× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
ANNA KOPCZYŃSKA -APTEKA PRYWATNA W UCHANIACH w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

ANNA KOPCZYŃSKA -APTEKA PRYWATNA W UCHANIACH w restrukturyzacji

ANNA KOPCZYŃSKA -APTEKA PRYWATNA W UCHANIACH w restrukturyzacji

Treść obwieszczenia

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Anna Kopczyńska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGR FARM. ANNA KOPCZYŃSKA -APTEKA PRYWATNA W UCHANIACH, obwieszcza co następuje:

 

  1. na podstawie art. 105 ust. 1 p.r. w zw. z art. 212 ust. 3 p.r. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem;
  2. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na dzień 28 lutego 2024 r, godz. 10:00, Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcina Kopacza, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. ;
  3. określić, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przy czym wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu lub na piśmie.

 

 

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.

Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności.

Wierzyciel, który będzie uczestniczyć w zgromadzeniu, musi wykazać właściwą reprezentację bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wskazać z odpisem odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika z wykazaniem dokumentu należytego umocowania. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela, odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie.

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL