× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Marek Zatorski - "AURUMDENT" w restrukturyzacji
KRS: 0000209479
NIP: 5922058430
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

„AURUMDENT” – obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Przedsiębiorstwo Aurumdent – w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Marek Zatorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AURUMDENT” GABINET DENTYSTYCZNY Marek Zatorski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 11 sierpnia 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Marek Zatorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AURUMDENT” GABINET DENTYSTYCZNY Marek Zatorski;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 68061802331;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Radom;
  4. adres dłużnika to: Bolesława Limanowskiego 73/75/1, 26-600 Radom;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Radom;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ dłużnika którym jest Marek Zatorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AURUMDENT” Gabinet Dentystyczny Marek Zatorski

Postanowienia ogólne układu:

Grupa I – wierzyciele publicznoprawni

1. spłata 100% wierzytelności objętej układem w 24 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym

uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu;

 

Grupa II – wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup

1. wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie

w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2. spłata 40% wierzytelności objętej układem, wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata

będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji,

3. umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

 

Grupa III – wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 450.000,00 zł, niezaliczający się

do pozostałych grup

1. wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie

zatwierdzenia układu,

2. spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 95 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata

będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następnym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji,

3. umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

 

Grupa IV – wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 450.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup

1. wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie

zatwierdzenia układu,

2. spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 36 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata

będzie płata w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres karencji,

3. umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym;

 

Grupa V – wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika

1. spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi w 100 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płata w

ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu;

Z pełną treścią postanowienia można zapoznać się poprzez system KRZ pod datą: 01.12.2022 oraz numerem: 20221201/00143

Sygnatura postępowania: RA1R/GRz/13/2022

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL