× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Komorowska Wiesława i Komorowski Artur w restrukturyzacji
NIP: 8241605074
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu

Poz. 7437. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne w Żelazowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 78/21. [BMSiG-6614/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 stycznia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GRz 78/21, odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Artura Komorowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne w Żelazowie z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 027/2022 (6426) z dnia 09 lutego 2022 r. → Pozycja 7437

 

Poz. 7436. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 79/21. [BMSiG-6610/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 stycznia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GRz 79/21, odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Wiesławę Komorowską prowadzącą gospodarstwo rolne w Żelazowie z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust.7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust.1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 027/2022 (6426) z dnia 09 lutego 2022 r. → Pozycja 7436

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

17 grudnia 2021

Poz. 78782. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 78/21. [BMSiG-78058/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Komorowskiego Artura prowadzącego gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, NIP 8241605074, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 26 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 26 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 78/21
. Treść zawartego układu:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 9.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 46 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 9.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 56 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 22 płatne będą w wysokości 0,42% kwoty wierzytelności każda; – raty od 23 do 34 płatne będą w wysokości 1,8152% kwoty wierzytelności każda; – raty od 35 do 56 płatne będą w wysokości 3,13535% kwoty wierzytelności każda.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 62 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 46 płatne będą w wysokości 1,1904% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 47 do 56 płatne będą w wysokości 1,74% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 57 do 62 płatne będą w wysokości 4,6403% kwoty wierzytelności każda.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Wyniki głosowania:
Grupa I – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 7.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 20 009,55 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 14,29% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 3 469,18 zł, tj. 17,34% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 3 469,18 zł, tj. 100% głosujących.
Grupa II – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 7.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 98 280,69 zł.
– Liczba oddanych głosów 4, tj. 57,14% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 47 033,54 zł, tj. 47,86% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 3, tj. 75,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 36 103,83 zł, tj. 76,76% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 25,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 10 929,71 zł, tj. 23,24% głosujących.
Grupa III – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 123 600,00 zł.
– Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
We wszystkich grupach łącznie:
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 15.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 241 890,24 zł.
– Liczba oddanych głosów 5, tj. 33,33% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 50 502,72 zł, tj. 20,88% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 3, tj. 60,00% głosujących
. – Suma wierzytelności za przyjęciem układu 36 103,83 zł, tj. 71,49% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 2, tj. 40,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 14 398,89 zł, tj. 28,51% głosujących.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 244/2021 (6389) z dnia 17 grudnia 2021 r. → Pozycja 78782

 

Poz. 78781. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 79/21. [BMSiG-78063/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Komorowskiej Wiesławy prowadzącej gospodarstwo rolne w Żelazowie, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL ukryte, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 26 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 26 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 79/21. Treść zawartego układu:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 56 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 22 płatne będą w wysokości 0,42% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 23 do 34 płatne będą w wysokości 1,8152% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 35 do 56 płatne będą w wysokości 3,13535% kwoty wierzytelności każda
. 3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01, i nie przekracza bądź jest równa kwocie 300.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 62 miesięcznych ratach, przy czym: –
raty od 1 do 46 płatne będą w wysokości 1,1904% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 47 do 56 płatne będą w wysokości 1,74% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 57 do 62 płatne będą w wysokości 4,6403% kwoty wierzytelności każda.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 300.000,01 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 114 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 62 płatne będą w wysokości 0,333% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 63 do 86 płatne będą w wysokości 1,44% kwoty wierzytelności każda; –
raty od 87 do 114 płatne będą w wysokości 1,6% kwoty wierzytelności każda.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Wyniki głosowania: Grupa I – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania
3. – Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 58 873,50 zł.
– Liczba oddanych głosów 2, tj. 66,67% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 37 626,35 zł, tj. 63,91% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 2, tj. 100,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 37 626,35 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Grupa II – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 123 600,00 zł.
– Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych
. – Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
Grupa III – Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 600 800,00 zł.
– Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 600 800,00 zł, tj. 100% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 600 800,00 zł, tj. 100% głosujących.
Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.
We wszystkich grupach łącznie:
– Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 5.
– Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 783 273,50 zł.
– Liczba oddanych głosów 3, tj. 60,00% uprawnionych.
– Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 638 426,35 zł, tj. 81,51% uprawnionych.
– Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 3, tj. 100% głosujących.
– Suma wierzytelności za przyjęciem układu 638 426,35 zł, tj. 100% głosujących.
– Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących.
– Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 244/2021 (6389) z dnia 17 grudnia 2021 r. → Pozycja 78781

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

15 listopada 2021

Poz. 70991. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. [BMSiG-69909/2021]

Nadzorca układu Komorowskiego Artura prowadzącego gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, NIP 8241605074, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 26 listopada 2021 r., o godz. 1100 w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 220/2021 (6365) z dnia 15 listopada 2021 r. → Pozycja 70991

 

Poz. 70990. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. [BMSiG-69904/2021]

Nadzorca układu Komorowskiej Wiesławy prowadzącej gospodarstwo rolne w Żelazowie, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 26 listopada 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 220/2021 (6365) z dnia 15 listopada 2021 r. → Pozycja 70990

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

26 lipca 2021

Poz. 47952. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. [BMSiG-47131/2021]

Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47952

 

Poz. 47953. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. [BMSiG-47139/2021]

Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Komorowski Artur w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, NIP 8241605074, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47953

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

20 czerwca 2021

Poz. 47952. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. [BMSiG-47131/2021]

Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47952

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

20 lipca 2021

Poz. 47953. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. [BMSiG-47139/2021]

Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Komorowski Artur w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, NIP 8241605074, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47953

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL