× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
MHK sp. z o.o. w restrukturyzacji
KRS: 0000625407
NIP: 5311694645
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

MHK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji

Numer obwieszczenia 20220823/00124
Sygnatura postępowania BI1B/GRz-nu/55/2022

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest MHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 23 sierpnia 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: MHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000625407; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Kątne 129/4, 05-190 Kątne; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Kątne; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.)

MHK sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kątne (gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie) została założona aktem notarialnym z 15 czerwca 2016 r. Początkowo, kapitał zakładowy spółki wynosił 5.000 zł, zaś od 6 lutego 2018 r. do dnia dzisiejszego – wynosi on 118.000 zł. Początkowo, spółka zajmowała się głównie niewyspecjalizowaną sprzedażą hurtową, zaś od pierwszego  kwartału 2022 r. głównym przedmiotem działalności spółki jest transport drogowy towarów – krajowy i międzynarodowy.

Zatwierdzenie Układu

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 13 stycznia 2023 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest MHK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdził układ dłużnika

Postanowienia ogólne układu:

W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Grupa I –  wierzyciele publicznoprawni:

spłata 100% wierzytelności objętej układem w 48 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Grupa II – wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000 zł, niezaliczjaący się do pozostałych grup:

1.     spłata 50% wierzytelności objętej układem w 2 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu , w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2.     umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III : wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000 zł niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2.     spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym się kończy okres karencji,

3.     umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa IV – wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000 zł niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2.     spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 62 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym się kończy okres karencji,

3.     umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu,

2.     spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami umownymi naliczonymi od dnia układowego do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 74 miesięcznych ratach, przy czym:

– raty od 1 do 34 płatne będą w wysokości 0,7% kwoty wierzytelności każda,

– raty od 35 do 58 płatne będą w wysokości 1,5% kwoty wierzytelności każda,

– raty od 59 do 66 płatne będą w wysokości 2,2% kwoty wierzytelności każda,

– raty od 67 do 74 płatne będą w wysokości 2,825% kwoty wierzytelności każda.

3.     Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji,

4.     zawieszenie w naliczaniu odsetek ustawowych i karnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia zakończenia spłaty rat układowych niniejszej grupy.

Całość Postanowienia dostępna jest do wglądu w systemie KRZ pod datą 13.01.2023 r. oraz numerem 20230113/00312.

Informacja o prawomocności postanowienia dostępna jest do wglądu w systemie KRZ pod datą 20.02.2023 r. oraz numerem 20230220/00188

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL