× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Klimaszewska Grażyna w restrukturyzacji (Promiski 9, 16-300 Augustów)
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 11/19
Sygnatura wniosku: VIII GR 9/19
Data ogłoszenia upadłości: 2019-04-15
Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20491. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 11/19. [BMSiG-20044/2020]

Nadzorca informuje, że przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne (dane usunięte), o sygn. akt VIII GRp 11/19, zostało zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. z dniem 18 marca 2020 r. Informuje się, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Daniel Zabłocki. Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 7 piętro, 01-756 Warszawa, e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 087/2020 (5977) z dnia 06 maja 2020 r. → Pozycja 20491

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

15 kwietnia 2019

Poz. 23558. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-22881/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GR 9/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Promiski 9, kod pocztowy 16-300 Augustów, powiat augustowski, województwo podolskie, numer PESEL (dane usunięte),
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a nadzorcę sądowego w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008),
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23558

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

3 marca 2020
Poz. 11865. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-11012/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Grażyny Klimaszewskiej, sygn. akt VIII GRp 11/19, zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 20 stycznia 2020 r. postanowił zatwierdzić układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika – Grażyna Klimaszewska prowadząca Gospodarstwo Rolne, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 listopada 2019 r. i kontynuowanego w dniu 3 grudnia 2019 r. o następującej treści: Układ obejmuje wierzycieli, którzy zostali podzieleni na dwie grupy:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo:
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo:
1. Wprowadzenie 2 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności wraz z odsetkami z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11865

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

20 grudnia 2019
Poz. 66449. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-66178/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Grażyny Klimaszewskiej, sygn. akt VIII GRp 11/19, zawiadamia na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu spisu wierzytelności złożonego w dniu 30 września 2019 r. Ponadto nadzorca sądowy na podstawie art. 120 ust. 2 i 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 listopada 2019 r. i kontynuowanym w dniu 3 grudnia 2019 r. stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Układ obejmuje wierzycieli, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo
1. Wprowadzenie 2 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności wraz z odsetkami z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące z związku z okresem karencji. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Kolejne 95 rat płatnych będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 246/2019 (5885) z dnia 20 grudnia 2019 r. → Pozycja 66449

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

5 listopada 2019
Poz. 57085. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-56842/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, sygn. akt VIII GRp 11/19, zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 r. złożono aktualizację spisu wierzytelności, zaś pismem z dnia 22 października 2019 r. złożono informację o zmianie sum wierzytelności uznanych w grupie I i grupie II przy jednoczesnej prawidłowej łącznej sumie wierzytelności wskazanej w aktualizacji spisu. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi, wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, wyznaczono nowy termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 1100, w sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 214/2019 (5853) z dnia 05 listopada 2019 r. → Pozycja 57085

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

7 października 2019

Poz. 51633. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-51476/2019]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, sygn akt VIII GRp 11/19, zawiadamia, że pismem z dnia 15 maja 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych oraz pismem z dnia 16 lipca 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie spisu wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi, wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłuznika Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 października 2019 r., o godz. 1000, w Sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51633

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

8 maja 2019

Poz. 23558. Klimaszewska Grażyna prowadząca Gospodarstwo Rolne w Augustowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 9/19, VIII GRp 11/19. [BMSiG-22881/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GR 9/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grażyny Klimaszewskiej prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Promiski 9, kod pocztowy 16-300 Augustów, powiat augustowski, województwo podolskie, numer PESEL (dane usunięte),
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a nadzorcę sądowego w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008),
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23558

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL