× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Wątły Dariusz w restrukturyzacji (Wierzbica)
NIP: 9482341370
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 77488. Wątły Dariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły w Zalesicach. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 6/21. [BMSiG-76587/2021]

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GRz 6/21, z wniosku nadzorcy układu dłużnika Dariusza Wątłego (Wątły) o zatwierdzenie układu postanawia:
I. zatwierdzić układ z wierzycielami, którego przyjęcie stwierdził nadzorca układu Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zawarty przez Dariusza Wątłego, PESEL dane ukryte, prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego Zalesicach 75 (gmina Wierzbica 26-680), NIP 9482341370, o następującej treści: „Wierzyciele zostali podzieleni na następujące grupy: Grupa pierwsza (Grupa I) obejmuje wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczają lub są równe kwocie 5.000 zł. Grupa druga (Grupa II) obejmuje wierzycieli, których wierzytelności przekraczają lub są równe kwocie 5.001 zł i nie przekraczają lub są równe kwocie 100.000 zł. Grupa trzecia (Grupa III) obejmuje wierzycieli, których wierzytelności przekraczają lub są równe kwocie 100.001 zł i nie przekraczają lub są równe kwocie 200.000 zł. Grupa czwarta (Grupa IV) obejmuje wierzycieli, których wierzytelności przekraczają lub są równe kwocie 200.001 zł.
Przyjęto układ następującej treści: Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużników wobec wierzycieli z Grupy I: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 1 racie. Rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużników wobec wierzycieli z Grupy II: 1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu
. 2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 78 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 75 płatne będą w wysokości 1,087% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 76 do 78 płatne będą w wysokości 6,15834% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
3. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
4. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużników wobec wierzycieli z Grupy III: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 56 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużników wobec wierzycieli z Grupy IV: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 78 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 20 płatne będą w wysokości 0,625% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 21 do 56 płatne będą w wysokości 1,094% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 57 do 78 płatne będą w wysokości 2,1871% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą;
II. wskazać, iż układem objęci są wierzyciele: a. Kaczmarski Group Spółka jawna we Wrocławiu,
b. Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna we Wrocławiu,
c. Gravit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Lublinie,
d. TF Bank AB (Apółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku,
e. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie,
f. Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie,
g. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie;
III. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w niniejszym postępowaniu wynika z art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 z późn. zm.). Pouczenie: – wierzycielom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu, – dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 240/2021 (6385) z dnia 13 grudnia 2021 r. → Pozycja 77488

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

2 listopada 2021

Poz. 68289. Wątły Dariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły w Zalesicach. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 6/21. [BMSiG-67536/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Dariusza Wątłego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły, adres: Zalesice 75, 26-680 Wierzbica, NIP 9482341370, PESEL dane ukryte, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 15 października 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 18 października 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GRz 6/21. Treść zawartego układu:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu
. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji w 1 racie. Rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 78 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 75 płatne będą w wysokości 1,087% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 76 do 78 płatne będą w wysokości 6,15834% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda.
Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 56 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,01 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 78 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 20 płatne będą w wysokości 0,625% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 21 do 56 płatne będą w wysokości 1,094% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 57 do 78 płatne będą w wysokości 2,1871% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. Wyniki głosowania:
I grupa – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 1 698,15 zł.
– Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. – Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
II grupa
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 3.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 72 602,24 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 33,33% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 19 792,70 zł, tj. 27,26% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 19 792,70 zł, tj. 100,00% głosujących.
III grupa
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 111 187,04 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 100,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 111 187,04 zł, tj. 100,00% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 111 187,04 zł, tj. 100,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
IV grupa. – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 218 404,50 zł.
– Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych
. – Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Wyniki głosowania we wszystkich grupach łącznie:
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 7.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 403 891,93 zł.
– Liczba oddanych głosów 2, tj. 50,00%. – Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 130 979,74 zł, tj. 32,43%.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 50,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 111 187,04 zł, tj. 84,89% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 50,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciwko układowi 19 792,70 zł, tj. 15,11% głosujących.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 212/2021 (6357) z dnia 02 listopada 2021 r. → Pozycja 68289

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 61447. Wątły Dariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły w Zalesicach. [BMSiG-60749/2021]

Nadzorca układu Dariusza Wątłego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły, adres: Zalesice 75, 26-680 Wierzbica, NIP 9482341370, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 15 października 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 190/2021 (6335) z dnia 30 września 2021 r. → Pozycja 61447

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

18 czerwca 2021

Poz. 39539. Wątły Dariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły w Zalesicach. [BMSiG-38573/2021]

Dariusz Wątły prowadzący Gospodarstwo Rolne Dariusz Wątły z siedzibą: Zalesice 75, 26-680 Wierzbica (NIP 9482341370), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 17.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 116/2021 (6261) z dnia 18 czerwca 2021 r. → Pozycja 39539

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL