× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Mitel Mitura Wiesław w restrukturyzacji
NIP: 821-100-91-43
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu

Poz. 2391. Mitura Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MITEL Wiesław Mitura w Siedlcach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 53/21. [BMSiG-1533/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 roku wydanym w sprawie sygn. akt IX GRz 53/21, odmówił zatwierdzenia układu zawartego przez Wiesława Miturę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mitel Wiesław Mitura w Siedlcach z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu określonym w niniejszym obwieszczeniu (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 010/2022 (6409) z dnia 17 stycznia 2022 r. → Pozycja 2391

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

25 października 2021

Poz. 62770. Mitura Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Mitura MITEL w Siedlcach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 53/21. [BMSiG-62067/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Wiesława Mitury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Mitura Mitel, adres: ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce, NIP 8211009143, PESEL dane ukryte, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 24 września 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 27 września 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 53/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 194/2021 (6339) z dnia 06 października 2021 r. → Pozycja 62770

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 57497. Mitura Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Mitura MITEL w Siedlcach. [BMSiG-56662/2021]

Nadzorca układu Wiesława Mitury prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Mitura Mitel, adres: ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce, NIP 8211009143, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się Zgromadzenie Wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin Zgromadzenia Wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 24 września 2021 r. o godz. 1200 w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57497

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 maja 2021

Poz. 34436. Mitura Wiesław prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą MITEL Mitura Wiesław w Siedlcach.
[BMSiG-33467/2021]
Mitura Wiesław prowadzący Mitel Mitura Wiesław z siedzibą:
ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce (NIP 821-100-91-
43, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy
z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-
19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze
zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.,
o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068,
KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin
Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego
1008).
Dniem układowym jest dzień 24.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 101/2021 (6246) z dnia 27 maja 2021 r. → Pozycja 34436

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL