× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK w restrukturyzacji (Lelów)
NIP: 9491962338
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 77831. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Rydzek Artur Rydzek” w Lelowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 9/21. [BMSiG-76902/2021]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 listopada 2021 roku sygn. akt VIII GRz 9/21, w postępowaniu o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec Artura Rydzka, PESEL dane ukryte, NIP 9491962338, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” w Lelowie, zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele publicznoprawni 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
Grupa II: wierzyciel Idea Geting Leasing Spółka Akcyjna 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnej umowie, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086).
Grupa III: wierzyciel Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji w 60 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 12 płatne będą w wysokości 1,4978% kwoty wierzytelności każda
; – raty od 13 do 48 płatne będą w wysokości 1,6667% kwoty wierzytelności każda;
– raty od 49 do 60 płatne będą w wysokości 1,8355% kwoty wierzytelności każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa 37 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 72 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 48 płatne będą w wysokości 1,04168% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 49 do 72 płatne będą w wysokości 2,0833% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należn ści ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 37 000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 68 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 95% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 72 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 68 000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 82 000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup
1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 72 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 48 płatne będą w wysokości 1,0417% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 49 do 72 płatne będą w wysokości 2,0833% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 82 000,01, niezaliczający się do pozostałych grup 1.
Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 12 płatne będą w wysokości 0,9258% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 13 do 48 płatne będą w wysokości 0,8778% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 49 do 60 płatne będą w wysokości 1,0867% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 61 do 84 płatne będą w wysokości 1,8437% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 Prawa restrukturyzacyjnego.
Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ww. postanowienia do Sądu Okręgowego w Częstochowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, przysługuje zażalenie na postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Częstochowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 241/2021 (6386) z dnia 14 grudnia 2021 r. → Pozycja 77831

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

25 października 2021

oz. 65997. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” w Lelowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 9/21. [BMSiG-65239/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Artura Rydzka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” ul. Polna 2B lok. 4, 42-235 Lelów (PESEL dane ukryte, NIP 9491962338), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 sierpnia 2021 r. odroczonego do dnia 30 sierpnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRz 9/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65997

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 51299. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” w Lelowie. [BMSiG-50592/2021]

Nadzorca układu Artura Rydzka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK”, ul. Polna 2B lok. 4, 42-235 Lelów (PESEL dane ukryte, NIP 9491962338), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 sieprnia 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniach wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 154/2021 (6299) z dnia 11 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51299

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 28463. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK w Lelowie. [BMSiG-27353/2021]

Artur Rydzek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK z siedzibą: ul. Polna 2B, lok. 4, 42-235 Lelów (NIP 9491962338), (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 28.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 83/2021 (6228) z dnia 30 kwietnia 2021 r. → Pozycja 28463

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL