× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Faszczewski Mariusz w restrukturyzacji (Ożary Wielkie 50, 18-312 Rutki Kossaki)
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 28/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 44/20

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 18964. Faszczewski Mariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ożarach Wielkich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, VIII GRp 28/20. [BMSiG-17736/2021]

Niniejszym, nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Mariusza Faszczewskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 28/20, informuje, że postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. zatwierdzony został spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają sumy 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych):
1. Wprowadzenie 3 (trzy) miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 60 (sześćdziesięciu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności przekraczają sumę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych):
1. Wprowadzenie 3 (trzy) miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 93 (dziewięćdziesięciu trzech) miesięcznych ratach, przy czym:
a) raty od 1 (pierwszej) do 60 (sześćdziesiątej) wynosić będą 0,6925% (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznej procenta) należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda,
b) raty od 61 (sześćdziesiątej pierwszej) do 93 (dziewięćdziesiątej trzeciej) wynosić będą 1,7713% (jeden procent i siedem tysięcy siedemset trzynaście dziesięciotysięcznej procenta) należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych, oraz innych należności ubocznych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 53/2021 (6198) z dnia 18 marca 2021 r. → Pozycja 18964

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 listopada 2020

Poz. 71916. Faszczewski Mariusz prowadzący gospodarstwo rolne w Ożarach Wielkich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 44/20, VIII GRp 28/20. [BMSiG-72316/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GR 44/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Mariusza Faszczewskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, zam.: 18-312 Rutki Kossaki, Ożary Wielkie 50, PESEL (dane ukryte);
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Vindico Doradztwo Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, nr KRS 0000285859;
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z dnia 5 czerwca 2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 244/2020 (6134) z dnia 15 grudnia 2020 r. → Pozycja 71916

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

15 marca 2021

Poz. 10355. Faszczewski Mariusz prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ożarach Wielkich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 28/20. [BMSiG-8883/2021]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Mariusza Faszczewskiego prowadzącego gospodarstwo rolne o sygn. akt VIII GRp 28/20 zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r., o godz. 1300, w sali nr XXV, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Ponadto nadzorca sądowy zawiadamia, że pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 28/2021 (6173) z dnia 11 lutego 2021 r. → Pozycja 10355

  • Dodano: 2021-02-11 20:54:57

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

15 grudnia 2020

Poz. 71916. Faszczewski Mariusz prowadzący gospodarstwo rolne w Ożarach Wielkich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 44/20, VIII GRp 28/20. [BMSiG-72316/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GR 44/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Mariusza Faszczewskiego prowadzącego gospodarstwo rolne, zam.: 18-312 Rutki Kossaki, Ożary Wielkie 50, PESEL (dane ukryte);
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Vindico Doradztwo Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, nr KRS 0000285859;
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z dnia 5 czerwca 2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 244/2020 (6134) z dnia 15 grudnia 2020 r. → Pozycja 71916

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL