadzący działalność gospodarczą w restrukturyzacji

Krzysztof Bugalski prowadzący działalność gospodarczą w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Krzysztof Bugalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1) Kontraktowy Ośrodek Zdrowia Bugalski Krzysztof 2) Dom Seniora „Anna” Krzysztof Bugalski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 17 lutego 2023 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Krzysztof Bugalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1) Kontraktowy Ośrodek Zdrowia Bugalski Krzysztof 2) Dom Seniora „Anna” Krzysztof Bugalski;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Załuski;
 4. adres dłużnika to:DANE UKRYTE, 09-142 Załuski;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Załuski;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ dłużnika Krzysztofa Bugalskiego

Postanowienia ogólne:

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty

wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet

skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu

na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

 

 1. W przypadku, gdy po zatwierdzeniu układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy

prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności, podlegają one

zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych w niniejszych propozycjach

układowych. Wierzytelność spłacana będzie zgodnie z propozycjami układowymi,

przyjmując, że pierwsza rata płatna będzie od ostatniego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym doszło do ujawnienia wierzytelności.

 

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie

100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie

układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12

miesięcy w związku z okresem karencji, w 24 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata

będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się

okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych

należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01

zł oraz nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł, niezaliczający się do

pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatw erdzeniei

układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12

miesięcy w związku z okresem karencji, w 100 miesięcznych równych ratach. Pierwsza

rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy

się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych

należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01

zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6

miesięcy w związku z okresem karencji, w 120 miesięcznych równych ratach. Pierwsza

rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy

się okres karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych

należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa IV: wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku dłużnika:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym w terminach i zasadach

określonych w pierwotnych umowach.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL