× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Gąsior Michał w restrukturyzacji (Bobin 16, 07-407 Czerwin)
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 24/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 35/20

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 14750. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 24/20. [BMSiG-13487/2021]

Niniejszym, nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Michała Gąsiora prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 24/20, informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. zatwierdzony został spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności jest mniejsza lub równa 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 35% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 24 (dwadzieścia cztery) równe raty miesięczne płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 13. (trzynastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 2 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i mniejsza równa 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 6 (sześć) równych rat miesięcznych płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) i mniejsza równa 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 84 (osiemdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 12 wynosić będą 0,24% należnej kwoty każda;
– raty od 13 do 24 wynosić będą 0,35% należnej kwoty każda; – raty od 25 do 36 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda;
– raty od 37 do 48 wynosić będą 1,52% należnej kwoty każda;
– raty od 49 do 84 wynosić będą 1,75% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 17. (siedemnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 4 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i mniejsza równa 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 18 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda;
– raty od 19 do 24 wynosić będą 1,39% należnej kwoty każda; – raty od 25 do 42 wynosić będą 1,90% należnej kwoty każda; – raty od 43 do 54 wynosić będą 3,32% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i mniejsza równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym: – raty od 1 do 12 wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda;
– raty od 13 do 24 wynosić będą 0,44% należnej kwoty każda;
– raty od 25 do 36 wynosić będą 0,58% należnej kwoty każda;
– raty od 37 do 48 wynosić będą 0,67% należnej kwoty każda;
– raty od 49 do 60 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda;
– raty od 61 do 72 wynosić będą 0,92% należnej kwoty każda;
– raty od 73 do 84 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda;
– raty od 85 do 96 wynosić będą 1,30% należnej kwoty każda;
– raty od 97 do 108 wynosić będą 1,42% należnej kwoty każda;
raty od 109 do 114 wynosić będą 1,47% należnej kwoty każda, płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 6 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 12 wynosić będą 0,23% należnej kwoty każda; – raty od 13 do 24 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda;
– raty od 25 do 36 wynosić będą 1,35% należnej kwoty każda; – raty od 37 do 72 wynosić będą 1,99% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 7 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na rzeczach ruchomych, nieruchomościach Dłużnika i niezaliczających się do pozostałych grup, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności zgodnie z treścią zawartych umów kredytu lub pożyczek (należnej kwoty), płatne w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytu lub pożyczek, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy.
Grupa 8 W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności objętych układem jednorazowo do 25. dnia trzeciego miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14750

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

6 października 2020

Poz. 55964. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 35/20, VIII GRp 24/20. [BMSiG-56805/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt VIII GR 35/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Michała Gąsiora prowadzącego gospodarstwo rolne, 07-407 Czerwin, Bobin 16, PESEL (dane ukryte);
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, nr KRS 0000285859;
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.).
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 204/2020 (6094) z dnia 19 października 2020 r. → Pozycja 55964

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

2 marca 2021

Poz. 14750. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 24/20. [BMSiG-13487/2021]

Niniejszym, nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Michała Gąsiora prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 24/20, informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. zatwierdzony został spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności jest mniejsza lub równa 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 35% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 24 (dwadzieścia cztery) równe raty miesięczne płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 13. (trzynastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 2 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, a suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i mniejsza równa 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 6 (sześć) równych rat miesięcznych płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) i mniejsza równa 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 84 (osiemdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 12 wynosić będą 0,24% należnej kwoty każda;
– raty od 13 do 24 wynosić będą 0,35% należnej kwoty każda; – raty od 25 do 36 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda;
– raty od 37 do 48 wynosić będą 1,52% należnej kwoty każda;
– raty od 49 do 84 wynosić będą 1,75% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 17. (siedemnastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 4 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i mniejsza równa 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 18 wynosić będą 0,98% należnej kwoty każda;
– raty od 19 do 24 wynosić będą 1,39% należnej kwoty każda; – raty od 25 do 42 wynosić będą 1,90% należnej kwoty każda; – raty od 43 do 54 wynosić będą 3,32% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i mniejsza równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. umorzenie 40% należności głównej wierzytelności objętej układem;
c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym: – raty od 1 do 12 wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda;
– raty od 13 do 24 wynosić będą 0,44% należnej kwoty każda;
– raty od 25 do 36 wynosić będą 0,58% należnej kwoty każda;
– raty od 37 do 48 wynosić będą 0,67% należnej kwoty każda;
– raty od 49 do 60 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda;
– raty od 61 do 72 wynosić będą 0,92% należnej kwoty każda;
– raty od 73 do 84 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda;
– raty od 85 do 96 wynosić będą 1,30% należnej kwoty każda;
– raty od 97 do 108 wynosić będą 1,42% należnej kwoty każda;
raty od 109 do 114 wynosić będą 1,47% należnej kwoty każda, płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 7. (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 6 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek niezaliczających się do pozostałych grup, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych;
b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) raty miesięczne, przy czym:
– raty od 1 do 12 wynosić będą 0,23% należnej kwoty każda; – raty od 13 do 24 wynosić będą 0,79% należnej kwoty każda;
– raty od 25 do 36 wynosić będą 1,35% należnej kwoty każda; – raty od 37 do 72 wynosić będą 1,99% należnej kwoty każda, płatne do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 1. (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 7 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na rzeczach ruchomych, nieruchomościach Dłużnika i niezaliczających się do pozostałych grup, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności zgodnie z treścią zawartych umów kredytu lub pożyczek (należnej kwoty), płatne w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytu lub pożyczek, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy.
Grupa 8 W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, Dłużnik proponuje spłatę wierzytelności objętych układem jednorazowo do 25. dnia trzeciego miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 41/2021 (6186) z dnia 02 marca 2021 r. → Pozycja 14750

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

14 stycznia 2021

Poz. 2897. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 24/20. [BMSiG-1534/2021]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Michała Gąsiora, o sygn. akt VIII GRp 24/20, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r., o godz. 1300, w sali nr XXV, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Ponadto nadzorca sądowy zawiadamia, że pismem z dnia 27 listopada 2020 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 8/2021 (6153) z dnia 14 stycznia 2021 r. → Pozycja 2897

  • Dodano: 2021-01-14 17:28:22

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

19 października 2020

 

Poz. 55964. Gąsior Michał prowadzący gospodarstwo rolne w restrukturyzacji w Bobinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 35/20, VIII GRp 24/20. [BMSiG-56805/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt VIII GR 35/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Michała Gąsiora prowadzącego gospodarstwo rolne, 07-407 Czerwin, Bobin 16, PESEL (dane ukryte);
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, nr KRS 0000285859;
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 978 ze zm.).
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 204/2020 (6094) z dnia 19 października 2020 r. → Pozycja 55964

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL