× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Bardzo często zdarza się, że komornik, nie mogąc wyegzekwować pieniędzy do dłużnika, wzywa wierzyciela do wskazania majątku dłużnika, pod rygorem umorzenia egzekucji- tzw. wysłuchanie przed umorzeniem z ar. 827 KPC.
Zdarza się, iż jedynym ratunkiem dla wierzyciela jest wezwanie dłużnika przed Sąd, celem wyjawieniania składników jego majątku (art. 913-9201 KPC).
Nasuwa się pytanie-dlaczego komornik nie może tego zrobić? Przecież to w jego gestii powinno być zbadanie majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję.
Otóż wniosek w Sądzie MUSI złożyć wierzyciel, a komornik ma obowiązek w pierwszej kolejności wszcząć egzekucję z majątku wskazanego przez wierzyciela.
Istotne jest również to, że złożenie wniosku zobowiązującego dłużnika do ujawnienie składników jego majątku, można złożyć zarówno przed wszczęciem egzekucji, w czasie jej trwania jako wsparcie egzekucji, ale również po zakończeniu działań egzekucyjnych.
Wierzyciel ma prawo wezwać dłużnika do wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji w sytuacji, gdy po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
Dłużnik wezwany do wyjawienia majątku składa szczegółowy wykaz całego majątku. Ponad to składa przyrzeczenia przed sądem według roty zawartej w art. 913 § 1 k.p.c..
Wykaz zawiera spis rzeczy ze wskazaniem miejsc, w których się znajdują oraz przysługujące dłużnikowi  prawa majątkowe oraz wierzytelności.
Jedną z najważniejszych zalet tego postępowania jest możliwość zastosowania przez sąd środków przymusu wobec dłużnika, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu lub stawi się, ale nie złoży wykazu lub  też odmówi odpowiedzi na zadawane mu pytanie lub odmówi złożenia przyrzeczenia.
W takich przypadkach sąd ma prawo ukarać dłużnika karą grzywny, przymusowe doprowadzenie lub areszt nieprzekraczający miesiąca.
Instrument wyjawienia majątku może okazać się dużym problemem dla dłużnika, ponieważ związane jest z wpisaniem dłużnika z urzędu (na podstawie art. 55 pkt 3) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego w KRS na okres 10 lat.
Ponad to, nawet gdy dłużnik spłaci zobowiązania w krótszym okresie czasu, nie jest przesłanką do wykasowania wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.


Dodano: 27 marca 2015r.
Tagi: dług, dłużnik, vindico, wierzytelność,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL