× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Tymińska Iwona w restrukturyzacji (Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo)
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GR 17/19
Sygnatura wniosku: VIII GR 17/19
Sędzia Komisarz: SSR Iwona Hulko

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37634. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19. [BMSiG-37363/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 17/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL (dane ukryte);
2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37634

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

22 lutego 2021

Poz. 12750. Tymińska Iwona prowadząca Gospodarstwo Rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 17/20. [BMSiG-11484/2021]

Informuje się, że przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika: Iwony Tymińskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, o sygn. akt VIII GRp 17/20, zostało zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 4 grudnia 2020 r., w przedmiocie zatwierdzenia układu, tj. z dniem 5 stycznia 2021 r. Informuje się, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Daniel Zabłocki. Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 5 piętro, 01-756 Warszawa, e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 35/2021 (6180) z dnia 22 lutego 2021 r. → Pozycja 12750

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

21 grudnia 2020

Poz. 73533. Tymińska Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w restrukturyzacji w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 17/20. [BMSiG-73767/2020]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, sygn. akt VIII GRp 17/20 (poprzednio VIII GRp 17/19), informuje, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 30 października 2020 r. o treści:
Grupa 1 W stosunku do wierzycieli, niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 26 dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 2 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i mniejsza równa 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatne do 26 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i mniejsza równa 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) raty miesięczne przy czym:
– raty od 1 do 6, wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda;
– raty od 7 do 12, wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda;
– raty od 13 do 18, wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda;
– raty od 19 do 24, wynosić będą 1,5% należnej kwoty każda;
– raty od 25 do 30, wynosić będą 2,0% należnej kwoty każda;
– raty od 31 do 36, wynosić będą 2,0% należnej kwoty każda;
– raty od 37 do 42, wynosić będą 2,2% należnej kwoty każda;
– raty od 43 do 48, wynosić będą 3,0% należnej kwoty każda;
– raty od 49 do 54, wynosić będą 3,0% należnej kwoty każda, płatne do 26 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 4 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 65% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym:
– raty od 1 do 12, wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda,
– raty od 13 do 24, wynosić będą 0,44% należnej kwoty każda,
– raty od 25 do 36, wynosić będą 0,58% należnej kwoty każda,
– raty od 37 do 48, wynosić będą 0,67% należnej kwoty każda,
– raty od 49 do 60, wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda;
– raty od 61 do 72, wynosić będą 0,92% należnej kwoty każda,
– raty od 73 do 84, wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda,
– raty od 85 do 96, wynosić będą 1,30% należnej kwoty każda;
– raty od 97 do 108, wynosić będą 1,42% należnej kwoty każda,
– raty od 109 do 114, wynosić będą 1,47% należnej kwoty każda, płatnych do 26 dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Dłużnika niezaliczających się do pozostałych grup, Dłużnik proponuje: a. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem powiększonej o odsetki naliczone zgodnie z treścią zwartych umów kredytu lub pożyczek (dalej należnej kwoty) płatne w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytu lub pożyczek. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 248/2020 (6138) z dnia 21 grudnia 2020 r. → Pozycja 73533

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

18 lipca 2019

Poz. 37634. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19. [BMSiG-37363/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 17/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL (dane ukryte);
2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37634

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

6 listopada 2020

Poz. 61442. Tymińska Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w restrukturyzacji w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 17/20. [BMSiG-62636/2020]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, sygn. akt VIII GRp 17/20 (poprzednio VIII GRp 17/19), informuje, że postanowieniem z dnia 30 października 2020 r. zatwierdzono spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 30 października 2020 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 26. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 2 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek, niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i mniejsza równa 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatne do 26. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek, niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i mniejsza równa 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) raty miesięczne przy czym – raty od 1 do 6 wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda; – raty od 7 do 12 wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda; – raty od 13 do 18 wynosić będą 1,0% należnej kwoty każda; – raty od 19 do 24 wynosić będą 1,5% należnej kwoty każda; – raty od 25 do 30 wynosić będą 2,0% należnej kwoty każda; – raty od 31 do 36 wynosić będą 2,0% należnej kwoty każda; – raty od 37 do 42 wynosić będą 2,2% należnej kwoty każda; – raty od 43 do 48 wynosić będą 3,0% należnej kwoty każda; – raty od 49 do 54 wynosić będą 3,0% należnej kwoty każda; płatne do 26. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 4 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek, niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 65% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym: – raty od 1 do 12 wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda, – raty od 13 do 24 wynosić będą 0,44% należnej kwoty każda, – raty od 25 do 36 wynosić będą 0,58% należnej kwoty każda, – raty od 37 do 48 wynosić będą 0,67% należnej kwoty każda, – raty od 49 do 60 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda; – raty od 61 do 72 wynosić będą 0,92% należnej kwoty każda, – raty od 73 do 84 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, – raty od 85 do 96 wynosić będą 1,30% należnej kwoty każda; – raty od 97 do 108 wynosić będą 1,42% należnej kwoty każda, – raty od 109 do 114 wynosić będą 1,47% należnej kwoty każda, płatnych do 26. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Dłużnika, niezaliczających się do pozostałych grup, Dłużnik proponuje:
a. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem powiększonej o odsetki naliczone zgodnie z treścią zwartych umów kredytu lub pożyczek (dalej należnej kwoty) płatne w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytu lub pożyczek.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 218/2020 (6108) z dnia 06 listopada 2020 r. → Pozycja 61442

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

2 października 2020

Poz. 51643. Tymińska Iwona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w restrukturyzacji w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19, VIII GRp 17/19. [BMSiG-52586/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, sygn akt VIII GRp 17/19, zawiadamia, że zwołane zostało Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 października 2020 r., o godz. 1400, w sali nr XXXII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 193/2020 (6083) z dnia 02 października 2020 r. → Pozycja 51643

Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

13 stycznia 2020

Poz. 1599. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 17/19. [BMSiG-933/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt. VIII GRp 17/19 dnia 25 listopada 2019 roku postanowiono umorzyć przyśpieszone postępowanie układowe Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Pęchratka Mała, sygn. akt VIII GRp 17/19. Od niniejszego orzeczenia służy zażalenie w terminie dwutygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje możliwość złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zgodnie z art. 334 ust. 1 pr. restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 007/2020 (5897) z dnia 13 stycznia 2020 r. → Pozycja 1599

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

21 października 2019

Poz. 54178. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19, VIII GRp 17/19. [BMSiG-53781/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, sygn akt VIII GRp 17/19, zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi aktualizację spisu wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r., o godz. 900, w sali nr XXXII w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54178

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

19 września 2020

Poz. 48434. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19, VIII GRp 17/19. [BMSiG-48327/2019]

Iwona Tymińska prowadząca gospodarstwo rolne, Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19, VIII GRp 17/19. Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, sygn akt VIII GRp 17/19, zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi, wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 września 2019 r., o godz. 1000, w Sali nr XXXII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 182/2019 (5821) z dnia 19 września 2019 r. → Pozycja 48234

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL