× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Kiedy postępowanie polubowne kończy się fiaskiem, a dalsze negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą żadnych efektów, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.
I wówczas pojawiają się pytania- Jakie działania przyśpieszą fakt odzyskania długu?
W jakim trybie ubiegać się o nakaz zapłaty-upominawczym czy nakazowym?
Od jakich czynników uzależniony jest fakt uzyskania nakazu zapłaty w trybie nakazowym a upominawczym?

W przypadku postępowania nakazowego, duże znaczenie ma art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).
Art. 485. § 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

Art. 498-499 Kodeksu postępowania cywilnego mają zastosowanie w postępowaniu upominawczym. (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).
Art. 498. § 1. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.
Art. 499. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:
1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Przekładając to na język zwykłego śmiertelnika-aby uzyskać nakaz zapłaty w trybie nakazowym niezbędne jest przedstawienie dokumentów świadczących o bezsporności wierzytelności, tj. umowy, zamówienie, zlecenia oraz wystawionych zgodnie z w/w dokumentami faktur.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że podpis na fakturze powinien być złożony przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu.
Najkorzystniejszym dowodem w sprawie jest pisemne uznanie długu przez dłużnika-nie tylko w formie ugody. Uznaniem długu może być również korespondencja mailowa, w której to dłużnik prosi o rozłożenie zadłużenia na raty.
Jeśli wierzyciel nie jest w stanie przedstawić dowodów świadczących o bezsporności długu, musi liczyć się z faktem uzyskania nakazu zapłaty w trybie upominawczym.

W obu przypadkach, jeśli sąd ma wątpliwości co do wydania nakazu zapłaty, wyznacza termin rozprawy lub rozpoznaje ją na posiedzeniu niejawnym.

Dlaczego tryb nakazowy jest bardziej korzystny dla wierzyciela?
Nad wyższością trybu nakazowego nad upominawczym przemawia fakt, że jeżeli wierzyciel uzyska nakaz zapłaty w trybie nakazowym, zanim uzyska klauzulę wykonalności, może wystąpić do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie mienia dłużnika na poczet roszczenia.
Ponadto w trybie postępowania nakazowego skierowanie roszczenia wzajemnego w związku z wniesieniem zarzutów jest niedopuszczalne. Do potrącenia mogą być jedynie przedstawione wierzytelności, które zostaną udowodnione w taki sam sposób w jaki wymagane jest uzyskanie nakazu zapłaty.


Dodano: 4 maja 2015r.
Tagi: długi, nakaz zapłaty, sąd, tryb nakazowy, tryb upominawczy, wierzytelności, windykacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL