× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
JPS Stanisław Sędziak w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

JPS Stanisław Sędziak w restrukturyzacji

JPS Stanisław Sędziak w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Stanisław Sędziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JPS Stanisław Sędziak, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 10 czerwca 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Stanisław Sędziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JPS Stanisław Sędziak;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL: DANE UKRYTE;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Radwanówka;
  4. adres dłużnika to: Radwanówka 37/null, 23-313 Radwanówka;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Radwanówka;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 12 października 2022 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić układ dłużnika którym jest Stanisław Sędziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JPS Stanisław Sędziak

Postanowienia ogólne układu:

1. Grupa I – wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone oraz wierzyciela publicznoprawni:

a. spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, w 84 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

2. Grupa II – wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, nienależący do pozostałych grup:

a. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;

b. Spłata wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

3. Grupa III – wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

a. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;

b. Spłata wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 110 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;

c. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Całość postanowienia znajduje się do wglądu w systemie KRZ pod datą: 12.10.2022 oraz numerem: 20221012/00137

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL