× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Jakowska Edyta, Jakowski Daniel w restrukturyzacji (Seroki 8, 09-317 Lutocin)
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
Województwo: Mazowieckie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: GRz 1/20
Sygnatura wniosku: brak
Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kowalska

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34767. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. [BMSiG-34632/2020]

Jakowska Edyta (PESEL dane ukryte) i Jakowski Daniel (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach (NIP 5110149786), adres: Seroki 8, 09-317 Lutocin. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086), ninijeszym oświadczamy o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Jakowskiej Edyty i Jakowskiego Daniela prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 3 lipca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 136/2020 (6026) z dnia 15 lipca 2020 r. → Pozycja 34767

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

11 lutego 2021
Poz. 10367. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/20. [BMSiG-8885/2021]

Sąd Rejonowy w Płocku w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Daniela Jakowskiego, PESEL (dane ukryte) i Edyty Jakowskiej, PESEL (dane ukryte), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Płocku, sygn. akt V GRz 1/20, zawiadamia, że z dniem 8 stycznia 2021 roku funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez dłużników z wierzycielami objął doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki, posiadający nr licencji 1008.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 28/2021 (6173) z dnia 11 lutego 2021 r. → Pozycja 10367

Inne

11 grudnia 2020
Poz. 71171. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. Sąd rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/20. [BMSiG-71537/2020]

Nadzorca układu Jakowskiej Edyty (PESEL dane ukryte) i Jakowskiego Daniela (PESEL dane ukryte), prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach (NIP 5110149786), informuje, że dłużnicy w dniu 13 listopada 2020 r. złożyli wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) I. Daniel Jakowski przedstawił następujące propozycje układowe:
1. Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużnika działalności, których wierzytelność nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych):
a) wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 24 (dwudziestu czterech) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;
c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
2. Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużnika działalności, których wierzytelność przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych):
a) wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 68 (sześćdziesięciu ośmiu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 24 (dwudziestej czwartej) wynosić będą 1,00% (jeden procent) należnej kwoty każda, – raty od 25 (dwudziestej piątej) do 68 (sześćdziesiątej ósmej) wynosić będą 1,73% (jeden koma siedemdziesiąt trzy procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji; c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
3. Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
a) wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 (sześć) miesięcy w związku z okresem karencji, w 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 21 (dwudziestej pierwszej) wynosić będą 0,80% (zero koma osiemdziesiąt procenta) należnej kwoty każda, – raty od 22 (dwudziestej drugiej) do 96 (dziewięćdziesiątej szóstej) wynosić będą 1,11% (jeden koma jedenaście procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;
c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
4. Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
a) wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 (dwanaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 120 (stu dwudziestu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 12 (dwunastej) wynosić będą 0,40% (zero koma czterdzieści procenta) należnej kwoty każda, – raty od 13 (trzynastej) do 120 (sto dwudziestej) wynosić będą 0,8815% (zero koma osiem tysięcy osiemset piętnaście procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji; c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
5. Grupa V: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika a) spłata 100% wierzytelności objętej układem w 120 (stu dwudziestu) równych miesięcznych ratach wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), przy czym pierwsza rata w wysokości określonej w układzie będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym zatwierdzony zostanie układ. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) nadzorca układu zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p.r.) oraz w art. 264 tej ustawy. Układ został przyjęty.
Po przeprowadzeniu głosowania nad układem w pięciu grupach wierzycieli, za przyjęciem układu w Grupie I wypowiedziało się 10 z 11 wierzycieli uprawnionych do głosowania (90,91%), w Grupie II wypowiedział się 1 z 2 wierzycieli uprawnionych do głosowania (50%), w Grupie III wypowiedziało się 3 z 7 wierzycieli uprawnionych do głosowania (42,86%), w Grupie IV nie wypowiedział się żaden z wierzycieli uprawnionych do głosowania (0%), w Grupie V wypowiedziało się 4 z 4 wierzycieli uprawnionych do głosowania (100%). Układ nie został przyjęty w Grupie IV, ale na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ zostaje przyjęty chociażby nie uzyskał wymaganej większości niektórych grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grup, które wypowiedziały się przeciwko układowi zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wynik głosowania: układ został przyjęty. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 25 (dwudziestu pięciu) wierzycieli. Suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem: 3.826.773,68 zł. Liczba wierzycieli głosujących za układem: 16 (szesnastu) wierzycieli, co oznacza, że za układem wypowiedziało się 64% uprawnionych do głosowania nad układem, co spełnia przesłankę z art. 113 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Wierzyciele głosujący za układem posiadają sumę wierzytelności w kwocie 2.255.499,42 zł.
Wynik głosowania w Grupie I: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w I grupie to 325.613,92 zł, zaś liczba wierzycieli to 11. Za układem wypowiedziało się 10 wierzycieli, których suma wierzytelności to kwota 262.752,41 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie II: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w II grupie to 456.632,38 zł, zaś liczba wierzycieli to 2. Za układem wypowiedział się 1 wierzycieli, którego suma wierzytelności to kwota 215.690,73 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi.
Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie III: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w III grupie to 758.807,69 zł, zaś liczba wierzycieli to 7. Za układem wypowiedziało się 3 wierzycieli, którego suma wierzytelności to kwota 302.142,10 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie IV: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w IV grupie to 810.805,51 zł, zaś liczba wierzycieli to 3. Żaden wierzyciel nie oddał głosu. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 0,00%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 0,00%. Układ w tej grupie nie uzyskał większości kapitałowej ani większości osobowej, a więc zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ nie zostaje przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie V: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w V grupie to 1.474.914,18 zł, zaś liczba wierzycieli to 4. Za układem wypowiedziało się 4 wierzycieli, którego suma wierzytelności to kwota 1.474.914,18 zł. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie.
II. Edyta Jakowska przedstawiła następujące propozycje układowe:
1. Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużniczkę działalności, których wierzytelność nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu; b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 24 (dwudziestu czterech) równych miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji; c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
2. Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużniczkę działalności, których wierzytelność przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu; b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 68 (sześćdziesięciu ośmiu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 24 (dwudziestej czwartej) wynosić będą 1,00% (jeden procent) należnej kwoty każda, – raty od 25 (dwudziestej piątej) do 68 (sześćdziesiątej ósmej) wynosić będą 1,73% (jeden koma siedemdziesiąt trzy procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji;
c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu; 3. Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
a) wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 (sześć) miesięcy w związku z okresem karencji, w 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 21 (dwudziestej pierwszej) wynosić będą 0,80% (zero koma osiemdziesiąt procenta) należnej kwoty każda, – raty od 22 (dwudziestej drugiej) do 96 (dziewięćdziesiątej szóstej) wynosić będą 1,11% (jeden koma jedenaście procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji; c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu;
4. Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
a) wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu;
b) spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 (dwanaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 120 (stu dwudziestu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 12 (dwunastej) wynosić będą 0,40% (zero koma czterdzieści procenta) należnej kwoty każda, – raty od 13 (trzynastej) do 120 (sto dwudziestej) wynosić będą 0,8815% (zero koma osiem tysięcy osiemset piętnaście procenta) należnej kwoty każda, a pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji; c) umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
5. Grupa V: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużniczki: spłata 100% wierzytelności objętej układem w 120 (stu dwudziestu) równych miesięcznych ratach wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), przy czym pierwsza rata w wysokości określonej w układzie będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym zatwierdzony zostanie układ. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) nadzorca układu zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p.r.) oraz w art. 264 tej ustawy.
Układ został przyjęty. Po przeprowadzeniu głosowania nad układem w pięciu grupach wierzycieli, za przyjęciem układu w Grupie I wypowiedział się 1 z 1 wierzycieli uprawnionych do głosowania (100%), w Grupie II wypowiedział się 1 z 1 wierzycieli uprawnionych do głosowania (100%), w Grupie III wypowiedział się 1 z 4 wierzycieli uprawnionych do głosowania (25%), w Grupie IV nie wypowiedział się żaden z wierzycieli uprawnionych do głosowania (0%), w Grupie V wypowiedziało się 4 z 4 wierzycieli uprawnionych do głosowania (100%). Układ nie został przyjęty w Grupie IV, ale na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ zostaje przyjęty chociażby nie uzyskał wymaganej większości niektórych grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grup, które wypowiedziały się przeciwko układowi zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wynik głosowania: układ został przyjęty. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 11 (jedenastu) wierzycieli. Suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem: 2.689.473,64 zł. Liczba wierzycieli głosujących za układem: 6 (sześciu) wierzycieli, co oznacza, że za układem wypowiedziało się 54,54% uprawnionych do głosowania nad układem, co spełnia przesłankę z art. 113 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Wierzyciele głosujący za układem posiadają sumę wierzytelności w kwocie 1.698.774,75 zł.
Wynik głosowania w Grupie I: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w I grupie to 48.724,22 zł, zaś liczba wierzycieli to 1. Za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, których suma wierzytelności to kwota 48.724,22 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie II: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w II grupie to 215.690,73 zł, zaś liczba wierzycieli to 1. Za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, którego suma wierzytelności to kwota 215.690,73 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie.
Wynik głosowania w Grupie III: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w III grupie to 509.790,88 zł, zaś liczba wierzycieli to 4. Za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, którego suma wierzytelności to kwota 59.454,98 zł. Żaden wierzyciel nie głosował przeciwko układowi. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie IV: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w IV grupie to 540.362,99 zł, zaś liczba wierzycieli to 2. Żaden wierzyciel nie oddał głosu. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 0,00%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 0,00%. Układ w tej grupie nie uzyskał większości kapitałowej ani większości osobowej, a więc zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ nie zostaje przyjęty w tej grupie. Wynik głosowania w Grupie V: Suma wierzytelności uprawniającej do głosowania w V grupie to 1.374.904,82 zł, zaś liczba wierzycieli to 4. Za układem wypowiedziało się 4 wierzycieli, którego suma wierzytelności to kwota 1.374.904,82 zł. Procentowy udział głosów za układem osobowo wynosił 100%, zaś procentowy udział głosów za układem wartościowo wynosił 100%. Zgodnie z art. 119 ust. 1 p.r. układ został przyjęty w tej grupie. Postępowanie o zatwierdzenie układu wobec Jakowskiej Edyty (PESEL 78050910789) i Jakowskiego Daniela (PESEL 81062015995) prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach (NIP 5110149786) toczy się przed Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/20. Funkcję nadzorcy układu pełni Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 242/2020 (6132) z dnia 11 grudnia 2020 r. → Pozycja 71171

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

20 listopada 2020
Poz. 64912. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. [BMSiG-65591/2020]

Jakowska Edyta (PESEL dane ukryte) i Jakowski Daniel (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach (NIP 5110149786), adres: Seroki 8, 09-317 Lutocin. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) w zw. z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), nadzorca układu Daniel Zabłocki oświadcza o stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużników, które odbyło się w dniu 6 listopada 2020 r. Zarówno dla Edyty Jakowskiej jak i Daniela Jakowskiego przyjęto układ o treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużnika działalności, których wierzytelność nie przekracza 100 000 zł:
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i wynikają z tytułu faktur za towary i usługi świadczone na rzecz prowadzonej przez dłużnika działalności, których wierzytelność przekracza 100 000 zł: 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 68 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 24 wynosić będą 1,00% należnej kwoty każda, – raty od 25 do 68 wynosić będą 1,73% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 200 000 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 96 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 21 wynosić będą 0,80% należnej kwoty każda, – raty od 22 do 96 wynosić będą 1,11% należnej kwoty każda.
Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 200 000 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 120 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 12 wynosić będą 0,40% należnej kwoty każda, – raty od 13 do 120 wynosić będą 0,8815% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Grupa V: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem w 120 równych miesięcznych ratach wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Pierwsza rata w wysokości określonej w układzie będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym zatwierdzony zostanie układ.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 227/2020 (6117) z dnia 20 listopada 2020 r. → Pozycja 64912

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

15 lipca 2020
Poz. 34767. Jakowska Edyta i Jakowski Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach. [BMSiG-34632/2020]

Jakowska Edyta (PESEL dane ukryte) i Jakowski Daniel (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach (NIP 5110149786), adres: Seroki 8, 09-317 Lutocin. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086), ninijeszym oświadczamy o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Jakowskiej Edyty i Jakowskiego Daniela prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Serokach Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 3 lipca 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 136/2020 (6026) z dnia 15 lipca 2020 r. → Pozycja 34767

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL