× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
GOSPODARSTWO ROLNE ZIĘTEK JOANNA w restrukturyzacji (Czernięcin Główny)
NIP: 9181811556
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 1820. Ziętek Joanna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Czernięcinie Głównym. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 90/21. [BMSiG-984/2022]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Ziętek Joanny prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Czernięcinie Głównym, adres: Czernięcin Główny 60, 23-465 Czernięcin Główny, NIP 9181811556, PESEL dane ukryte, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 grudnia 2021 r. odroczonego do dnia 30 grudnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 30 grudnia 2021 r. złożono do Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Sprawa toczy się pod sygnaturą akt IX GRz 90/21. Treść zawartego układu:
Postanowienia ogólne: 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.
W zakresie poszczególnych grup zakłada się następujące działania: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 15.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 15.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 60.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 36 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 60.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 150.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 85% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 84 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 150.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 175.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 108 miesięcznych ratach, przy czym: –
raty od 1 do 21 płatne będą w wysokości 0,1% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 22 do 51 płatne będą w wysokości 0,6% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 52 do 84 płatne będą w wysokości 1% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 85 do 108 płatne będą w wysokości 1,9542% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 175.000,01 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 116 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 34 płatne będą w wysokości 0,1% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 35 do 108 płatne będą w wysokości 1% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 109 do 116 płatne będą w wysokości 2,825% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda.
Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Wyniki głosowania w I grupie.
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 19 482,27 zł.
– Liczba oddanych głosów 2, tj. 100% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 19 482,27 zł, tj. 100% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 2, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 19 482,27 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących
. – Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Wyniki głosowania w II grupie.
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 45 956,00 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 45 956,00 zł, tj. 100% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących
. – Suma wierzytelności za przyjęciem układu 45 956,00 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Wyniki głosowania w III grupie
. – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 104 928,74 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych. – Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 104 928,74 zł, tj. 100% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 104 928,74 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Wyniki głosowania w IV grupie.
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 333 101,88 zł. – Liczba oddanych głosów 2, tj. 100% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 333 101,88 zł, tj. 100% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 50,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 166 183,08 zł, tj. 49,89% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 50,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 166 918,80 zł, tj. 50,11% głosujących. Wyniki głosowania w V grupie.
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 0.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 0,00 zł.
– Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. – Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. – Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Wyniki głosowania we wszystkich grupach łącznie: – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 6.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 503 468,89 zł.
– Liczba oddanych głosów 6, tj. 100%. – Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 503 468,89 zł, tj. 100%.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 5, tj. 83,33% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 336 550,09 zł, tj. 66,85% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 16,67% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciwko układowi 166 918,80 zł, tj. 33,15% głosujących.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 008/2022 (6407) z dnia 13 stycznia 2022 r. → Pozycja 1820

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

10 grudnia 2021

Poz. 77257. Ziętek Joanna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Czernięcinie Głównym. [BMSiG-76445/2021]

Nadzorca układu Ziętek Joanny prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Czernięcinie Głównym, adres: Czernięcin Główny 60, 23-465 Czernięcin Główny, NIP 9181811556, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 grudnia 2021 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 239/2021 (6384) z dnia 10 grudnia 2021 r. → Pozycja 77257

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 56086. Ziętek Joanna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Czernięcinie Głównym. [BMSiG-55182/2021]

Joanna Ziętek prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: 23-465 Czernięcin Główny 60 (PESEL dane ukryte, NIP 9181811556), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008). Dniem układowym jest dzień 30.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 171/2021 (6316) z dnia 03 września 2021 r. → Pozycja 56086

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL