× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Biuro Rachunkowe "NATA" Janina Sidorowicz w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Janina Sidorowicz Biuro Rachunkowe „NATA” w restrukturyzacji

Janina Sidorowicz Biuro Rachunkowe „NATA” w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Janina Sidorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO RACHUNKOWE „NATA” JANINA SIDOROWICZ, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 2 listopada 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

 1. dłużnikiem jest: Janina Sidorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO RACHUNKOWE „NATA” JANINA SIDOROWICZ;
 2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL DANE UKRYTE;
 3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Nowa Ruda;
 4. adres dłużnika to: DANE UKRYTE, 57-402 Nowa Ruda;
 5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Nowa Ruda;
 6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
 7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy zatwierdził układ dłużnika.

 1. Propozycje układowe dłużnika zakładają wyodrębnienie sześciu grup wierzycieli a

spłata wierzytelności nastąpi na następujących warunkach:

 

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie

50.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 6 miesięcy

w związku z okresem karencji, w 84 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie

płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres

karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01

zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych

grup:

 1. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące

w związku z okresem karencji, w 94 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie

płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres

karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01

zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych

grup:

 1. Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 60% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 6 miesięcy

w związku z okresem karencji, w 100 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie

płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres

karencji.

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01

zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 350.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych

grup:

 1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 2 miesiące

w związku z okresem karencji, w 120 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie

płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres

karencji

 1. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i

egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

 

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 350.000,01

zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

 1. Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi w 120 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w

ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

 

Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika:

 1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi

należnościami ubocznymi w 70 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w

ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się

postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 

 1. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty

wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet

skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu

na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL