× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w restrukturyzacji (Śniadowo)
Status: W toku

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu

Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu 29.12.2021 r

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

23 listopada 2021

Poz. 72857. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 41/21. [BMSiG-72068/2021]

Nadzorca układu Mariusza Wyszomirskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. o sygn. akt VIII GRz 41/21, postanowił:
I. Zatwierdzić układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli dłużnika Mariusza Wyszomirskiego, PESEL 94061303893, zamieszkałego w Jakaci Dwornej 5, 18-411 Śniadowo, prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Mariusz Wyszomirski w Jakaci Dwornej, w dniu 10 września 2021 roku o następującej treści:
Grupa I: Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa 63 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, w 10 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: Wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 63 000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 80 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu
. 2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 46 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: Wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 80 000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 150 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 75% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 64 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IV: Wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 150 000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 250 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 102 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: Wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 250 000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 85% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 108 równych miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 7 płatne będą w wysokości 0,222% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 8 do 46 płatne będą w wysokości 0,741% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 47 do 64 płatne będą w wysokości 0,932% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 65 do 80 płatne będą w wysokości 1,071% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 81 do 102 płatne będą w wysokości 1,277% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 103 do 108 płatne będą w wysokości 1,27% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: Wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na nieruchomości dłużnika i nie przekracza lub jest równa kwocie 140 000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 80 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
Grupa VII: Wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na nieruchomości dłużnika i przekracza lub jest równa kwocie 140 000,01 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 111 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 108, płatne będą w wysokości 0,625% kwoty wierzytelności, każda, – raty od 109 do 111, płatne będą w wysokości 10,84% kwoty wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
II. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom dłużników przysługuje zażalenie na postawienie o zatwierdzeniu układu, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 226/2021 (6371) z dnia 23 listopada 2021 r. → Pozycja 72857

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 54733. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. [BMSiG-53903/2021]

Nadzorca układu Mariusza Wyszomirskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz (NIP 7182120422, PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086, ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem.
Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 10 września 2021 r., o godz. 1300, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa.
Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 165/2021 (6311) z dnia 27 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54733

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

13 maja 2021

Poz. 30996. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. [BMSiG-29920/2021]

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo (NIP 718-212-04-22, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)

Dniem układowym jest dzień 10.05.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30996

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 maja 2021

Poz. 30996. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. [BMSiG-29920/2021]

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo (NIP 718-212-04-22, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)

Dniem układowym jest dzień 10.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30996

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL