× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Prawo upadłościowe i naprawcze to mimo wszystko niedoceniona broń jaką można wykorzystać przeciwko dłużnikom.
W artykule 128 ustawy zawarto zasadę bezskuteczności dłużnika w stosunku do masy upadłościowej, tym samym podcinając skrzydła dłużnikom, którzy próbują wyprowadzić majątek z własnych firm, spółek lub nawet osobistych majątków.

We wspomnianym artykule ustalono, iż:

„Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiają-cym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób.”

Największym plusem tej ustawy jest założenie, iż wszelkie czynności dłużnika, po spełnieniu się określonych przesłanek, są bezskuteczne z mocy prawa, a ewentualny wyrok w takiej sprawie ma zatem charakter deklaratoryjny.
W porównaniu do analogicznej instytucji skargi pauliańskiej uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 527 i n., syndyk, zarządca bądź nadzorca sądowy nie mają już obowiązku wykazania, iż dana czynność została dokonana aby pokrzywdzić prawa wierzycieli.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż artykuł  128 Prawo upadłościowe i naprawcze obejmuje działaniem czynności prawne. Ponadto muszą to być czynności o charakterze odpłatnym, czyli takie, w których dłużnik otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową. Np. objęte bezskutecznością wobec masy upadłości będą czynności o charakterze rzeczowym (użytkowanie), obligacyjnym (najem, sprzedaż), do przeniesienia własności, ustanowienia praw, czy przeniesienia wierzytelności.
Ponadto nie każda bezskuteczna czynność prawna upadłego prowadzi do powstania roszczenia wynikającego z tego unormowania, lecz tylko taka, na skutek której coś fizycznie ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło.

W artykule 132 i 133 Prawo upadłościowe i naprawcze określono, iż tylko syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca mogą zaskarżyć czynność prawną. Powództwa nie mogą wytoczyć wierzyciele.

Jak zatem wierzyciel może obronić swoją wierzytelność przed dłużnikiem, który pozbywa się majątku?

Po pierwsze – należy wskazać, iż wierzyciele do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą wytoczyć powództwo z art. 527 Kodeksu cywilnego ustalającego bezskuteczność czynności dłużnika dokonanych z osobą trzecią w stosunku do wierzyciela. Co prawda, wymaga ono udowodnienia większej liczby przesłanek niż ubezskutecznienia na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego, jednak w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości syndyk (zarządca albo nadzorca sądowy) mają możliwość wejścia na miejsce powoda w sprawie wszczętej przez wierzyciela (art. 133 Prawo upadłościowe i naprawcze). Tym samym postępowanie będzie kontynuowane na korzystniejszych dla wierzycieli warunkach, zaś wierzyciel, który poniósł wydatki związane z kosztami procesu może spodziewać się ich zwrotu od syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) z odzyskanej części majątku.

Po drugie – aby aktywnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu o ogłoszenie upadłości i upadłościowym, jest skorzystanie z możliwości ujętej w art. 152 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Mając wiedzę o dokonanej czynności, która uznana winna być ze bezskuteczną wobec masy upadłości, należałoby skierować pismo z wnioskiem do sędziego – komisarza kierującego tokiem postępowania o zobowiązanie syndyka (nadzorcę lub zarządcę sądowego) do wytoczenia powództwa opartego o art. 128 Prawa upadłościowe i naprawcze, w którym poda się wszelkie szczegóły i dowody uzasadniające dokonanie takich czynności.
Wierzyciele mają zatem skuteczną możliwość do aktywnej walki z nieuczciwymi dłużnikami.


Dodano: 5 grudnia 2014r.
Tagi: dług, dłużnik, upadłość, vindico, wierzytelność,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL