× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Klimaszewski Marek w restrukturyzacji (Promiski 9, 16-300 Augustów)
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 12/19
Sygnatura wniosku: VIII GR 10/19
Data ogłoszenia upadłości: 2019-04-15
Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23559. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 10/19, VIII GRp 12/19. [BMSiG-22882/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GR 10/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marka Klimaszewskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne, adres: Promiski 9, kod pocztowy 16-300 Augustów, powiat augustowski, województwo podolskie, numer PESEL (dane ukryte).
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a nadzorcę sądowego w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23559

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

29 października 2020

Poz. 58989. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-60271/2020]

Informuje się, że przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Marka Klimaszewskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne (PESEL dane usunięte) o sygn. akt VIII GRp 12/19 zostało zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. z dniem 24 czerwca 2020 r. Informuje się, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Daniel Zabłocki. Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 7 piętro, 01-756 Warszawa, e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 212/2020 (6102) z dnia 29 października 2020 r. → Pozycja 58989

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

3 marca 2020
Poz. 11867. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-11027/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Marka Klimaszewskiego, sygn. akt VIII GRp 12/19, zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 20 stycznia 2020 r. postanowił zatwierdzić układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika – Marek Klimaszewski prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 listopada 2019 r. i kontunuowanego w dniu 3 grudnia 2019 r. o następującej treści: Układ obejmuje wierzycieli, którzy zostali podzieleni na dwie grupy:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo:
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo
1. Wprowadzenie 2 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności wraz z odsetkami z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11867

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

20 grudnia 2019
Poz. 66450. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-66097/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Marka Klimaszewskiego, sygn. akt VIII GRp 12/19, zawiadamia na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu spisu wierzytelności złożonego w dniu 30 września 2019 r. Ponadto nadzorca sądowy na podstawie art. 120 ust. 2 i 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 listopada 2019 r. i kontynuowanym w dniu 3 grudnia 2019 r. stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści: Układ obejmuje wierzycieli, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo
1. Wprowadzenie 2 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności wraz z odsetkami z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66450

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

5 listopada 2019

Poz. 57086. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-56844/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Marka Klimaszewskiego, sygn. akt VIII GRp 12/19, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r., o godz. 1000, w sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Nadzorca sądowy zawiadamia również, że pismem z dnia 15 maja 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Nadzorca w dniu 30 września 2019 r. złożył Sędziemu komisarzowi zaktualizowany spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi, wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 214/2019 (5853) z dnia 05 listopada 2019 r. → Pozycja 57086

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

8 maja 2019

Poz. 23559. Klimaszewski Marek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 10/19, VIII GRp 12/19. [BMSiG-22882/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GR 10/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marka Klimaszewskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne, adres: Promiski 9, kod pocztowy 16-300 Augustów, powiat augustowski, województwo podolskie, numer PESEL (dane ukryte).
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a nadzorcę sądowego w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23559

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL