× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Tyl Wirgiliusz w restrukturyzacji (Nienałty-Brewki 18, 07-323 Zaręby Kościelne)
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 14/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 26/20

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35304. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 26/20, VIII GRp 14/20. [BMSiG-35238/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GR 26/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, zam.: Nienałty-Brewki 1B, 07-323 Zaręby Kościelne, PESEL (dane ukryte),
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008),
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. EU. L z dnia 5 czerwca 2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu powyższego rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 138/2020 (6028) z dnia 17 lipca 2020 r. → Pozycja 35304

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

4 stycznia 2021

Poz. 425. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/20. [BMSiG-76218/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 14/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 listopada 2020 r. o treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika w części, która prawdopodobnie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia:
1. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności, wraz z odsetkami w wysokości określonych w pierwotnych umowach oraz innymi należnościami ubocznymi, w 120 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata w wysokości określonej w układzie będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym zatwierdzony zostanie układ.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 215.000,01 zł:
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 60 miesięcznych ratach przy czym:
– raty od 1 do 8 płatne będą w wysokości 0,2% należnej kwoty każda;
– raty od 9 do 60 płatne będą w wysokości 1,893% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 100.000,01 zł i nie jest wyższa niż 215.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 75% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji w 120 miesięcznych ratach przy czym:
– raty od 1 do 8 płatne będą w wysokości 0,2% należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda;
– raty od 9 do 120 płatne będą w wysokości 0,879% należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 15.000,01 zł i nie jest wyższa niż 100.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji w 60 miesięcznych ratach przy czym:
– raty od 1 do 18 płatne będą w wysokości 0,3% należnej kwoty każda;
– raty od 19 do 60 płatne będą w wysokości 2,253% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego. Grupa V: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest nie wyższa niż 15.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego. Poucza się, że zgodnie z art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) osoby zawiadomione o rozprawie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione – od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia wynosi dwa tygodnie i biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 1/2021 (6146) z dnia 4 stycznia 2021 r. → Pozycja 425

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

8 grudnia 2020

Poz. 69905. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/20 [BMSiG-70062/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 14/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r. zatwierdzono spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2020 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika w części, która prawdopodobnie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia
1. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności, wraz z odsetkami w wysokości określonych w pierwotnych umowach oraz innymi należnościami ubocznymi, w 120 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata w wysokości określonej w układzie będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym zatwierdzony zostanie układ.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 215.000,01 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 60 miesięcznych ratach przy czym:
– raty od 1 do 8 płatne będą w wysokości 0,2% należnej kwoty każda;
– raty od 9 do 60 płatne będą w wysokości 1,893% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 100.000,01 zł i nie jest wyższa niż 215.000,00 zł
1. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 75% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 12 miesięcy w związku z okresem karencji w 120 miesięcznych ratach przy czym: – raty od 1 do 8 płatne będą w wysokości 0,2% należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda; – raty od 9 do 120 płatne będą w wysokości 0,879% należnej kwoty, z uwzględnieniem propozycji układowych, każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 15.000,01 zł i nie jest wyższa niż 100.000,00 zł
1. Wprowadzenie 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji w 60 miesięcznych ratach przy czym: – raty od 1 do 18 płatne będą w wysokości 0,3% należnej kwoty każda; – raty od 19 do 60 płatne będą w wysokości 2,253% należnej kwoty każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest nie wyższa niż 15.000,00 zł
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 24 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 239/2020 (6129) z dnia 08 grudnia 2020 r. → Pozycja 69905

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

9 listopada 2020

Poz. 61819. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/20. [BMSiG-63019/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn. akt VIII GRp 14/20, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r., o godz. 1000, w sali nr B221 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 219/2020 (6109) z dnia 09 listopada 2020 r. → Pozycja 61819

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

8 października 2020

Poz. 53214. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach Brekach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/20. [BMSiG-54190/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, sygn akt VIII GRp 14/20, zawiadamia, że w dniu 29 września 2020 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 197/2020 (6087) z dnia 08 października 2020 r. → Pozycja 53214

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

17 lipca 2020

Poz. 35304. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienałtach-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 26/20, VIII GRp 14/20. [BMSiG-35238/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GR 26/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne, zam.: Nienałty-Brewki 1B, 07-323 Zaręby Kościelne, PESEL (dane ukryte),
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008),
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. EU. L z dnia 5 czerwca 2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu powyższego rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 138/2020 (6028) z dnia 17 lipca 2020 r. → Pozycja 35304

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL