× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Hubert Chmielewski prowadzący działalność pod firmą Ver - Trans Hubert Chmielewski w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Hubert Chmielewski Ver – Trans w restrukturyzacji

Hubert Chmielewski Ver – Trans Hubert Chmielewski w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Hubert Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ver – Trans Hubert Chmielewski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 10 października 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Hubert Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ver – Trans Hubert Chmielewski;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Cecylówka-Brzózka;
  4. adres dłużnika to: DANE UKRYTE, 26-903 Cecylówka-Brzózka;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Cecylówka-Brzózka;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Hubert Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ver – Trans Hubert Chmielewski, postanowił zatwierdzić układ dłużnika.

Postanowienia ogólne:

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 74 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 98 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność wynika z umów leasingu:

1, Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2. Spłata 30% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 75.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.  Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.    Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 75.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 125.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 100 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 125.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 115 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 117 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowy.

II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

III. odstąpić od uzasadnienia pkt I niniejszego postanowienia na podstawie art. 357 par.6 k.p.c. w zw. z art. 209 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, jako uwzględniającego w całości wniosek Dłużnika o zatwierdzenie układu z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Z całością postanowienie można zapoznać się w systemie KRZ pod datą 02.02.2023 r. oraz numerem 20230202/00163

 

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL