× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Hanna Dawidczyk Gospodarstwo Rolne w Restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Hanna Dawidczyk Gospodarstwo Rolne w Restrukturyzacji

Hanna Dawidczyk Gospodarstwo Rolne w Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Hanna Dawidczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Hanna Dawidczyk, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 12 września 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Hanna Dawidczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Hanna Dawidczyk;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 61090604068;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Dzbanice;
  4. adres dłużnika to: Dzbanice 20/null, 06-121 Dzbanice;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Dzbanice;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ dłużnika którym jest Hanna Halina Dawidczyk prowadzący działalność pod firmą Gospodarstwo Rolne Hanna Dawidczyk

Postanowienia ogólne układu:

Zaspokojenie wierzycieli z tytułu sprzedaży nieruchomości:

1.        w toku wykonania układu wierzyciele zostaną zaspokojeni z ceny uzyskanej ze zbycia wydzielonej części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzbanice, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, województwo mazowiecki, składającej się z działek a nr ew. 131, 20, 33, 53, 85, 254, 282, 213/1, 213/2 o pow. 3,8096 ha, dla której nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr OS1U/00015937/1,

2.        dłużnik dokona ogłoszenia o sprzedaży na własny koszt na co najmniej 3 portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim;

3.        zbycie nieruchomości nastąpi maksymalnie w terminie 3 lat od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.

4.        z tytułu czynności dokonywanych w celu sprzedaży nieruchomości sporządzone zostanie sprawozdanie nadzorcy wykonania układu do sądu restrukturyzacyjnego;

5.        kryterium wyboru oferty stanowić będzie najkorzystniejsza zaoferowana cena;

6.     jeżeli z tytułu zbycia nieruchomości nastąpi całkowite zaspokojenie wierzytelności wierzyciela posiadającego zabezpieczenie na nieruchomości, wówczas pozostała nadwyżka przeznaczona zostanie na poczet zaspokojenia ogółu wierzycieli, to jest wierzycieli, którym nie przysługuje zabezpieczenie rzeczowe,

7.        środki uzyskane z tytułu zbycia nieruchomości zostaną podzielone pomiędzy wierzycieli niezabezpieczonych według następującego wzoru:

 

Spłata wierzyciela = Ww/Wo x Kp

gdzie:

Ww – wierzytelność wierzyciela ujęta na spisie wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności na podstawie przedstawionych propozycji układowych oraz dotychczas dokonanych spłat w ramach wykonywania układu

Wo – suma wierzytelności ujęta na spisie wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności na podstawie przedstawionych propozycji układowych oraz pomniejszona o dotychczas dokonane spłaty w toku wykonywania układu

Kp – kwota uzyskana z tytułu zbycia nieruchomości, pomniejszona o kwotę przeznaczoną na zaspokojenie wierzyciela zabezpieczonego oraz o inne koszty

8.        w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w ust. 6 podział środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości pomiędzy pozostałych wierzycieli – po zaspokojeniu wierzyciela hipotecznego – nastąpi jednorazowo w ten sposób, że nadzorca wykonania układu przedstawi wierzycielom proponowany plan podziału uzyskanych środków z tytułu zbycia nieruchomości i wyznaczy wierzycielom 14 dni na złożenie zastrzeżeń, co do planowanego sposobu podziału środków.

9.        nadzorca wykonania układu rozpatrzy zastrzeżenia we własnym zakresie na podstawie dokumentacji, która zostanie przedstawiono przez wierzyciela. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń złożonych przez wierzyciela nadzorca wykonania układu złoży ponowną propozycję podziału środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości i przedstawi propozycję podziału środków wierzycielom. Propozycja taka ma charakter ostateczny i od takiej propozycji wierzycielom nie będą przysługiwać zastrzeżenia.

10.      środki przeznaczone do wypłaty wierzycielom zostaną wypłacone w terminie 30 dni od dnia, w którym plan podziału stanie się ostateczny lub od dnia, kiedy wszystkim wierzycielom zostanie przedstawiona propozycja, o której mowa w pkt. lub w terminie 30 dni od dnia wskazania numeru rachunku bankowego, na którym ma nastąpić wypłata środków przeznaczonych do podziału.

11.      środki przeznaczone do wypłaty na rzecz wierzycieli zostaną umniejszone o podatki oraz inne opłaty o charakterze publicznym, do zapłaty których zobowiązany jest dłużnik, to jest w szczególności o podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy.

12.    spłata wierzycieli niezabezpieczonych ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zostanie zaliczona na poczet wykonania rat układowych przedstawionych poniżej w taki sposób, że spłata zostanie zaliczona na poczet najdalej wymagalnych rat układowych. Spłata wierzycieli niezabezpieczonych ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nie wpłynie na wysokość rat należnych wierzycielom.

Zaspokojenie wierzycieli z tytułu układu ratalnego:

Postanowienia ogólne:

W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 9.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.        Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.        Spłata 60 % wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku zakresem karencji, w38 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.        Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 9.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.        Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.        Spłata 90 % wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku zakresem karencji, w 40 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.        Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika:

1.        Spłata 100 % wierzytelności objętej układem, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz innymi należnościami ubocznymi należnymi po dniu układowym w 36 miesięcznych ratach.

2.        Pierwsza rata będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

3.        Odsetki od wierzytelności ustalane są w okresach jednomiesięcznych. Wierzytelność oprocentowana jest odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia.

Z całość postanowienia znajduje się w systemie KRZ pod datą: 24.01.2023 oraz numerem: 20230124/00016

 

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL