× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Fakturę uznaję się za przeterminowaną, jeżeli minął termin zapłaty za powstałe zobowiązanie.
Taki dług może zostać skierowany do windykacji.

Z fakturą przedawnioną mamy do czynienia gdy minął termin „ważności” faktury, tym samym dłużnik ma prawo nie płacić za powstałe zobowiązanie, stawiając zarzut przedawnienia.
W obrocie gospodarczym mamy różne terminu przedawniania, np:
* 3 letni okres przedawnienia roszczeń – ten termin obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej, a więc z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Dodatkowo dla należności z tytułu weksli, przy czym obowiązuje on jedynie wystawcę weksla własnego, gdyż dla indosenta ustawodawca określił zaledwie roczny termin przedawnienia.

*2 letni okres przedawnienia roszczeń – przewidziany jest dla przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży, a więc z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. Podobnie jest w przypadku roszczeń z tytułu umowy o dzieło, tu również przedawnienie następuje w terminie 2 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, lub w którym powinno oddanie działa nastąpić.

* 1 roczny okres przedawnienia roszczeń – ten termin obowiązuje osoby chcące dochodzić swoich roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia oraz z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. Ten sam okres przedawnienia ustanowiony jest dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów za użytkowane rzeczy.

Aby uniknąć przedawnienia należy podjąć działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia, tj:
* złożenie pozwu w sądzie powszechnym o spełnienie świadczenia (np. o zapłatę),
* złożenie pozwu w sądzie polubownym o spełnienie świadczenia (np. o zapłatę),
* zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
* podniesienie w toku procesu zarzutu potrącenia,
* złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
* złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
* złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej,
* wszczęcie mediacji w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
* zawarcie ugody z dłużnikiem,
* uznanie długu przez dłużnika, w tym tzw. uznanie niewłaściwe.


Dodano: 11 grudnia 2014r.
Tagi: dług, dłużnik, faktura, vindico, wierzytelność,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL